وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Make Online Games Using Unity’s NEW Multiplayer Framework

سرفصل های دوره

A comprehensive course on Unity's Netcode For GameObjects (NGO). Intermediate C#. Networking. Gameplay & more.


1. Introduction & Setup
 • 1.1 Download Unity Hub.html
 • 1.2 Download Visual Studio Code.html
 • 1. Set Up Unity & VS Code
 • 2.1 Unity Docs - Networking Terminology.html
 • 2. Networking Basics
 • 3.1 This Lectures Project Changes.html
 • 3. Installation & Setup
 • 4.1 Chrome Live Captions.html
 • 4.2 GameDev.tv Blender Facebook Group.html
 • 4.3 GameDev.tv Blog.html
 • 4.4 GameDev.tv Community Forum.html
 • 4.5 GameDev.tv on Discord.html
 • 4.6 GameDev.tv on Twitter.html
 • 4.7 GameDev.tv on YouTube (Livecasts).html
 • 4. Community & Support
 • 5. Accessing Our Projects

 • 2. Core Gameplay
 • 1. Section Intro - Core Gameplay
 • 2.1 TankAssets.zip.html
 • 2.2 This Lectures Project Changes.html
 • 2. Importing Assets
 • 3.1 This Lectures Project Changes.html
 • 3. Reading Input
 • 4.1 This Lectures Project Changes.html
 • 4.2 Unity Docs - Network Latency Management.html
 • 4. Network Authority
 • 5.1 This Lectures Project Changes.html
 • 5. Player Movement
 • 6.1 This Lectures Project Changes.html
 • 6. Player Aiming
 • 7.1 This Lectures Project Changes.html
 • 7. Networked Projectiles
 • 8.1 This Lectures Project Changes.html
 • 8. Firing Projectiles
 • 9.1 This Lectures Project Changes.html
 • 9. Firing Improvements
 • 10.1 This Lectures Project Changes.html
 • 10.2 Unity Docs - Serialization.html
 • 10. Health Component
 • 11.1 This Lectures Project Changes.html
 • 11. Health Display
 • 12.1 This Lectures Project Changes.html
 • 12. Dealing Damage
 • 13.1 This Lectures Project Changes.html
 • 13. Coins
 • 14.1 This Lectures Project Changes.html
 • 14. Coin Wallet
 • 15.1 This Lectures Project Changes.html
 • 15. Coin Spawner
 • 16.1 TerrainPrefabs.zip.html
 • 16.2 This Lectures Project Changes.html
 • 16. Map Design
 • 17.1 This Lectures Project Changes.html
 • 17. Combat Polish

 • 3. Connecting Online
 • 1. Section Intro - Connecting Online
 • 2.1 This Lectures Project Changes.html
 • 2. Main Menu
 • 3.1 This Lectures Project Changes.html
 • 3. Application Controller
 • 4.1 This Lectures Project Changes.html
 • 4. Authentication
 • 5.1 This Lectures Project Changes.html
 • 5. Auth Improvements
 • 6.1 This Lectures Project Changes.html
 • 6. Relay Service Setup
 • 7.1 This Lectures Project Changes.html
 • 7. Allocating A Relay
 • 8.1 This Lectures Project Changes.html
 • 8. Joining A Relay
 • 9.1 This Lectures Project Changes.html
 • 9. Lobbies UI
 • 10.1 This Lectures Project Changes.html
 • 10. Creating Lobbies
 • 11.1 This Lectures Project Changes.html
 • 11. Joining Lobbies
 • 12.1 This Lectures Project Changes.html
 • 12. Player Name Selection
 • 13.1 This Lectures Project Changes.html
 • 13. Connection Approval
 • 14.1 This Lectures Project Changes.html
 • 14. Handling Connections
 • 15.1 This Lectures Project Changes.html
 • 15. Networking Improvements
 • 16.1 This Lectures Project Changes.html
 • 16. Shutting Down Cleanly

 • 4. Gameplay Additions
 • 1. Section Intro - Gameplay Additions
 • 2.1 This Lectures Project Changes.html
 • 2. Player Camera
 • 3.1 This Lectures Project Changes.html
 • 3. Overhead Names
 • 4.1 This Lectures Project Changes.html
 • 4. Spawn Points
 • 5.1 Microsoft Docs - Lambda Expressions.html
 • 5.2 This Lectures Project Changes.html
 • 5.3 Unity Docs - Coroutines.html
 • 5.4 Unity Docs - FindObjectsByType.html
 • 5. Respawning
 • 6.1 This Lectures Project Changes.html
 • 6. Leaderboard Setup
 • 7.1 This Lectures Project Changes.html
 • 7. Custom Data Types
 • 8.1 This Lectures Project Changes.html
 • 8. Leaderboard Spawning
 • 9.1 This Lectures Project Changes.html
 • 9. Leaderboard Names
 • 10.1 This Lectures Project Changes.html
 • 10.2 Unity Docs - NetworkVariable.html
 • 10. Leaderboard Updating
 • 11.1 This Lectures Project Changes.html
 • 11. Leaderboard Sorting
 • 12.1 This Lectures Project Changes.html
 • 12. Losing Coins
 • 13.1 This Lectures Project Changes.html
 • 13. Bounty Coins
 • 14.1 This Lectures Project Changes.html
 • 14. Healing Zone Setup
 • 15.1 This Lectures Project Changes.html
 • 15. Restoring Health
 • 16.1 This Lectures Project Changes.html
 • 16. Mini Map
 • 17.1 This Lectures Project Changes.html
 • 17. Gameplay Polish

 • 5. Online Matchmaking
 • 1. Section Intro - Online Matchmaking
 • 2.1 Unity Docs - Network Topologies.html
 • 2. Dedicated Servers
 • 3.1 This Lectures Project Changes.html
 • 3.2 UGSWrapper.zip.html
 • 3. UGS Wrapper
 • 4.1 This Lectures Project Changes.html
 • 4. Server Build Prep
 • 5.1 GitHub Repo - Matchplay Sample.html
 • 5.2 This Lectures Project Changes.html
 • 5.3 Unity - UGS Dashboard.html
 • 5. Build Deployment
 • 6.1 This Lectures Project Changes.html
 • 6. Matchmaking UI
 • 7.1 This Lectures Project Changes.html
 • 7. Queuing Up
 • 8.1 This Lectures Project Changes.html
 • 8. Matchmaking Ticket
 • 9.1 This Lectures Project Changes.html
 • 9. Backfilling
 • 10.1 This Lectures Project Changes.html
 • 10. Matchmaker Testing
 • 11.1 This Lectures Discussion.html
 • 11.2 This Lectures Project Changes.html
 • 11. Matchmaking Polish
 • 12.1 This Lectures Project Changes.html
 • 12. Making Trails
 • 13.1 This Lectures Project Changes.html
 • 13. Section Cleanup
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 35011
  حجم: 7142 مگابایت
  مدت زمان: 831 دقیقه
  تاریخ انتشار: 11 اردیبهشت 1403
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید