وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

شرکت: Gnomon Workshop

Using Blender For Environment Concept Art
شرکت:
Using Blender For Environment Concept Art
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 13 دقیقه
۲۰ خرداد ۱۴۰۲
Unreal Engine 5 Material System Overview
شرکت:
Unreal Engine 5 Material System Overview
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 2 دقیقه
۲۰ خرداد ۱۴۰۲
Unreal Engine 5 Lighting Fundamentals
شرکت:
Unreal Engine 5 Lighting Fundamentals
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 12 دقیقه
۲۰ خرداد ۱۴۰۲
Superhero Concept Design For Film & Tv
شرکت:
Superhero Concept Design For Film & Tv
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۰ خرداد ۱۴۰۲
Storyboarding Techniques: Creating A Polished Animatic
شرکت:
Storyboarding Techniques: Creating A Polished Animatic
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۲۰ خرداد ۱۴۰۲
Storyboarding Techniques: Creating A Fight Sequence
شرکت:
Storyboarding Techniques: Creating A Fight Sequence
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۲۰ خرداد ۱۴۰۲
Sculpting With Zmodeler
شرکت:
Sculpting With Zmodeler
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 4 دقیقه
۲۰ خرداد ۱۴۰۲
Sculpting The Planes Of The Head
شرکت:
Sculpting The Planes Of The Head
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۲۰ خرداد ۱۴۰۲
Sculpting The Human Skull
شرکت:
Sculpting The Human Skull
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 28 دقیقه
۲۰ خرداد ۱۴۰۲
Sculpting Miniatures For Boardgames Using Zbrush
شرکت:
Sculpting Miniatures For Boardgames Using Zbrush
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 13 دقیقه
۲۰ خرداد ۱۴۰۲
Real-time Filmmaking In Unreal Engine 5 – The Eye: Calanthek
شرکت:
Real-time Filmmaking In Unreal Engine 5 – The Eye: Calanthek
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 27 دقیقه
۲۰ خرداد ۱۴۰۲
Preparing Zbrush Models For 3D Printing
شرکت:
Preparing Zbrush Models For 3D Printing
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۰ خرداد ۱۴۰۲
Original Creature Concepts
شرکت:
Original Creature Concepts
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۰ خرداد ۱۴۰۲
Natural Environment Creation Techniques
شرکت:
Natural Environment Creation Techniques
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت
۲۰ خرداد ۱۴۰۲
Modeling A Stylized Character For Games
شرکت:
Modeling A Stylized Character For Games
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۲۰ خرداد ۱۴۰۲
Maya Customization For Faster Animation
شرکت:
Maya Customization For Faster Animation
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 25 دقیقه
۲۰ خرداد ۱۴۰۲
Lighting & Look Dev Essentials Vol. 1: Lighting Theory
شرکت:
Lighting & Look Dev Essentials Vol. 1: Lighting Theory
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 2 دقیقه
۲۰ خرداد ۱۴۰۲
Introduction To Pyro Fx In Houdini: Volume 2
شرکت:
Introduction To Pyro Fx In Houdini: Volume 2
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 8 دقیقه
۲۰ خرداد ۱۴۰۲
Introduction To Pyro Fx In Houdini: Volume 2
شرکت:
Introduction To Pyro Fx In Houdini: Volume 2
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 8 دقیقه
۲۰ خرداد ۱۴۰۲
Introduction To Pyro Fx In Houdini: Volume 1
شرکت:
Introduction To Pyro Fx In Houdini: Volume 1
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت
۲۰ خرداد ۱۴۰۲
Introduction To Particle Fx In Houdini: Vol. 1
شرکت:
Introduction To Particle Fx In Houdini: Vol. 1
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت و 8 دقیقه
۲۰ خرداد ۱۴۰۲
Introduction To Maya 2023: Volume 3
شرکت:
Introduction To Maya 2023: Volume 3
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۰ خرداد ۱۴۰۲
Introduction To Maya 2023: Volume 2
شرکت:
Introduction To Maya 2023: Volume 2
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۲۰ خرداد ۱۴۰۲
Introduction To Maya 2023: Volume 1
شرکت:
Introduction To Maya 2023: Volume 1
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 8 دقیقه
۲۰ خرداد ۱۴۰۲