وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

شرکت: Gnomon Workshop

Vfx For Games: Creating A Fantasy Scene
شرکت:
Vfx For Games: Creating A Fantasy Scene
مدرس:
63,400 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
Stylized Environment Creation For Games
شرکت:
Stylized Environment Creation For Games
مدرس:
83,800 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 7 دقیقه
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
Professional Character Design For Film
شرکت:
Professional Character Design For Film
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
Photogrammetry For Production Artists
شرکت:
Photogrammetry For Production Artists
63,400 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 29 دقیقه
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
Large-scale Water Fx In Houdini
شرکت:
Large-scale Water Fx In Houdini
63,400 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
Introduction To Zbrush 2022
شرکت:
Introduction To Zbrush 2022
83,800 تومان
افزودن به سبد
21 ساعت و 23 دقیقه
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
How To Make A Creature With Character
شرکت:
How To Make A Creature With Character
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 3 دقیقه
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
Elephant Anatomy Vol. 2: Prehistoric Studies & Imaginary Concepts
شرکت:
Elephant Anatomy Vol. 2: Prehistoric Studies & Imaginary Concepts
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت و 9 دقیقه
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
Creating High-resolution Custom Trees Using Speedtree
شرکت:
Creating High-resolution Custom Trees Using Speedtree
53,700 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
Creating Assets & Architecture For Game Environments
شرکت:
Creating Assets & Architecture For Game Environments
مدرس:
63,400 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 12 دقیقه
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
Creating A Sci-fi Pistol For Games
شرکت:
Creating A Sci-fi Pistol For Games
مدرس:
83,800 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 27 دقیقه
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
Creating A Monolithic City In Unreal Engine 5
شرکت:
Creating A Monolithic City In Unreal Engine 5
53,700 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت و 24 دقیقه
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
Create A Procedural Waterwheel Simulation In Houdini
شرکت:
Create A Procedural Waterwheel Simulation In Houdini
63,400 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
Building A Stylized Environment, Volume 2
شرکت:
Building A Stylized Environment, Volume 2
مدرس:
63,400 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
Building A Stylized Environment, Volume 1
شرکت:
Building A Stylized Environment, Volume 1
مدرس:
63,400 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 25 دقیقه
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
Automating Animation & Game-ready Rigs
شرکت:
Automating Animation & Game-ready Rigs
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 10 دقیقه
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
Animating Body Mechanics In Maya
شرکت:
Animating Body Mechanics In Maya
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
Introduction To Ziva Vfx: Volume 1
شرکت:
Introduction To Ziva Vfx: Volume 1
مدرس:
83,800 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
Using Blender For Environment Concept Art
شرکت:
Using Blender For Environment Concept Art
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 13 دقیقه
۲۰ خرداد ۱۴۰۲
Unreal Engine 5 Material System Overview
شرکت:
Unreal Engine 5 Material System Overview
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 2 دقیقه
۲۰ خرداد ۱۴۰۲
Unreal Engine 5 Lighting Fundamentals
شرکت:
Unreal Engine 5 Lighting Fundamentals
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 12 دقیقه
۲۰ خرداد ۱۴۰۲
Superhero Concept Design For Film & Tv
شرکت:
Superhero Concept Design For Film & Tv
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۰ خرداد ۱۴۰۲
Storyboarding Techniques: Creating A Polished Animatic
شرکت:
Storyboarding Techniques: Creating A Polished Animatic
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۲۰ خرداد ۱۴۰۲