وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

شرکت: Wingfox

Sapphire FX – Houdini Ship Destruction
شرکت:
Sapphire FX – Houdini Ship Destruction
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
20 ساعت
۲۹ تیر ۱۴۰۲
The Medieval Maiden (2022) with Wingfox Studio
شرکت:
The Medieval Maiden (2022) with Wingfox Studio
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت و 22 دقیقه
۱۵ تیر ۱۴۰۲
The Lost Soldier – Environment Concept Design (2020) with Alexander Skold
شرکت:
The Lost Soldier – Environment Concept Design (2020) with Alexander Skold
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
11 ساعت و 7 دقیقه
۱۵ تیر ۱۴۰۲
Making A CGI Sci-Fi Short Film – DEEP (2022) with Gao Zihan
شرکت:
Making A CGI Sci-Fi Short Film – DEEP (2022) with Gao Zihan
مدرس:
63,400 تومان
افزودن به سبد
13 ساعت
۱۵ تیر ۱۴۰۲
Look Dev for Real Time Cinematic using Unreal Engine 4
شرکت:
Look Dev for Real Time Cinematic using Unreal Engine 4
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت
۱۵ تیر ۱۴۰۲
Interior Environment Creation For Games (2022) with Wingfox Studio
شرکت:
Interior Environment Creation For Games (2022) with Wingfox Studio
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
14 ساعت
۱۵ تیر ۱۴۰۲
Fantasy Concept Design and the Ways to Perform (2022) with Wingfox Studio
شرکت:
Fantasy Concept Design and the Ways to Perform (2022) with Wingfox Studio
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت
۱۵ تیر ۱۴۰۲
Environment Concept Design in Blender 2.91 and Photoshop (2022) with Ivan Ilko
شرکت:
Environment Concept Design in Blender 2.91 and Photoshop (2022) with Ivan Ilko
مدرس:
63,400 تومان
افزودن به سبد
40 ساعت و 16 دقیقه
۱۵ تیر ۱۴۰۲
Digital Environment Matte Painting Skull City (2021) with Shangyu Wang
شرکت:
Digital Environment Matte Painting Skull City (2021) with Shangyu Wang
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
16 ساعت
۱۵ تیر ۱۴۰۲
Creating a Cyberpunk City with C4D (2020) with Job Menting
شرکت:
Creating a Cyberpunk City with C4D (2020) with Job Menting
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
13 ساعت
۱۵ تیر ۱۴۰۲
Clarisse IFX 3D Large Scale Concept Art Creation (2022) with Jonas Hassibi
شرکت:
Clarisse IFX 3D Large Scale Concept Art Creation (2022) with Jonas Hassibi
مدرس:
83,800 تومان
افزودن به سبد
12 ساعت و 3 دقیقه
۱۵ تیر ۱۴۰۲
CG Sketch Painting – Head Portrait (2022) with Lvxiaonan
شرکت:
CG Sketch Painting – Head Portrait (2022) with Lvxiaonan
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 2 دقیقه
۱۵ تیر ۱۴۰۲
Blender – Animation and Simulation Made Easy (2022) with Henrique Sales
شرکت:
Blender – Animation and Simulation Made Easy (2022) with Henrique Sales
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
12 ساعت و 14 دقیقه
۱۵ تیر ۱۴۰۲
Advanced Environment and Keyframe Design (2022) with Hristo Dimitrov Chukov
شرکت:
Advanced Environment and Keyframe Design (2022) with Hristo Dimitrov Chukov
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت و 10 دقیقه
۱۵ تیر ۱۴۰۲
2D And 2.5D Digital Matte Painting for Production (2022) with Jie Zhou
شرکت:
2D And 2.5D Digital Matte Painting for Production (2022) with Jie Zhou
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت
۱۵ تیر ۱۴۰۲
Level Up Your Digital Painting Skills 2.0 New Upgrade
شرکت:
Level Up Your Digital Painting Skills 2.0 New Upgrade
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
10 ساعت
۲۲ فروردین ۱۴۰۲
Game Animation Masterclass From 0 to 100
شرکت:
Game Animation Masterclass From 0 to 100
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
27 ساعت و 7 دقیقه
۲۲ فروردین ۱۴۰۲
Full CGI Urban Environment – Ordinary Night
شرکت:
Full CGI Urban Environment – Ordinary Night
مدرس:
83,800 تومان
افزودن به سبد
33 ساعت و 17 دقیقه
۲۲ فروردین ۱۴۰۲
Dragon Rider-3D Cartoon Character Creation Course in Blender
شرکت:
Dragon Rider-3D Cartoon Character Creation Course in Blender
مدرس:
83,800 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت
۲۲ فروردین ۱۴۰۲
Applied Illustration Tutorial – Realistic Portrait Painting Processes and Techniques with Tim Liu
شرکت:
Applied Illustration Tutorial – Realistic Portrait Painting Processes and Techniques with Tim Liu
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
12 ساعت و 15 دقیقه
۲۲ فروردین ۱۴۰۲
Ancient Fantasy Character Design
شرکت:
Ancient Fantasy Character Design
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
19 ساعت و 7 دقیقه
۲۲ فروردین ۱۴۰۲