وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

شرکت: Gumroad

Advanced Product Modeling And Rendering Volume 2 (Cinema 4D & Octane)
شرکت:
Advanced Product Modeling And Rendering Volume 2 (Cinema 4D & Octane)
مدرس:
63,400 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت و 1 دقیقه
۷ فروردین ۱۴۰۳
3D Concept Production Pipeline, Part 3 Blender Lighting & Scene Set-Up
شرکت:
3D Concept Production Pipeline, Part 3 Blender Lighting & Scene Set-Up
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 26 دقیقه
۷ فروردین ۱۴۰۳
3D Concept Production Pipeline, Part 2 Substance Painter Texturing
شرکت:
3D Concept Production Pipeline, Part 2 Substance Painter Texturing
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 15 دقیقه
۷ فروردین ۱۴۰۳
Mirror Dimension Houdini & Nuke VFX Course
شرکت:
Mirror Dimension Houdini & Nuke VFX Course
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 11 دقیقه
۱ اسفند ۱۴۰۲
Laser Reveal Houdini & Nuke VFX Course
شرکت:
Laser Reveal Houdini & Nuke VFX Course
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۱ اسفند ۱۴۰۲
Illustrating 3D Geometry
شرکت:
Illustrating 3D Geometry
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۱ اسفند ۱۴۰۲
Ash Disintegration Houdini & Nuke VFX Course
شرکت:
Ash Disintegration Houdini & Nuke VFX Course
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۱ اسفند ۱۴۰۲
3D Concept Production Pipeline, Part 1 Design & Sculpting
شرکت:
3D Concept Production Pipeline, Part 1 Design & Sculpting
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۱ اسفند ۱۴۰۲
Hard Surface In ZBrush by Cane Townsend
شرکت:
Hard Surface In ZBrush by Cane Townsend
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 21 دقیقه
۲۱ آذر ۱۴۰۲
Foundation Patreon – Form Language Creature Design with Charles Lin
شرکت:
Foundation Patreon – Form Language Creature Design with Charles Lin
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۱۰ آبان ۱۴۰۲
MUSTANG
شرکت:
MUSTANG
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت
۱۵ مهر ۱۴۰۲
mitch leeuwe Storyboad
شرکت:
mitch leeuwe Storyboad
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 11 دقیقه
۱۵ مهر ۱۴۰۲
Inking Techniques – Hue Teo
شرکت:
Inking Techniques – Hue Teo
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 5 دقیقه
۱۵ مهر ۱۴۰۲
How to Start with Character Design – Mitch Leeuwe
شرکت:
How to Start with Character Design – Mitch Leeuwe
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۱۵ مهر ۱۴۰۲
Heavy Weapon Design in Fusion 360
شرکت:
Heavy Weapon Design in Fusion 360
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
23 ساعت و 10 دقیقه
۱۵ مهر ۱۴۰۲
Creating Environment Concept Art for Games – Asim A. Steckel
شرکت:
Creating Environment Concept Art for Games – Asim A. Steckel
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 7 دقیقه
۱۵ مهر ۱۴۰۲
Handpaint Complete Guide
شرکت:
Handpaint Complete Guide
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 16 دقیقه
۱۵ مهر ۱۴۰۲
Creating Hyper Realistic Renders (2022)
شرکت:
Creating Hyper Realistic Renders (2022)
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۱۵ مهر ۱۴۰۲
Creating Portfolio Renders in Marmoset Toolbag by Daniel Thiger
شرکت:
Creating Portfolio Renders in Marmoset Toolbag by Daniel Thiger
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۱۵ مهر ۱۴۰۲
Creating Portfolio Renders in Marmoset Toolbag
شرکت:
Creating Portfolio Renders in Marmoset Toolbag
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۱۵ مهر ۱۴۰۲
Calop’s Photoshop Tutorial
شرکت:
Calop’s Photoshop Tutorial
مدرس:
83,800 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 29 دقیقه
۱۵ مهر ۱۴۰۲
Ambient Light L1
شرکت:
Ambient Light L1
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۱۵ مهر ۱۴۰۲
How to Make a Stylized Outdoor Environment from Start to Finish
شرکت:
How to Make a Stylized Outdoor Environment from Start to Finish
مدرس:
83,800 تومان
افزودن به سبد
14 ساعت و 18 دقیقه
۱۴ مهر ۱۴۰۲