وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Selenium WebDriver Masterclass with C#

سرفصل های دوره

Build Your Own Automation Framework And Learn Everything About Selenium WebDriver. Zero Previous Knowledge Required.


1. Getting started with C#
 • 1. Course Overview
 • 2.1 All of the resources for the course.html
 • 2. Prerequisites and FAQs
 • 3. Facebook Group- Get Access to our Test Automation Masters secret group!.html
 • 4. Syllabus for Selenium section
 • 5.1 Common errors blog post.html
 • 5. Help, I have a Selenium Error
 • 6. Surprise!.html
 • 7. Intro to Dr Tiffany and Visual Studio installation
 • 8. How to update VS Community subscription after expiration
 • 9. MacOS Only Installation of Visual Studio on Mac.html
 • 10.1 Download VisualStudio.html
 • 10.2 How to install.html
 • 10. MacOS Only Visual Studio options for Mac
 • 11. MacOS Only How to use Parallels for Mac
 • 12.1 How to download the code.pdf
 • 12.2 Source Code URL.html
 • 12. How to download the code
 • 13. Source Code URL.html
 • 14. Visual Studio Errors.html
 • 15. Need your help.html
 • 16. Creating your first project
 • 17. Important menus in Visual Studio
 • 18. Proper Communication.html
 • 19. Solution overview
 • 20.1 Visual Studio Solution Structure.html
 • 20. Solution architecture
 • 21.1 Coding Conventions.html
 • 21. Coding conventions
 • 22. The best resource for learning good coding principles.html
 • 23.1 Most popular automation interview questions.pdf
 • 23. Surprise 2! Download the Most Popular Automation Interview Questions Ebook.html
 • 24. End of section quiz
 • 25. About the quizzes
 • 26. Quiz.html
 • 27. Live, instructor led training.html
 • 28. Where are the course notes.html
 • 29.1 The Ultimate QA C#.pdf
 • 29. Ultimate Cheat Sheet for Selenium C#.html

 • 2. Different types of Visual Studio projects
 • 1. Class library project
 • 2. Important note about next lecture.html
 • 3. Unit test project
 • 4. Code Lens.html
 • 5. Debugging Quiz.html
 • 6. Debugging basics
 • 7. Common shortcuts in Visual Studio
 • 8. End of section quiz
 • 9. Common Visual Studio errors.html

 • 3. Programming basics
 • 1. How to create a Console Project.html
 • 2. Intro to variables
 • 3. Declaring variables of simple types
 • 4. Formatting text using concatenation
 • 5. Framework Reviews - Survey.html
 • 6. Using string interpolation
 • 7.1 String.Format Method.html
 • 7. Formatting text for output
 • 8.1 Character escape sequences.html
 • 8. Verbatim strings and escape sequences
 • 9. End of section quiz
 • 10. What are your thoughts so far.html
 • 11. An Important Note.html
 • 12. Why are we not using NUnit in this course.html

 • 4. Unit testing project
 • 1. Section intro
 • 2. TestMethod TestClass Description
 • 3. Assertions
 • 4. ExpectedException attribute
 • 5. Use cases for ExpectedException.html
 • 6.1 Requirements.txt
 • 6. Quiz on assertions and attributes
 • 7. Quiz answer
 • 8. TestInitialize
 • 9. Quiz on before and after hooks
 • 10. TestContext
 • 11. Quick fix to TestContext.html
 • 12. Quiz.html
 • 13. Quiz.html
 • 14. CodeLens.html
 • 15. Which topic would you like to learn next.html

 • 5. Math, equality and relational operators
 • 1. Math with integers
 • 2. Mistake in the Assert.AreEqual(sum,15).html
 • 3. Math with floating point numbers
 • 4. Math with decimals
 • 5. Coding quiz
 • 6. Equality and relationship operators
 • 7. If statements
 • 8. If else statements
 • 9. Warning! Where you see StringAssert.Equals, use Assert.AreEqual instead!.html
 • 10. Section exam
 • 11. Leap year.html
 • 12. Quiz.html
 • 13. Quiz.html
 • 14. Coding exercise.html
 • 15. Did you enjoy coding.html

 • 6. Classes and methods
 • 1. Introduction to classes and objects
 • 2. Writing a class
 • 3. Get and set accessors
 • 4. Writing constructors
 • 5. Methods in classes
 • 6. Instantiating a class object
 • 7.1 Section6Quiz.docx
 • 7. Section quiz
 • 8.1 String class.html
 • 8. The string class
 • 9. Value vs reference types
 • 10. Car class example
 • 11. Employee class example
 • 12. Scope of declarations
 • 13.1 Object class.html
 • 13. ToString method
 • 14. End of section exam specifications
 • 15. Exam trip class solution
 • 16. Trip class test methods
 • 17. End of section exam.html
 • 18. Quiz.html
 • 19. Quiz.html
 • 20. Midterm exam.html
 • 21. Midterm Exam.html

 • 7. Midterm exam
 • 1. Midterm exam specifications
 • 2. Midterm project solution
 • 3. Midterm - Retail store.html

 • 8. Repetition
 • 1. Please give me feedback on my course by writing a review!.html
 • 2. While loops
 • 3. Increment-decrement operators
 • 4. Counter and sentinel controlled repetition
 • 5. Nested loops
 • 6. Coding quiz
 • 7. For loops
 • 8. Do while loops
 • 9. Switch statement
 • 10. Break statement
 • 11. Continue statement
 • 12. End of section exam instructions
 • 13. End of section exam solution
 • 14. End of section exam.html
 • 15. Quiz.html
 • 16. Quiz.html

 • 9. Methods
 • 1. Method call stack
 • 2.1 Math Class in C#.html
 • 2. Static methods
 • 3.1 Member overloading.html
 • 3. Method overloading
 • 4. Method overriding
 • 5. Coding quiz
 • 6. Optional and named parameters
 • 7. Clarification on optional params.html
 • 8. Out and ref keywords
 • 9. Tuples
 • 10. End of section exam specifications
 • 11. End of section exam solution
 • 12. Clarification on calculation of CalculateNewAssessedValue().html
 • 13. End of Section Exam.html

 • 10. Arrays and lists
 • 1. Declaring and creating arrays
 • 2. The ForEach loop
 • 3. Passing arrays to methods
 • 4. Passing array elements to methods
 • 5.1 C# Arrays.html
 • 5. The array class
 • 6. Coding quiz part 1
 • 7. Coding quiz part 2
 • 8. Arrays vs collections
 • 9.1 The ArrayList Class.html
 • 9. List collection
 • 10. List example
 • 11. End of section exam
 • 12. End of section exam.html
 • 13. Quiz.html
 • 14. Coding quiz.html
 • 15. Did you enjoy the coding exercise from Hacker Rank.html

 • 11. Advanced OO topics
 • 1. Programming with inheritance
 • 2. Inheritance example p1
 • 3. Inheritance example p2
 • 4. Abstract classes
 • 5. Abstract methods
 • 6. Composition
 • 7. Protected keyword
 • 8. Coding quiz instructions
 • 9. Coding quiz solution
 • 10. Introduction to polymorphism
 • 11. Polymorphism example
 • 12. Virtual keyword
 • 13. Sealed classes and methods
 • 14. End of section exam specifications
 • 15. End of section exam solution
 • 16. End of section exam.html
 • 17. OO programming exam.html
 • 18. OO programming exam.html

 • 12. Interfaces
 • 1. Intro to interfaces
 • 2. Selenium interfaces
 • 3. Implementing interfaces
 • 4. Using polymorphism with interfaces
 • 5. End of section exam

 • 13. Exception handling
 • 1. Intro to exception handling
 • 2. Try catch block
 • 3. The finally block
 • 4. Throw keyword
 • 5. Coding quiz
 • 6.1 Using Standard Exception Types.html
 • 6. Exception handling best practices
 • 7. User defined exceptions
 • 8. End of section exam

 • 14. Advanced C# topics
 • 1. Casting
 • 2. Delegates
 • 3. Lambda expressions
 • 4.1 Regular Expression Language.html
 • 4. Regular expressions
 • 5. Coding quiz
 • 6. Coding quiz.html

 • 15. C# Conclusion (Updated)
 • 1. Housing application exam
 • 2. Housing application exam answer 1
 • 3. Housing application exam answer 2
 • 4. Final exam on inheritance
 • 5. Final exam on inheritance solution
 • 6. End of course exam.html
 • 7. Final project housing app.html
 • 8. Which topic would you like to learn next.html

 • 16. Automation testing best practices
 • 1. Please give me feedback on my course by writing a review!.html
 • 2. Introduction to automation best practices
 • 3. Test automation pyramid is key to success
 • 4. Focus on reliablity before more automation
 • 5. Dont rerun failed tests
 • 6. Always use Page Objects
 • 7. Correct synchronization strategy
 • 8. Dont repeat yourself
 • 9. Keep classes and methods small
 • 10. Conclusions
 • 11. Quiz.html
 • 12. Quiz.html

 • 17. What is Selenium Webdriver
 • 1.1 Selenium+webdriver.pdf
 • 1. Introduction to Selenium Webdriver
 • 2. What are the benefits of using Selenium Webdriver
 • 3. What are the negatives of using Selenium Webdriver
 • 4. How does Selenium help us get the perfect framework
 • 5. Conclusions regarding this section

 • 18. Setting up Selenium WebDriver resources
 • 1.1 Chrome Driver download.html
 • 1.2 Selenium NuGet Package.html
 • 1.3 Selenium Release Notes.html
 • 1. Section syllabus
 • 2.1 Common Selenium errors.html
 • 2. How to keep the software at the latest versions
 • 3. How to download and install Selenium WebDriver
 • 4. How to download ChromeDriver
 • 5. How to get ChromeDriver path dynamically
 • 6.1 GitHub project.html
 • 6. How to download Github projects and open them
 • 7. How to import using statements
 • 8. IWebDriver interface

 • 19. Locating web elements with WebDriver
 • 1. Element ID section overview
 • 2.1 Identifying+Web+Elements.pdf
 • 2. Introduction to Element Identification
 • 3.1 HTML basics.pdf
 • 3. Basic understanding of HTML
 • 4. How to use Chrome for element location
 • 5. HTML in the browser
 • 6.1 This section has really simple HTML elements so that you can understand their basic nature. Feel free to practice your test automation on these elements..html
 • 6. How to get absolute XPath and CSS
 • 7. Element location quiz.html
 • 8. Selenium WebDriver location strategies
 • 9. Quick note about WebDriverFactory.html
 • 10. Highlighting all web elements using Selenium
 • 11. FindElement and FindElements methods
 • 12. Quiz on element identification
 • 13. Quiz answer on element identification
 • 14. Which locators are best to use
 • 15. How to evaluate elements at run time
 • 16.1 Xpath.pdf
 • 16. Introduction to XPath
 • 17.1 Cheat sheet URL.html
 • 17. Forward slash and double forward slash in XPath
 • 18. Asterisk and @ in XPath
 • 19. More about @ and .
 • 20. XPath contains() function
 • 21. XPath parent and compound class names
 • 22. How to use multiple attributes in XPath
 • 23. XPath exam
 • 24. XPath exam answers
 • 25. Lets practice!.html
 • 26. XPath Exercise #1.html
 • 27. XPath Exercise #1 Solution.html
 • 28. XPath Exercise #2.html
 • 29. XPath Exercise #2 Solution.html
 • 30. XPath Exercise #3.html
 • 31. XPath Exercise #3 Solution.html
 • 32. XPath Exercise #4.html
 • 33. XPath Exercise #4 Solution.html

 • 20. Navigation, Manipulation, Interrogation
 • 1. Navigation with Selenium WebDriver
 • 2. Navigation quiz
 • 3. In the next lectures, the Complicated Page url is broken.html
 • 4. Navigation quiz answer
 • 5. Element manipulation with WebDriver
 • 6. How to fill out a form
 • 7. Quiz on element manipulation
 • 8. Answer to manipulation quiz
 • 9. CurrentWindowHandle, WindowHandes, PageSource, Title
 • 10. WebDriver URL
 • 11. Interrogating IWebElements
 • 12. Learning all IWebElement properties
 • 13. Element interrogation quiz
 • 14. Element interrogation quiz answer
 • 15. Conclusions
 • 16. Where are the course notes.html

 • 21. Implicit and Explicit Waits
 • 1.1 Implicit and Explicit waits.pdf
 • 1. Section syllabus
 • 2.1 Resources link.html
 • 2. Resources
 • 3. Bad News (.html
 • 4. Why did this test fail
 • 5. Answer to why the test is flaky
 • 6. What is an implicit wait in selenium
 • 7. 2nd example of an implicit wait
 • 8. How to make implicit wait work
 • 9. Quiz on implicit waits
 • 10. Answer to quiz on implicit waits
 • 11. Whats next
 • 12. What are explicit waits
 • 13. 2 types of explicit waits
 • 14. WebDriverWait
 • 15. ExpectedConditions
 • 16. ExpectedConditions deprecated.html
 • 17. Customizing the WebDriverWait
 • 18. What is the future of ExpectedConditions
 • 19. Proper synchronization quiz
 • 20. Synchronization quiz answer
 • 21. Updated Implicit and Explicit Waits Examples.html

 • 22. Mouse and keyboard actions
 • 1. What topics will be covered
 • 2. What are user interactions in Selenium Webdriver
 • 3. What are the different kind of user interactions

 • 23. Drag and drop
 • 1. Dont use Firefox please
 • 2. How to create an Actions class in Webdriver
 • 3. Analyzing our application under test
 • 4. Working with NUnit.html
 • 5. Writing the drag and drop test
 • 6. Finishing the first drag and drop test
 • 7. Executing the first drag and drop test
 • 8. Starting to write the 2nd drag and drop example
 • 9. Writing a 2nd drag and drop example
 • 10. Running a 2nd drag and drop example
 • 11. Drag and drop quiz question
 • 12. Drag and drop quiz answer

 • 24. Developer tools, resize, draw
 • 1. How to do a resize action with selenium webdriver
 • 2. Update about the next 2 videos.html
 • 3. How to open developer tools with selenium webdriver
 • 4. Running a test that opens a network tab in firefox
 • 5. Drag and drop with html 5 quiz question
 • 6.1 Drag and Drop helpers.html
 • 6. Drag and drop with html 5 answer part 1
 • 7. Drag and drop with html 5 answer part 2
 • 8. How to draw on a canvas with selenium quiz
 • 9. How to draw on a canvas with selenium quiz answer
 • 10. Conclusions
 • 11. Exam on Mouse and Keyboard Actions.html
 • 12. Exam on Mouse and Keyboard Actions.html

 • 25. Mastering Page Objects
 • 1. Overview of the rest of the course
 • 2.1 All relevant course resources are here.html
 • 2. Section intro and solution overview
 • 3. Problems with record and replay
 • 4.1 Automation patterns and antipatterns.html
 • 4. Problems with keyword driven testing
 • 5. More on Keyword Driven Testing.html
 • 6. What does the code actually test
 • 7. Introduction to the Page Object Pattern
 • 8. Advantages and Disadvantages of the Page Object Pattern
 • 9. What is the DRY Principle
 • 10. Quiz on coding page objects
 • 11. How to download and install the web application.html
 • 12. How to start web application and run automation
 • 13. Page Object anti-patterns
 • 14. More thorough code example.html
 • 15. Quiz on Page Objects.html

 • 26. TDD for automation frameworks
 • 1. Automation quiz
 • 2. Why did you struggle
 • 3. Examples of bad automation tests
 • 4. Introduction to TDD
 • 5. Check execution environment
 • 6. Red and green phase
 • 7. Opening complicated page
 • 8. Finish green phase
 • 9. Refactor
 • 10. Red
 • 11. Warning about following lectures.html
 • 12. Locating amazon search bar
 • 13. Green
 • 14. Green 2
 • 15. Another refactor
 • 16. Quiz on red and green
 • 17. Quiz answer
 • 18. Conclusions for TDD
 • 19. Quiz.html
 • 20. Conclusions for the last several sections
 • 21. TDD for automation frameworks survey.html

 • 27. Starting Framework Development
 • 1. Getting started with Selenium framework
 • 2. Writing the test skeleton
 • 3. Fixing compiler errors in test
 • 4. Quiz-How to setup ChromeDriver
 • 5. Answer to how to setup ChromeDriver
 • 6. Install the NuGet Package in the Project.html
 • 7. Making GoTo and IsVisible work
 • 8. Getting ChromeDriver to run
 • 9. FillOutFormAndSubmit method
 • 10. Making 1st test pass
 • 11. Refactor
 • 12. Adding explicit waits to make the tests pass.html
 • 13. Quiz on best practices
 • 14. Answer on best practices
 • 15. Creating a BasePage class
 • 16. Making functional test fail
 • 17. Summary
 • 18. Quiz on Page Objects.html

 • 28. Sprint2
 • 1. Introduction to sprint 2
 • 2. Adding Lastname field
 • 3. Fixing a possible problem
 • 4. Refactor phase
 • 5. Adding a TestCleanup
 • 6. Quiz-how to remove more duplication
 • 7. Quiz answer on duplication
 • 8. Answer on duplication 2
 • 9. Answer on duplication 3
 • 10. Red phase
 • 11. Red phase 2
 • 12. Red phase 3
 • 13. Importance of Refactoring
 • 14. Importance of Refactoring 2

 • 29. Sprints 3+4
 • 1. Sprint 3 Quiz
 • 2. Adding a Gender
 • 3. Update FillOutFormAndSubmit
 • 4. Refactoring
 • 5. Red and Green phase
 • 6. Quiz on Other gender
 • 7. Quiz answer
 • 8. Refactoring all 3 tests
 • 9. Refactoring out Assertions
 • 10. Why we dont refactor the rest
 • 11. Sprint 4 Requirements
 • 12. FillOutEmergencyContactForm method
 • 13. SetGenderForEmergencyContact refactor
 • 14. Refactoring all tests 1
 • 15. Red and green phases of sprint 4
 • 16. Conclusions
 • 17. Conclusions 2
 • 18. Exam on Test Creating and Refactoring.html

 • 30. Test organization and BaseTest class
 • 1. How to organize your test cases and classes
 • 2. Test organization in code
 • 3.1 Automation Practice site.html
 • 3. Quiz on test case 1
 • 4. Skeleton of test case
 • 5. Implementing the test
 • 6. WebDriverFactory
 • 7. Making test pass
 • 8. Making test fail
 • 9. Explaining WebDriverFactory
 • 10. Quiz 2
 • 11. Skeleton of test
 • 12. Implementing the test
 • 13. Referencing Projects in Visual Studio.html
 • 14. Running Test 2
 • 15. A new problem
 • 16. Creating BaseTest

 • 31. Keeping classes small and solution organized
 • 1. Problems with large page objects
 • 2. How to keep page objects small
 • 3. Quiz on slider
 • 4. Quiz answer on slider
 • 5. How to organize the solution
 • 6. How to encapsulate page locators
 • 7. OOP Object Recognition.html

 • 32. Logging in test automation
 • 1. Course syllabus and prerequisites
 • 2. Why is logging important
 • 3.1 Logging.pdf
 • 3. Introduction to NLog
 • 4. How to install NLog
 • 5. Starting to log
 • 6. Why Info level is important
 • 7. Understanding NLog
 • 8. Layout in NLog
 • 9. fileName and keepFileOpen in NLog
 • 10. Creating the first log records
 • 11. More information about Info logging
 • 12. NLog Exam
 • 13. NLog exam answer
 • 14. NLog bug logger

 • 33. How to create HTML reports for automation
 • 1. Please give me feedback on my course by writing a review!.html
 • 2. What to focus on
 • 3.1 Automated Reports.pdf
 • 3. Why do reporting in automation
 • 4. Important note about Extent Reports version.html
 • 5. Overview of Extent Reports
 • 6. Overview of how to use Extent Reports
 • 7. Solution layout and new classes
 • 8. The Reporter class
 • 9. The BaseTest class
 • 10. The ScreenshotTaker class
 • 11. Viewing test results
 • 12. How to use the Reporter class
 • 13. Quiz on Reporter.cs
 • 14. Quiz answer for Reporter.cs usage
 • 15. Conclusions about Logging and Reporting

 • 34. Final exam on Acceptance Test Driven Automation
 • 1. Final exam
 • 2. HTML Report and steps
 • 3. TCID4 Answer
 • 4. TCID5 Answer
 • 5. TCID6 Answer part 1
 • 6. TCID6 Answer part 2
 • 7. TCID7 Answer

 • 35. Running tests in parallel
 • 1. Definitive Guide To Parallelization in C# [MsTest,NUnit,SpecFlow].html

 • 36. Continuous Integration and Continuous Delivery
 • 1. CICD with Azure DevOps aka VSTS aka TFS.html
 • 2. Which topic would you like to learn next.html

 • 37. Introduction to Sauce Labs
 • 1. Warning! This section contains some outdated information..html
 • 2. Prerequisites
 • 3. Prerequisites
 • 4. FYI about the tools.html
 • 5. Syllabus for Introduction to Sauce Labs section
 • 6. Course resources.html
 • 7. Advantages of Sauce Labs
 • 8. Disadvantages of Sauce Labs
 • 9. How to sign up for Sauce Labs trial
 • 10. Overview of Sauce Labs dashboard
 • 11. Manual cross-browser testing
 • 12. Tunnels, analytics, and archive tabs
 • 13. Overview of solution
 • 14. RemoteWebDriver
 • 15. DesiredCapabilities
 • 16. How to find Sauce Labs account info
 • 17. How to run tests
 • 18. How to analyze tests in Sauce Labs
 • 19. How to do live debugging in Sauce
 • 20. Sauce Labs Timeouts
 • 21. Quiz on Sauce Labs concepts
 • 22. Quiz answer on Sauce concepts
 • 23. Final Exam.html
 • 24. Final Exam.html
 • 25. Sauce labs advanced topics course promo video
 • 26. Code.html

 • 38. Sauce Labs Advanced topics
 • 1. Warning! This section contains some outdated information..html
 • 2. Overview of new project layout
 • 3. How to run tests in parallel
 • 4. How to set level of parallelism
 • 5. Layout of data driven tests
 • 6. How to do data driven cross browser testing in sauce labs
 • 7. How to configure mobile automation in sauce labs
 • 8. How to set test names, status, log steps in sauce labs
 • 9. Sauce labs test insights
 • 10. Sauce analytics trends
 • 11. Exam on sauce concepts
 • 12. Exam answer on sauce concepts

 • 39. TestProject Java SDK Tutorial
 • 1. TestProject Java SDK Tutorial.html
 • 2. Introduction to TestProject Java SDK
 • 3. TestProject Setup
 • 4. Sign up for FREE here.html
 • 5. TestProject dashboards
 • 6. Recording a test
 • 7. Setting TestProject API Key on Mac
 • 8. What is a TestProject Agent
 • 9. First TestProject Test
 • 10. TestProject Trends and Reports
 • 11. Quiz 1.html
 • 12. Add 2nd Test
 • 13. Safari Tests
 • 14. Custom Jobs and Projects
 • 15. Using JUnit 5 with TestProject
 • 16. Page Objects with TestProject
 • 17. Quiz 2.html

 • 40. Getting started with Applitools Automated Visual Testing
 • 1. Warning! Section will be REMOVED SOON.html
 • 2. Course overview
 • 3. Course syllabus
 • 4. Create Applitools account and install Nuget packages
 • 5. Why must we automate visual testing
 • 6. Benefits of Applitools

 • 41. Applitools Baselines and Dashboard
 • 1. Warning! Section will be REMOVED SOON.html
 • 2. What is a baseline in Applitools
 • 3. Code overview
 • 4. Baseline examples
 • 5. 1st comparison
 • 6. Zooming, resizing and layers
 • 7. Toggling and Floating region

 • 42. Applitools Match Levels and Regions
 • 1. Warning! Section will be REMOVED SOON.html
 • 2. Exact match level
 • 3. Strict match level
 • 4. Content match level
 • 5. Layout match level
 • 6. Introduction to Ignore regions
 • 7. Ignore regions in code
 • 8. Ignoring multiple regions
 • 9. Floating region
 • 10. Strict region
 • 11. Content region
 • 12. Layout region
 • 13. Where are the course notes.html

 • 43. Applitools Test Manager
 • 1. Warning! Section will be REMOVED SOON.html
 • 2. Test Manager UI
 • 3. Batches
 • 4. Full page screenshots with CSS stitch
 • 5. CSS stitching vs standard scroll
 • 6. Bugs and test steps in UI
 • 7. Test steps code
 • 8. Fluent API
 • 9. How programatic regions look
 • 10. Conclusions

 • 44. OLD Content Developing an automation testing framework
 • 1. Warning! Section will be REMOVED SOON.html
 • 2. Course is finished - STOP, DONT GOT FURTHER.html
 • 3. Introduction
 • 4. Getting weird Selenium Webdriver Errors.html
 • 5. Prerequisites before proceeding
 • 6. Positives and negatives of the POM Framework
 • 7. Downloading the POM Framework
 • 8. Downloading Resharper
 • 9. Opening visual studio and starting a new project
 • 10. How to install Selenium WebDriver Nuget packages
 • 11. How to rename a test
 • 12. Add a reference to Selenium Webdriver for your QtpTests project.html
 • 13. How to create a unit test project and add a reference
 • 14. Important Updates to QTP Tutorial.html
 • 15. proper naming conventions of tests
 • 16. How to code the first test
 • 17. Understanding the first test
 • 18. understanding the first test 2
 • 19. understanding the first test 3
 • 20. coding the second test
 • 21. identifying elements of the second test
 • 22. Fail, refactor, pass
 • 23. fixing the tests
 • 24. how to install chrome driver
 • 25. Refactoring - All videos
 • 26. Understanding a problem with these tests
 • 27. Refactoring our test based on the DRY principle
 • 28. Refactoring our test based on the DRY principle 2

 • 45. Why record and replay automation doesnt work
 • 1. Warning! Section will be REMOVED SOON.html
 • 2. Comparing the 2 tests before and after refactoring
 • 3. Considering other problems with the current test
 • 4. Doing a second refactoring of the test
 • 5. Running the test and analyzing it one more time
 • 6. Automation testing Exercise
 • 7. What are your thoughts so far.html
 • 8. Make sure that you have the latest source code!.html
 • 9. Introduction to the Page Object Model
 • 10. Introduction to the Page Object Model 2
 • 11. Benefits of the Page Object Model
 • 12. Benefits of the Page Object Model 2
 • 13. Words of wisdom from Albert Einstein
 • 14. How to start removing problems and creating a TestBase class
 • 15. Browser class fix.html
 • 16. Fix to the TestBase class.html
 • 17. How to code an Initialize method for the TestBase class
 • 18. How to create a static driver and the Initialize method
 • 19. Moving the Browser class to its own file and cleaning up
 • 20. Cleaning up the new test to inherit from TestBase
 • 21. Comparing the new test with the older test
 • 22. How to create a test cleanup method
 • 23. Hermetic Test Design Pattern
 • 24. More design patterns
 • 25. Designing the test
 • 26. How to create a Pages class
 • 27. Coding the Pages class
 • 28. Coding the Pages class 2
 • 29. Coding the LoginPage
 • 30. Adding a goto method to the Browser class
 • 31. Writing the login method of the Login page
 • 32. Running the test and checking the results
 • 33. Creating a membership page object
 • 34. Implementing the IsAt method
 • 35. Rerunning the test
 • 36. Seeing the test results of the test
 • 37. Making sure that the test fails successfully and closing comments
 • 38. comparing the 2 tests
 • 39. writing the 3rd test
 • 40. writing the 4th test
 • 41. designing an explicit wait 3
 • 42. designing an explicit wait 5
 • 43. final run of the unit tests
 • 44. Developing automation framework-all videos
 • 45. Refactoring - all videos in one
 • 46. Creating test automation - all videos
 • 47. Analyzing the automation test-all videos
 • 48. Framework-all videos

 • 46. Record and Replay
 • 1. Warning! Section will be REMOVED SOON.html
 • 2. Recording automation test using selenium builder
 • 3. Understanding the layout of the solution and the recorded test
 • 4. Changing the remove webdriver to firefox
 • 5. Undestandig why the test failed a 2nd time
 • 6. Finally getting the recorded test to run
 • 7. What are the problems with recorded functional tests
 • 8. Conclusions regarding recorded tests
 • 9. What can we do to fix problems with recorded functional tests
 • 10. Quiz.html

 • 47. Why keyword driven test automation doesnt work
 • 1. Warning! Section will be REMOVED SOON.html
 • 2. Introduction to keyword driven testing
 • 3. What can change about KDF
 • 4. Advantages and Disadvantages of KDF tests
 • 5. Transitioning into Page Object Pattern

 • 48. Page Objects
 • 1. Warning! Section will be REMOVED SOON.html
 • 2. First look at a functional test using the Page Object Model
 • 3. Page objects look similar

 • 49. Bonus
 • 1. Warning! Section will be REMOVED SOON.html
 • 2. Quiz - What about our page objects is WET
 • 3. Quiz Answer to why our page objects are WET
 • 4. How to add a BasePage class to our page objects
 • 5. BONUS LECTURE!!!.html
 • 53,700 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 32557
  حجم: 16150 مگابایت
  مدت زمان: 2609 دقیقه
  تاریخ انتشار: 6 فروردین 1403
  دسته بندی محصول
  طراحی سایت و خدمات سئو

  53,700 تومان
  افزودن به سبد خرید