وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Yessensetial Selenium

سرفصل های دوره

Selenium WebDriver using Java, with Web and DevOps Mini


1. Introduction
 • 1. Why should I buy this course!
 • 2. How to get the best out of this course

 • 2. Getting Started
 • 1. Theory of Automation
 • 2.1 pom.zip
 • 2.2 Software Set Up Guide.pdf
 • 2.3 yessensetials v1.zip
 • 2. Software Installation & Set up

 • 3. Green Track - DevOps Mini
 • 1.1 GIT Cheatsheet.pdf
 • 1.2 Set Up - GIT and BitBucket.pdf
 • 1. { DevOps } GIT - Part 1
 • 2.1 pom.zip
 • 2. { DevOps } Maven - Part 1
 • 3. Shorts - GIT
 • 4. Shorts - Maven

 • 4. Green Track - Java
 • 1.1 bicycle.zip
 • 1.2 ridecycle.zip
 • 1. { Java } OOP - Part 1
 • 2.1 statementsandops1.zip
 • 2.2 statementsandops2.zip
 • 2. { Java } Statements & Operators
 • 3.1 arrayzz.zip
 • 3. { Java } Arrays
 • 4.1 stringbuilderhowto.zip
 • 4.2 stringssample.zip
 • 4. { Java } String Theory - Vanilla String, String Builder & String Buffer
 • 5.1 box.zip
 • 5.2 boxmanager.zip
 • 5. { Java } Generics
 • 6.1 listworks.zip
 • 6.2 mapworks.zip
 • 6. { Java } Collections - List & Map
 • 7. Shorts - OOP 1.1
 • 8. Shorts - OOP 1.2
 • 9. Shorts - Statements & Operators
 • 10. Shorts - Collections 1

 • 5. Green Track - The Web
 • 1. { The Web } Browsers Developer Tools Tour
 • 2.1 HTML.txt
 • 2. { The Web } HTML
 • 3.1 HTML.txt
 • 3. { The Web } DOM [Document Object Model]
 • 4.1 CSS Selector.txt
 • 4.2 CSS Selectors - Mnemonics Cheatsheet.pdf
 • 4. { The Web } CSS Selector - Part 1 [ID, Class & Type Selectors]
 • 5.1 XPATH - Cheatsheet.pdf
 • 5.2 XPATH.txt
 • 5. { The Web } XPATH - Part 1 [Theory & Basic]
 • 6.1 JavaScript.txt
 • 6. { The Web } JavaScript - Part 1

 • 6. Green Track - Selenium
 • 1.1 Selenium.txt
 • 1. { Selenium } Locators & Actions on Elements - Part 1
 • 2.1 Selenium.txt
 • 2.2 waitbysleeping.zip
 • 2.3 waitimplicitly.zip
 • 2. { Selenium } App Synchronization - Part 1 [Sleep & Implicit Wait]
 • 3.1 TestNG.txt
 • 3. { Selenium } TestNG Framework - Part 1 [Tests & Fixtures]
 • 4.1 Selenium.txt
 • 4. { Selenium } Handling Inlays & Overlays - Part 1 [Windows & Alerts]
 • 5. { Selenium } Design Patterns - Part 1 [Theory]

 • 7. Amber Track - Java
 • 1. { Java } OOP - Part 2
 • 2. { Java } Enums (Enumeration)
 • 3. { Java } Exception Handling - Part 1 [try-catch-finally]
 • 4. { Java } File Handling - Part 1 [ReadWrite Text Files]
 • 5. { Java } File Handling - Part 2 [Java Properties Files]
 • 6. { Java } Strings - Part 2 [String Builder]
 • 7. Shorts - OOP 2

 • 8. Amber Track - The Web
 • 1.1 CSS Selector.txt
 • 1.2 CSS Selectors - Mnemonics Cheatsheet.pdf
 • 1. { The Web } CSS Selector - Part 2 [Attribute Selectors]
 • 2.1 XPATH - Cheatsheet.pdf
 • 2.2 XPATH.txt
 • 2. { The Web } XPATH - Part 2 [Intermediate]
 • 3.1 JavaScript.txt
 • 3. { The Web } JavaScript - Part 2

 • 9. Amber Track - Selenium
 • 1.1 Selenium.txt
 • 1. { Selenium } Locators & Actions on Elements - Part 2
 • 2.1 Selenium.txt
 • 2. { Selenium } File Upload & Download - Part 1 [Direct Method]
 • 3.1 Selenium.txt
 • 3. { Selenium } App Synchronization - Part 2 [WebDriver Wait]
 • 4.1 Selenium.txt
 • 4. { Selenium } Handling Inlays & Overlays - Part 2 [Frames]
 • 5.1 TestNG.txt
 • 5. { Selenium } TestNG Framework - Part 2 [Data Handling, Dependency & Priority]
 • 6.1 Browser Config.txt
 • 6.2 Selenium.txt
 • 6. { Selenium } Browser Configuration - Part 1
 • 7. { Selenium } Design Patterns - Part 2 [Data Driven]

 • 10. Red Track - Java
 • 1. { Java } OOP - Part 3
 • 2. { Java } Collections - Set
 • 3. { Java } Wrapper Classes
 • 4. { Java } Exception Handling - Part 2 [Custom Exceptions]
 • 5. { Java } File Handling - Part 2 [XML, JSON & EXCEL]
 • 6. { Java } Functional Interfaces
 • 7.1 yessensetials v3.zip
 • 7. Full How To Solution Code

 • 11. Red Track - The Web
 • 1.1 CSS Selector.txt
 • 1.2 CSS Selectors - Mnemonics Cheatsheet.pdf
 • 1. { The Web } CSS Selector - Part 3 [Combinators]
 • 2.1 XPATH - Cheatsheet.pdf
 • 2.2 XPATH.txt
 • 2. { The Web } XPATH - Part 3 [Advanced]
 • 3.1 JavaScript.txt
 • 3. { The Web } JavaScript - Part 3
 • 4. Shorts - CSS Selector
 • 5. Shorts - XPATH

 • 12. Red Track - Selenium
 • 1.1 Selenium.txt
 • 1. { Selenium } Locators & Actions on Elements - Part 3
 • 2. { Selenium } Design Patterns - Part 3 [Page Object Model]
 • 3. { Selenium } Design Patterns - Part 4 [Biz Keywords]
 • 4. { Selenium } Storage [Cookies, Local & Session Storage]
 • 5. { Selenium } TestNG Framework - Part 3 [Listeners, Transformers...]
 • 6.1 Selenium.txt
 • 6. { Selenium } App Synchronization - Part 3 [Fluent Wait]
 • 7.1 Selenium.txt
 • 7. { Selenium } File Upload & Download - Part 2 [Indirect Method]
 • 8. { Selenium } Composite Actions [Drag & Drop & Other Actions]
 • 9.1 Selenium.txt
 • 9. { Selenium } Handling Media & Meters [HTML 5 & JS]
 • 10. { Selenium } Components & IDE
 • 11. { Selenium } Browser Configuration - Part 2
 • 12. Shorts - Locators
 • 13. Shorts - Waits

 • 13. Red Track - DevOps Mini
 • 1. GIT - Part 2 [MergeConflict Resolution]
 • 2. { DevOps } Selenium Grid
 • 3. Shorts - Grid
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 19592
  حجم: 7061 مگابایت
  مدت زمان: 1121 دقیقه
  تاریخ انتشار: 14 مهر 1402

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید