وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Pearson – Red Hat Certified Engineer (RHCE) EX294, 2nd Edition

سرفصل های دوره

Introduction
 • 001. Red Hat Certified Engineer (RHCE) EX294 Introduction

 • Lesson 1 Understanding the Ansible Product Offering
 • 001. Learning objectives
 • 002. 1.1 Understanding Ansible
 • 003. 1.2 Understanding Community Ansible Solutions
 • 004. 1.3 Understanding the Red Hat Product Offering

 • Lesson 2 Installing Ansible
 • 001. Learning objectives
 • 002. 2.1 Understanding What to Install
 • 003. 2.2 Understanding Required Components
 • 004. 2.3 Installing Ansible on the Control Node
 • 005. 2.4 Using Ansible to Set up Managed Nodes
 • 006. 2.5 Configuring Inventory
 • 007. 2.6 Creating ansible.cfg
 • 008. 2.7 ansible-navigator Settings
 • 009. Lesson 2 Lab Setting up a Managed Environment
 • 010. Lesson 2 Lab Solution Setting up a Managed Environment

 • Lesson 3 Using Ad Hoc Commands
 • 001. Learning objectives
 • 002. 3.1 Exploring Modules and Content Collections
 • 003. 3.2 Learning How to Use Modules
 • 004. 3.3 Installing Content Collections
 • 005. 3.4 Using requirements.yml
 • 006. 3.5 Using Content Collections in ansible-navigator
 • 007. 3.6 Exploring Essential Modules
 • 008. 3.7 Idempotency
 • 009. 3.8 Using docs.ansible.com
 • 010. Lesson 3 Lab Working with Modules
 • 011. Lesson 3 Lab Solution Working with Modules

 • Lesson 4 Getting Started with Playbooks
 • 001. Learning objectives
 • 002. 4.1 Using YAML to Write Playbooks
 • 003. 4.2 Running Playbooks
 • 004. 4.3 Verifying Playbook Syntax
 • 005. 4.4 Using Multiple-Play Playbooks
 • 006. Lesson 4 Lab Writing a Playbook
 • 007. Lesson 4 Lab Solution Writing a Playbook

 • Lesson 5 Working with Variables
 • 001. Learning objectives
 • 002. 5.1 Understanding Variables
 • 003. 5.2 Using Variables in Playbooks
 • 004. 5.3 Including Variables
 • 005. 5.4 Managing Host Variables
 • 006. 5.5 Using System Variables
 • 007. 5.6 Using Register to Set Variables
 • 008. 5.7 Using Vault to Manage Sensitive Values
 • 009. Lesson 5 Lab Using Ansible Vault
 • 010. Lesson 5 Lab Solution Using Ansible Vault

 • Lesson 6 Working with Facts
 • 001. Learning objectives
 • 002. 6.1 Understanding Facts
 • 003. 6.2 Using Multi-tier Variables
 • 004. 6.3 Understanding Dictionaries and Arrays
 • 005. 6.4 Defining Custom Facts
 • 006. 6.5 Understanding Variable Precedence
 • 007. Lesson 6 Lab Working with Facts
 • 008. Lesson 6 Lab Solution Working with Facts

 • Lesson 7 Using Task Control
 • 001. Learning objectives
 • 002. 7.1 Understanding Conditionals
 • 003. 7.2 Writing Loops
 • 004. 7.3 Using When
 • 005. 7.4 Using When and Register to Check Multiple Conditions
 • 006. 7.5 Conditional Task Execution with Handlers
 • 007. 7.6 Using Blocks
 • 008. 7.7 Managing Task Failure
 • 009. 7.8 Managing Changed Status
 • 010. 7.9 Including and Importing Files
 • 011. Lesson 7 Lab Running Tasks Conditionally
 • 012. Lesson 7 Lab Solution Running Tasks Conditionally

 • Lesson 8 Managing Files
 • 001. Learning objectives
 • 002. 8.1 Modifying Files
 • 003. 8.2 Copying Files To and From Managed Hosts
 • 004. 8.3 Using Jinja2 Templates
 • 005. 8.4 Applying Conditionals in Jinja2 Templates
 • 006. 8.5 Managing SELinux File Context
 • 007. Lesson 8 Lab Applying Conditionals in Templates
 • 008. Lesson 8 Lab Solution Applying Conditionals in Templates

 • Lesson 9 Using Ansible Roles
 • 001. Learning objectives
 • 002. 9.1 Understanding Roles
 • 003. 9.2 Using Ansible Galaxy to Get Roles
 • 004. 9.3 Understanding Roles in Ansible Content Collections
 • 005. 9.4 Writing Playbooks that Use Roles
 • 006. 9.5 Writing Custom Roles
 • 007. 9.6 Using RHEL System Roles
 • 008. 9.7 Configuring Ansible Roles and Collection Sources
 • 009. 9.8 Using the TimeSync RHEL System Role
 • 010. 9.9 Using the SELinux RHEL System Role
 • 011. Lesson 9 Lab Using Roles
 • 012. Lesson 9 Lab Solution Using Roles

 • Lesson 10 Troubleshooting Ansible
 • 001. Learning objectives
 • 002. 10.1 Ansible and Logging
 • 003. 10.2 Using the debug Module
 • 004. 10.3 Checking Playbooks for Issues
 • 005. 10.4 Using Check Mode
 • 006. 10.5 Using Modules for Troubleshooting and Testing
 • 007. 10.6 Troubleshooting Connectivity Issues
 • 008. Lesson 10 Lab Troubleshooting Playbooks
 • 009. Lesson 10 Lab Solution Troubleshooting Playbooks

 • Lesson 11 Managing Software with Ansible
 • 001. Learning objectives
 • 002. 11.1 Managing Packages
 • 003. 11.2 Managing Repositories and Repository Access
 • 004. 11.3 Managing Subscriptions
 • 005. Lesson 11 Lab Managing Repositories
 • 006. Lesson 11 Lab Solution Managing Repositories

 • Lesson 12 Managing Users
 • 001. Learning objectives
 • 002. 12.1 Understanding User-related Tasks
 • 003. 12.2 Managing SSH Keys
 • 004. 12.3 Managing Encrypted Passwords
 • 005. 12.4 Managing Sudo Privileges
 • 006. Lesson 12 Lab Managing Users
 • 007. Lesson 12 Lab Solution Managing Users

 • Lesson 13 Managing Processes and Tasks
 • 001. Learning objectives
 • 002. 13.1 Managing Services and Targets
 • 003. 13.2 Scheduling Processes
 • 004. Lesson 13 Lab Managing the Default Target
 • 005. Lesson 13 Lab Solution Managing the Default Target

 • Lesson 14 Managing Storage
 • 001. Learning objectives
 • 002. 14.1 Managing Partitions and Mounts
 • 003. 14.2 Managing Logical Volumes
 • 004. 14.3 Developing Advanced Playbooks
 • 005. Lesson 14 Lab Managing Storage
 • 006. Lesson 14 Lab Solution Managing Storage

 • Lesson 15 Managing Networking
 • 001. Learning objectives
 • 002. 15.1 Using Roles for Network Management
 • 003. 15.2 Managing Network Settings with Facts and Modules
 • 004. Lesson 15 Lab Managing Networking
 • 005. Lesson 15 Lab Solution Managing Networking

 • Lesson 16 Sample Exam
 • 001. Learning objectives
 • 002. 16.1 Before you Start Essential Exam Tips
 • 003. 16.2 Setting up the Environment
 • 004. 16.3 Configuring the Control Node
 • 005. 16.4 Setting up a Repository Server
 • 006. 16.5 Setting up Repository Clients
 • 007. 16.6 Installing Collections
 • 008. 16.7 Generating an etchosts File
 • 009. 16.8 Creating a Vault Encrypted File
 • 010. 16.9 Creating Users
 • 011. 16.10 Creating a Role
 • 012. 16.11 Creating a Cron Job
 • 013. 16.12 Creating a Logical Volume
 • 014. 16.13 Generating a Report

 • Module 1 Introduction to Ansible
 • 001. Module introduction

 • Module 2 Using Advanced Ansible Solutions
 • 001. Module introduction

 • Module 3 Managing RHEL 9 with Ansible
 • 001. Module introduction

 • Module 4 Sample Exam
 • 001. Module introduction

 • Summary
 • 001. Red Hat Certified Engineer (RHCE) EX294 Summary
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 19863
  حجم: 1804 مگابایت
  مدت زمان: 597 دقیقه
  تاریخ انتشار: 14 مهر 1402
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید