وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

شرکت: INE

WiFi Pentesting Bootcamp
شرکت:
WiFi Pentesting Bootcamp
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
11 ساعت و 5 دقیقه
۱۴ مهر ۱۴۰۲
Web Application Penetration Testing XSS Attacks
شرکت:
Web Application Penetration Testing XSS Attacks
مدرس:
63,400 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 3 دقیقه
۱۴ مهر ۱۴۰۲
Web Application Penetration Testing SQL Injection Attacks
شرکت:
Web Application Penetration Testing SQL Injection Attacks
مدرس:
83,800 تومان
افزودن به سبد
10 ساعت و 8 دقیقه
۱۴ مهر ۱۴۰۲
Switching Security CCNP
شرکت:
Switching Security CCNP
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۱۴ مهر ۱۴۰۲
MPLS for Network Engineers
شرکت:
MPLS for Network Engineers
مدرس:
63,400 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت
۱۴ مهر ۱۴۰۲
Linux Privilege Escalation Bootcamp
شرکت:
Linux Privilege Escalation Bootcamp
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
10 ساعت و 7 دقیقه
۱۴ مهر ۱۴۰۲
Host & Network Penetration Testing Exploitation
شرکت:
Host & Network Penetration Testing Exploitation
مدرس:
83,800 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت و 20 دقیقه
۱۴ مهر ۱۴۰۲
Final Lab Practice for CCIE Security
شرکت:
Final Lab Practice for CCIE Security
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
22 ساعت
۱۴ مهر ۱۴۰۲
Digital Forensics File & Disk Analysis
شرکت:
Digital Forensics File & Disk Analysis
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۱۴ مهر ۱۴۰۲
DevSecOps Bootcamp
شرکت:
DevSecOps Bootcamp
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
11 ساعت و 11 دقیقه
۱۴ مهر ۱۴۰۲
Design Principles for IPv4  IPv6 Addressing
شرکت:
Design Principles for IPv4 IPv6 Addressing
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۱۴ مهر ۱۴۰۲
Container Security Bootcamp
شرکت:
Container Security Bootcamp
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت و 21 دقیقه
۱۴ مهر ۱۴۰۲
CCNP Enterprise Design (ENSLD)
شرکت:
CCNP Enterprise Design (ENSLD)
مدرس:
83,800 تومان
افزودن به سبد
136 ساعت و 9 دقیقه
۱۴ مهر ۱۴۰۲
Azure Compute Services
شرکت:
Azure Compute Services
مدرس:
83,800 تومان
افزودن به سبد
12 ساعت و 5 دقیقه
۱۴ مهر ۱۴۰۲
Deploying Cisco Express Way and Cisco Meeting Server
شرکت:
Deploying Cisco Express Way and Cisco Meeting Server
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت و 16 دقیقه
۱۴ مهر ۱۴۰۲
x86 64 Assembly Language and Shellcoding on Linux
شرکت:
x86 64 Assembly Language and Shellcoding on Linux
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت
۲۱ شهریور ۱۴۰۲
Web Application Penetration Testing XSS Attacks
شرکت:
Web Application Penetration Testing XSS Attacks
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 3 دقیقه
۲۱ شهریور ۱۴۰۲
Web Application Penetration Testing SQL Injection Attacks
شرکت:
Web Application Penetration Testing SQL Injection Attacks
مدرس:
63,400 تومان
افزودن به سبد
10 ساعت و 8 دقیقه
۲۱ شهریور ۱۴۰۲
WAPT Web Proxies and Web Information Gathering
شرکت:
WAPT Web Proxies and Web Information Gathering
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت
۲۱ شهریور ۱۴۰۲
WAN Technology Overview & Design Principles
شرکت:
WAN Technology Overview & Design Principles
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت و 15 دقیقه
۲۱ شهریور ۱۴۰۲
Switching Security (CCNP)
شرکت:
Switching Security (CCNP)
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۱ شهریور ۱۴۰۲
RouterSwitch Security
شرکت:
RouterSwitch Security
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت و 8 دقیقه
۲۱ شهریور ۱۴۰۲
Practical Design for Enterprise IP Routing
شرکت:
Practical Design for Enterprise IP Routing
مدرس:
63,400 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت و 4 دقیقه
۲۱ شهریور ۱۴۰۲
Managing Check Point Firewalls
شرکت:
Managing Check Point Firewalls
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 13 دقیقه
۲۱ شهریور ۱۴۰۲