وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

شرکت: INE

Web Application Security Testing Web Service Security Testing
شرکت:
Web Application Security Testing Web Service Security Testing
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
Web Application Security Testing Testing for Common Attacks
شرکت:
Web Application Security Testing Testing for Common Attacks
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
Web Application Security Testing Encoding, Filtering & Evasion Basics
شرکت:
Web Application Security Testing Encoding, Filtering & Evasion Basics
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
Web Application Security Testing CMS Security Testing
شرکت:
Web Application Security Testing CMS Security Testing
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
Web Application Penetration Testing  File & Resource Attacks
شرکت:
Web Application Penetration Testing File & Resource Attacks
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 10 دقیقه
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
Multicast Routing for Network Engineers
شرکت:
Multicast Routing for Network Engineers
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
Introduction to Web Application Security Testing
شرکت:
Introduction to Web Application Security Testing
مدرس:
63,400 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
FortiGate Network Security Engineer
شرکت:
FortiGate Network Security Engineer
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
17 ساعت
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
Email Security Management & Strategy
شرکت:
Email Security Management & Strategy
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
Container Security Bootcamp
شرکت:
Container Security Bootcamp
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت و 21 دقیقه
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
Active Directory Security Configuration & Management
شرکت:
Active Directory Security Configuration & Management
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
Actionable Information from Aggregated Log Data
شرکت:
Actionable Information from Aggregated Log Data
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۷ فروردین ۱۴۰۳
Understanding the Precision Time Protocol
شرکت:
Understanding the Precision Time Protocol
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۷ فروردین ۱۴۰۳
QOS for Cisco Collaboration
شرکت:
QOS for Cisco Collaboration
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۷ فروردین ۱۴۰۳
Mastering Collaboration Applications
شرکت:
Mastering Collaboration Applications
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 3 دقیقه
۷ فروردین ۱۴۰۳
Infrastructure  Design for Collaboration
شرکت:
Infrastructure Design for Collaboration
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۷ فروردین ۱۴۰۳
Final Lab Practice for CCNP CLCOR
شرکت:
Final Lab Practice for CCNP CLCOR
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 4 دقیقه
۷ فروردین ۱۴۰۳
Web Application Security Testing Web Service Security Testing
شرکت:
Web Application Security Testing Web Service Security Testing
مدرس:
63,400 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۲ اسفند ۱۴۰۲
Web Application Security Testing for Common Attacks
شرکت:
Web Application Security Testing for Common Attacks
مدرس:
63,400 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۲ اسفند ۱۴۰۲
Web Application Security Testing Encoding Filtering  Evasion Basics
شرکت:
Web Application Security Testing Encoding Filtering Evasion Basics
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۲ اسفند ۱۴۰۲
Web Application Security Testing CMS Security Testing
شرکت:
Web Application Security Testing CMS Security Testing
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۲ اسفند ۱۴۰۲
Web Application Penetration Testing File  Resource Attacks
شرکت:
Web Application Penetration Testing File Resource Attacks
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 10 دقیقه
۲ اسفند ۱۴۰۲
Implementing IOS Gateways  Media Resources
شرکت:
Implementing IOS Gateways Media Resources
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۲ اسفند ۱۴۰۲
Dial Plan Elements in Action
شرکت:
Dial Plan Elements in Action
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۲ اسفند ۱۴۰۲