وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

شرکت: INE

Learning Path Cisco CCNA 200-301
شرکت:
Learning Path Cisco CCNA 200-301
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
96 ساعت
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Final Lab Practice for CCIE Collaboration
شرکت:
Final Lab Practice for CCIE Collaboration
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
13 ساعت
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Web Application Penetration Testing Web Fingerprinting and Enumeration
شرکت:
Web Application Penetration Testing Web Fingerprinting and Enumeration
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 9 دقیقه
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
Understanding Juniper JunOS OS Architecture
شرکت:
Understanding Juniper JunOS OS Architecture
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 5 دقیقه
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
Shell Scripting Fundamentals for Network Engineers
شرکت:
Shell Scripting Fundamentals for Network Engineers
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
Security Engineering and System Hardening
شرکت:
Security Engineering and System Hardening
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
Secure Architecture Design
شرکت:
Secure Architecture Design
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
Mastering IPv4 Addressing & Subnetting
شرکت:
Mastering IPv4 Addressing & Subnetting
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
Learning Path Cisco CCNA 200-301
شرکت:
Learning Path Cisco CCNA 200-301
مدرس:
63,400 تومان
افزودن به سبد
97 ساعت
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
Juniper SRX Technologies
شرکت:
Juniper SRX Technologies
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
Juniper SRX Objects & Policies
شرکت:
Juniper SRX Objects & Policies
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
Juniper Security Foundations
شرکت:
Juniper Security Foundations
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 20 دقیقه
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
Investigating Junipers Junos CLI
شرکت:
Investigating Junipers Junos CLI
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت و 29 دقیقه
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
HTTP Using Python
شرکت:
HTTP Using Python
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 19 دقیقه
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
GitHub for Everyone Bootcamp
شرکت:
GitHub for Everyone Bootcamp
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
10 ساعت
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
Foundations Of Juniper Routing
شرکت:
Foundations Of Juniper Routing
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
Final Lab Practice for CCIE Enterprise Infrastructure
شرکت:
Final Lab Practice for CCIE Enterprise Infrastructure
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
21 ساعت
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
Engineering Cisco Meraki Solutions ECMS
شرکت:
Engineering Cisco Meraki Solutions ECMS
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
eJPTv2 – Web Application Penetration Testing – 1. Introduction to the Web and HTTP Protocol
شرکت:
eJPTv2 – Web Application Penetration Testing – 1. Introduction to the Web and HTTP Protocol
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 6 دقیقه
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
eJPTv2 – Host & Networking Auditing – 1.Auditing Fundamentals
شرکت:
eJPTv2 – Host & Networking Auditing – 1.Auditing Fundamentals
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 5 دقیقه
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
eJPTv2 – Host & Network Penetration Testing – 6. Social Engineering
شرکت:
eJPTv2 – Host & Network Penetration Testing – 6. Social Engineering
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 2 دقیقه
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
eJPTv2 – Host & Network Penetration Testing – 5. Post-Exploitation
شرکت:
eJPTv2 – Host & Network Penetration Testing – 5. Post-Exploitation
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
eJPTv2 – Host & Network Penetration Testing – 4. Exploitation
شرکت:
eJPTv2 – Host & Network Penetration Testing – 4. Exploitation
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت و 20 دقیقه
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
eJPTv2 – Host & Network Penetration Testing – 3. The Metasploit Framework (MSF)
شرکت:
eJPTv2 – Host & Network Penetration Testing – 3. The Metasploit Framework (MSF)
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
14 ساعت
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲