وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

شرکت: INE

Actionable Information from Aggregated Log Data
شرکت:
Actionable Information from Aggregated Log Data
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۷ فروردین ۱۴۰۳
Understanding the Precision Time Protocol
شرکت:
Understanding the Precision Time Protocol
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۷ فروردین ۱۴۰۳
QOS for Cisco Collaboration
شرکت:
QOS for Cisco Collaboration
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۷ فروردین ۱۴۰۳
Mastering Collaboration Applications
شرکت:
Mastering Collaboration Applications
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 3 دقیقه
۷ فروردین ۱۴۰۳
Infrastructure  Design for Collaboration
شرکت:
Infrastructure Design for Collaboration
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۷ فروردین ۱۴۰۳
Final Lab Practice for CCNP CLCOR
شرکت:
Final Lab Practice for CCNP CLCOR
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 4 دقیقه
۷ فروردین ۱۴۰۳
Web Application Security Testing Web Service Security Testing
شرکت:
Web Application Security Testing Web Service Security Testing
مدرس:
63,400 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۲ اسفند ۱۴۰۲
Web Application Security Testing for Common Attacks
شرکت:
Web Application Security Testing for Common Attacks
مدرس:
63,400 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۲ اسفند ۱۴۰۲
Web Application Security Testing Encoding Filtering  Evasion Basics
شرکت:
Web Application Security Testing Encoding Filtering Evasion Basics
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۲ اسفند ۱۴۰۲
Web Application Security Testing CMS Security Testing
شرکت:
Web Application Security Testing CMS Security Testing
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۲ اسفند ۱۴۰۲
Web Application Penetration Testing File  Resource Attacks
شرکت:
Web Application Penetration Testing File Resource Attacks
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 10 دقیقه
۲ اسفند ۱۴۰۲
Implementing IOS Gateways  Media Resources
شرکت:
Implementing IOS Gateways Media Resources
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۲ اسفند ۱۴۰۲
Dial Plan Elements in Action
شرکت:
Dial Plan Elements in Action
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۲ اسفند ۱۴۰۲
Collaboration Solutions IMP Protocols Codecs  Endpoints
شرکت:
Collaboration Solutions IMP Protocols Codecs Endpoints
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲ اسفند ۱۴۰۲
BGP for the Enterprise
شرکت:
BGP for the Enterprise
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
11 ساعت
۲ اسفند ۱۴۰۲
Web Application Penetration Testing Professional (eWPTv2)
شرکت:
Web Application Penetration Testing Professional (eWPTv2)
مدرس:
63,400 تومان
افزودن به سبد
55 ساعت
۲ اسفند ۱۴۰۲
Enterprise Defense Administrator (eEDA)
شرکت:
Enterprise Defense Administrator (eEDA)
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
33 ساعت و 22 دقیقه
۲ اسفند ۱۴۰۲
Email Security Management  Strategy
شرکت:
Email Security Management Strategy
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۱ اسفند ۱۴۰۲
Defensive Security Concepts
شرکت:
Defensive Security Concepts
مدرس:
83,800 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت و 14 دقیقه
۱ اسفند ۱۴۰۲
Data Center CORE Exam 350-601 DCCOR
شرکت:
Data Center CORE Exam 350-601 DCCOR
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
40 ساعت
۱ اسفند ۱۴۰۲
CCNP Enterprise Concentration Exams
شرکت:
CCNP Enterprise Concentration Exams
مدرس:
83,800 تومان
افزودن به سبد
239 ساعت
۱ اسفند ۱۴۰۲
CCNP Data Center Concentration Exams
شرکت:
CCNP Data Center Concentration Exams
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
17 ساعت و 6 دقیقه
۱ اسفند ۱۴۰۲
Azure Advanced Identity and  Access Management
شرکت:
Azure Advanced Identity and Access Management
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
12 ساعت و 20 دقیقه
۱ اسفند ۱۴۰۲
Authentication, Authorization, & Identity Engineering
شرکت:
Authentication, Authorization, & Identity Engineering
مدرس:
63,400 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 26 دقیقه
۱ اسفند ۱۴۰۲