وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

شرکت: CGCircuit

Realistic Face with Zbrush and Mari
شرکت:
Realistic Face with Zbrush and Mari
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت
۱ اسفند ۱۴۰۲
Abstract in Houdini v2
شرکت:
Abstract in Houdini v2
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 16 دقیقه
۱ اسفند ۱۴۰۲
Abstract in Houdini v1
شرکت:
Abstract in Houdini v1
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۱ اسفند ۱۴۰۲
Mastering Nuke Vol 3
شرکت:
Mastering Nuke Vol 3
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۱ آذر ۱۴۰۲
Houdini Elements – Particles FX
شرکت:
Houdini Elements – Particles FX
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت
۴ تیر ۱۴۰۲
Total Destruction vol.4 Sparse Pyro
شرکت:
Total Destruction vol.4 Sparse Pyro
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۲۰ خرداد ۱۴۰۲
Stylized Skin Growth in Houdini
شرکت:
Stylized Skin Growth in Houdini
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 19 دقیقه
۲۰ خرداد ۱۴۰۲
Rigging Productivity Boost Small scripts to 10x your productivity
شرکت:
Rigging Productivity Boost Small scripts to 10x your productivity
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 6 دقیقه
۲۰ خرداد ۱۴۰۲
Sand Bag Tearing in Houdini
شرکت:
Sand Bag Tearing in Houdini
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 19 دقیقه
۲۰ خرداد ۱۴۰۲
Rigging in Houdini Kinefx – Houdini tutorial
شرکت:
Rigging in Houdini Kinefx – Houdini tutorial
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 18 دقیقه
۲۰ خرداد ۱۴۰۲
Realistic 3D Character with Zbrush
شرکت:
Realistic 3D Character with Zbrush
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
16 ساعت
۲۰ خرداد ۱۴۰۲
PyroFluid – Master the Elements
شرکت:
PyroFluid – Master the Elements
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
13 ساعت
۲۰ خرداد ۱۴۰۲
PBD Cloth Tearing in Houdini
شرکت:
PBD Cloth Tearing in Houdini
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۰ خرداد ۱۴۰۲
Houdini Tutorial Procedural Modeling
شرکت:
Houdini Tutorial Procedural Modeling
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
15 ساعت
۲۰ خرداد ۱۴۰۲
Houdini Flip – Chocolate
شرکت:
Houdini Flip – Chocolate
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 15 دقیقه
۲۰ خرداد ۱۴۰۲
Houdini Essentials – Flip Rendering – Houdini Tutorial
شرکت:
Houdini Essentials – Flip Rendering – Houdini Tutorial
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 21 دقیقه
۲۰ خرداد ۱۴۰۲
Houdini Elements – Smoke – Houdini Tutorial
شرکت:
Houdini Elements – Smoke – Houdini Tutorial
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت و 6 دقیقه
۲۰ خرداد ۱۴۰۲
Grooming Lion Fur in Houdini – Sara Hansen
شرکت:
Grooming Lion Fur in Houdini – Sara Hansen
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۰ خرداد ۱۴۰۲
FX MAYHEM 102 – Smokeless Fire & Flames – Houdini Tutorial
شرکت:
FX MAYHEM 102 – Smokeless Fire & Flames – Houdini Tutorial
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت
۲۰ خرداد ۱۴۰۲
Discovering Houdini Vellum 2
شرکت:
Discovering Houdini Vellum 2
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۰ خرداد ۱۴۰۲
Discovering Houdini Vellum
شرکت:
Discovering Houdini Vellum
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 18 دقیقه
۲۰ خرداد ۱۴۰۲
Advanced Particles 2 –  Demon Fire Trails – Houdini Tutorial
شرکت:
Advanced Particles 2 – Demon Fire Trails – Houdini Tutorial
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت
۲۰ خرداد ۱۴۰۲
Advanced Particles 1 Geometry Based Simulations
شرکت:
Advanced Particles 1 Geometry Based Simulations
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۲۰ خرداد ۱۴۰۲