وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

English for Information Technology (IT)

سرفصل های دوره

English for Information Technology (A Complete Course)


1 - Introduction
 • 1 - Introduction
 • 2 - Small Talk
 • 2 - Small-talk-Simple-rules-1.pdf

 • 2 - IT Jobs
 • 3 - SelfIntroduction
 • 3 - self-presentation-1.zip
 • 4 - Job Interview
 • 4 - Job-Interview.pdf
 • 5 - Cover Letter Secrets
 • 5 - Cover-Letter-Templates.pdf
 • 6 - Glossary-Resume.pdf
 • 6 - How to Write a Selling Resume
 • 6 - Websites-to-make-a-CV-and-prepare-for-a-job-interview.pdf
 • 7 - Listening Practice IT Job
 • 7 - listening-it-jobs-1.zip
 • 7 - script-to-listening.zip
 • 8 - Writing Practice IT Jobs
 • 8 - writing-practice-it-jobs-1.zip
 • 8 - writing-practic-it-jobs-2.zip
 • 9 - A Real Job Interview With Comments

 • 3 - Team Work
 • 10 - Glossary-Teamwork.pdf
 • 10 - Team Work and Daily Routines
 • 11 - Listening Practice Daily Routines
 • 11 - listening-daily-routines.zip
 • 11 - script-of-listening-daily-routines.zip
 • 12 - Glossary-Work-Meeting.pdf
 • 12 - Team Meeting
 • 13 - Listening Practice Team Meeting
 • 13 - listening-team-meeting.zip
 • 13 - script-listening-team-meeting.zip
 • 14 - Emails
 • 14 - Emails-in-English.pdf
 • 15 - Email Vocabulary Training Practice
 • 15 - emails-practical-excercise-1.zip
 • 15 - emails-practical-excercise-2.zip
 • 16 - Glossary-Jira.pdf
 • 16 - Jira Platform
 • 17 - IT Project Management Listening Practice
 • 17 - project-management.zip
 • 18 - Onboarding Plan
 • 18 - Onboarding-Plan.pdf
 • 19 - Listening Practice Onboarding Process

 • 4 - Basic IT Definitions
 • 20 - Basic IT Terms and Definitions
 • 20 - Glossary-Basic-IT-Terms.pdf
 • 21 - Listening Practice Computer Hardware and Software
 • 21 - listening-task.zip
 • 21 - practical-task-1.zip
 • 21 - practical-task-2.zip
 • 21 - script-listening-task.zip

 • 5 - FrontEnd
 • 22 - FrontEnd Development
 • 22 - Glossary-FrontEnd.pdf
 • 23 - Listening Practice WebDevelopment
 • 23 - listening-1-script.zip
 • 23 - listening-practice.zip
 • 23 - practice-website-development-steps.zip

 • 6 - BackEnd and Data Processing
 • 24 - BackEnd Development
 • 24 - Glossary-Backend.pdf
 • 25 - Listening Practice Data Processing
 • 25 - data-processing-practice.zip
 • 25 - script-data-processing.zip
 • 26 - Listening Practice Software Development
 • 26 - listening-practice-2.zip
 • 26 - script-to-listening-practice-2.zip

 • 7 - ECommerce
 • 27 - ECommerce
 • 27 - Glossary-Ecommerce.pdf
 • 28 - Bitcoin and Blockchain
 • 28 - Glossary-Bitcoin.pdf
 • 28 - Glossary-Blochchain-and-Cryptosecurity.pdf
 • 29 - Listening Practice EShop
 • 29 - listening-practice.zip
 • 29 - script-listening-1.zip
 • 30 - Listening Practice EWallet
 • 30 - listening-practice-2.zip
 • 30 - script-listening-2.zip

 • 8 - IT Support
 • 31 - Handling Tickets and Writing Service Reports
 • 31 - listening-1-scipt-1.2.zip
 • 31 - listening-it-support-1-script-1.1.zip
 • 31 - listening-it-support-practice.zip
 • 31 - service-reports.zip
 • 32 - Clients Call IT Support
 • 32 - listening-it-support-2.zip
 • 32 - listening-it-support-2-script.zip

 • 9 - Machine Learning
 • 33 - AI and Machine Learning
 • 34 - ChatGPT-Guide-for-Learning-English.pdf
 • 34 - Using ChatGPT for Learning English.html

 • 10 - Congrats and Good Luck
 • 35 - Congrats
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 37125
  حجم: 3288 مگابایت
  مدت زمان: 280 دقیقه
  تاریخ انتشار: 26 اردیبهشت 1403
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید