وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش ASP.NET Core

ASP.NET Core

ASP.NET Core یك فریم ورك متن باز و چند پلتفرمی مستقل از بستر اجرا برای ساخت برنامه های مبتنی بر cloud متصل به اینترنت از قبیل وب اپلیكیشن ها ، برنامه های اینترنت اشیا IOT Apps و برنامه های موبایل است . برنامه های ASP.NET Core میتوانند بر روی هسته .net یا روی فریم ورك كامل .net اجرا شوند. ASP.NET Core به منظور محیا كردن یك چارچوب توسعه بهینه شده برای اپلیكیشن هایی كه روی فضای ابری یا روی محیط كاری كاربر (On-Premise) توسعه داده میشوند ، طراحی شده بود.از اجزا پیمانه ای (Modular) با حداقل سربار تشكیل شده است. یعنی اینكه شما در حالی كه راه حلهای خود را میسازید، انعطاف پذیری را نیز حفظ میكنید .
شما میتوانید برنامه های ASP.NET Core خود را روی ویندوز، مك و لینوكس توسعه داده و اجرا كنید.
ASP.NET Core به صورت متن باز در Github موجود میباشد.

Building a PWA with ASP.NET Core 6 Blazor
شرکت:
Building a PWA with ASP.NET Core 6 Blazor
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 6 دقیقه
۲۱ شهریور ۱۴۰۲
Building an Enterprise Application with ASP.NET Core MVC
شرکت:
Building an Enterprise Application with ASP.NET Core MVC
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
10 ساعت
۲۰ شهریور ۱۴۰۲
ASP.NET Core 7 MVC – Cross-Platform Development
شرکت:
ASP.NET Core 7 MVC – Cross-Platform Development
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت و 20 دقیقه
۲۰ شهریور ۱۴۰۲
The Complete ASP.Net Core 3.1 MVC With EF Core -Formerly 2.0
شرکت:
The Complete ASP.Net Core 3.1 MVC With EF Core -Formerly 2.0
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
33 ساعت و 29 دقیقه
۱۴ شهریور ۱۴۰۲
Consume Web API in ASP.Net Core MVC (step by step project)
شرکت:
Consume Web API in ASP.Net Core MVC (step by step project)
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
13 ساعت
۳۱ مرداد ۱۴۰۲
Building Enterprise ASP.NET Core 6 Blazor Applications
شرکت:
Building Enterprise ASP.NET Core 6 Blazor Applications
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 24 دقیقه
۳۱ مرداد ۱۴۰۲
Building Enterprise ASP.NET Core 6 Blazor Applications
شرکت:
Building Enterprise ASP.NET Core 6 Blazor Applications
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 24 دقیقه
۲۸ مرداد ۱۴۰۲
Introduction To Asp.Net Razor Pages (Net 6.0)
شرکت:
Introduction To Asp.Net Razor Pages (Net 6.0)
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۸ مرداد ۱۴۰۲
ASP.NET Core Full Stack
شرکت:
ASP.NET Core Full Stack
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 26 دقیقه
۱۳ مرداد ۱۴۰۲
Debugging in ASP.NET Core 6 Blazor
شرکت:
Debugging in ASP.NET Core 6 Blazor
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 16 دقیقه
۲۴ تیر ۱۴۰۲
Creating Background Services in ASP.NET Core 6 and .NET 6
شرکت:
Creating Background Services in ASP.NET Core 6 and .NET 6
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۴ تیر ۱۴۰۲
Building ASP.NET Core 7 Minimal APIs
شرکت:
Building ASP.NET Core 7 Minimal APIs
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۱۵ تیر ۱۴۰۲
Deploying ASP.NET Core 6 Web API to Azure API Management
شرکت:
Deploying ASP.NET Core 6 Web API to Azure API Management
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 6 دقیقه
۲۹ خرداد ۱۴۰۲
Quick ASP .NET Core 6 & MVC Web Design for absolute beginner
شرکت:
Quick ASP .NET Core 6 & MVC Web Design for absolute beginner
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت و 19 دقیقه
۲۹ خرداد ۱۴۰۲
Authentication and Authorization in ASP.NET Core 6 Web API
شرکت:
Authentication and Authorization in ASP.NET Core 6 Web API
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 11 دقیقه
۲۰ خرداد ۱۴۰۲
Create a chat application using .NET 7  Angular14  SignalR
شرکت:
Create a chat application using .NET 7 Angular14 SignalR
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۰ خرداد ۱۴۰۲
Unit Testing in ASP.NET Core 6 Blazor
شرکت:
Unit Testing in ASP.NET Core 6 Blazor
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 27 دقیقه
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
ASP.NET Core 6 Razor Pages Fundamentals
شرکت:
ASP.NET Core 6 Razor Pages Fundamentals
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۲
Asp.Net Core : The Complete Guide To Build RESTful Api’s
شرکت:
Asp.Net Core : The Complete Guide To Build RESTful Api’s
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت و 12 دقیقه
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
Package Management with NuGet
شرکت:
Package Management with NuGet
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
Migrating ASP.NET Core Web Applications to Azure
Migrating ASP.NET Core Web Applications to Azure
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
Guia Completa ASP.NET Core MVC (Net 5.0) (Net 6.0)
شرکت:
Guia Completa ASP.NET Core MVC (Net 5.0) (Net 6.0)
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
22 ساعت
۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
Extending ASP.NET Core 6
شرکت:
Extending ASP.NET Core 6
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 3 دقیقه
۷ اردیبهشت ۱۴۰۲
Configuration and Options in ASP.NET Core 6
شرکت:
Configuration and Options in ASP.NET Core 6
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۷ اردیبهشت ۱۴۰۲