وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش ASP.NET Core

ASP.NET Core

ASP.NET Core یك فریم ورك متن باز و چند پلتفرمی مستقل از بستر اجرا برای ساخت برنامه های مبتنی بر cloud متصل به اینترنت از قبیل وب اپلیكیشن ها ، برنامه های اینترنت اشیا IOT Apps و برنامه های موبایل است . برنامه های ASP.NET Core میتوانند بر روی هسته .net یا روی فریم ورك كامل .net اجرا شوند. ASP.NET Core به منظور محیا كردن یك چارچوب توسعه بهینه شده برای اپلیكیشن هایی كه روی فضای ابری یا روی محیط كاری كاربر (On-Premise) توسعه داده میشوند ، طراحی شده بود.از اجزا پیمانه ای (Modular) با حداقل سربار تشكیل شده است. یعنی اینكه شما در حالی كه راه حلهای خود را میسازید، انعطاف پذیری را نیز حفظ میكنید .
شما میتوانید برنامه های ASP.NET Core خود را روی ویندوز، مك و لینوكس توسعه داده و اجرا كنید.
ASP.NET Core به صورت متن باز در Github موجود میباشد.

Unit Testing in ASP.NET Core 6 Blazor
شرکت:
Unit Testing in ASP.NET Core 6 Blazor
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 27 دقیقه
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
ASP.NET Core 6 Razor Pages Fundamentals
شرکت:
ASP.NET Core 6 Razor Pages Fundamentals
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۲
Asp.Net Core : The Complete Guide To Build RESTful Api’s
شرکت:
Asp.Net Core : The Complete Guide To Build RESTful Api’s
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت و 12 دقیقه
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
Package Management with NuGet
شرکت:
Package Management with NuGet
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
Migrating ASP.NET Core Web Applications to Azure
Migrating ASP.NET Core Web Applications to Azure
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
Guia Completa ASP.NET Core MVC (Net 5.0) (Net 6.0)
شرکت:
Guia Completa ASP.NET Core MVC (Net 5.0) (Net 6.0)
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
22 ساعت
۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
Extending ASP.NET Core 6
شرکت:
Extending ASP.NET Core 6
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 3 دقیقه
۷ اردیبهشت ۱۴۰۲
Configuration and Options in ASP.NET Core 6
شرکت:
Configuration and Options in ASP.NET Core 6
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۷ اردیبهشت ۱۴۰۲
Introduction to ASP .NET Core 6.0 MVC Web Design
شرکت:
Introduction to ASP .NET Core 6.0 MVC Web Design
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت و 17 دقیقه
۲۲ فروردین ۱۴۰۲
Blazor in Action, Video Edition
شرکت:
Blazor in Action, Video Edition
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت و 8 دقیقه
۱۵ فروردین ۱۴۰۲
Securing ASP.NET Core Endpoints Using Signal Sign On
شرکت:
Securing ASP.NET Core Endpoints Using Signal Sign On
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۱۲ فروردین ۱۴۰۲
ASP.NET Core 6 Playbook
شرکت:
ASP.NET Core 6 Playbook
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 3 دقیقه
۱۱ فروردین ۱۴۰۲
ASP.NET Core Web Application Using Razor Pages
شرکت:
ASP.NET Core Web Application Using Razor Pages
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت
۱۰ فروردین ۱۴۰۲
Developing an Asynchronous ASP.NET Core 6 Web API
شرکت:
Developing an Asynchronous ASP.NET Core 6 Web API
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۸ فروردین ۱۴۰۲
Test Driven Development in ASP.NET Core – The Handbook
شرکت:
Test Driven Development in ASP.NET Core – The Handbook
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۸ فروردین ۱۴۰۲
Complete ASP.NET Core 6 .NET 6 – beginner to developer
شرکت:
Complete ASP.NET Core 6 .NET 6 – beginner to developer
45,900 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت و 14 دقیقه
۱۸ اسفند ۱۴۰۱
ASP.NET Core Web API Bootcamp – Build REST APIs with C# .NET
شرکت:
ASP.NET Core Web API Bootcamp – Build REST APIs with C# .NET
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
11 ساعت
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
ASP.NET Core 6 .NET 6 project – Shopping Cart
شرکت:
ASP.NET Core 6 .NET 6 project – Shopping Cart
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 11 دقیقه
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
Authentication and Authorization in ASP.NET Core 6
شرکت:
Authentication and Authorization in ASP.NET Core 6
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
ASP.NET Core Security
ASP.NET Core Security
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
Using gRPC in ASP.NET Core 6
شرکت:
Using gRPC in ASP.NET Core 6
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
Using ASP.NET Core 6 Web API and NoSQL Databases
شرکت:
Using ASP.NET Core 6 Web API and NoSQL Databases
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
Deploying ASP.NET Core 6 Blazor Applications to Azure
شرکت:
Deploying ASP.NET Core 6 Blazor Applications to Azure
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 19 دقیقه
۸ اسفند ۱۴۰۱
Building an End-to-end SPA Using ASP.NET Core 6 Web API and React
شرکت:
Building an End-to-end SPA Using ASP.NET Core 6 Web API and React
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 17 دقیقه
۸ اسفند ۱۴۰۱