وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Consume Web API in ASP.Net Core MVC (step by step project)

سرفصل های دوره

Consume CRUD API with ASP .NET Core 2.2 MVC using HttpClient and Entity Framework. Project-based learning.


1. Introduction
 • 1. Demo of the Project
 • 2.1 API-Request-URIs.pdf
 • 2.2 BookAPI-start.zip
 • 2.3 BookAPIGUI-finish.zip
 • 2.4 ProjectResources.pdf
 • 2.5 UdemyDiscountCoupons.pdf
 • 2.6 WebsiteStructure.pdf
 • 2. Source Code, Help, Discounts, and Misc.html

 • 2. Creating and Setting Up Project
 • 1. MUST WATCH - Setting up the API
 • 2. Creating New Project
 • 3. Configuring StartUp.cs

 • 3. Creating Interfaces for HTTP GET Requests
 • 1. Why Use Interfaces
 • 2. Creating ICountry Interface
 • 3. HOMEWORK - Creating Interfaces
 • 4. Creating ICategory Interface
 • 5. Creating IReviewer Interface
 • 6. Creating IReview Interface
 • 7. Creating IAuthor Interface
 • 8. Creating IBook Interface

 • 4. Building HttpGet Requests for Country Object
 • 1. Implementing GetCountries Method
 • 2. Finishing Implementation of GetCountry Method
 • 3. Creating Index Action for Countries Controller
 • 4. Creating Index View for Countries Controller

 • 5. Adding Support for Tag Helpers and Bootstrap
 • 1. Adding Tag Helpers to the Project
 • 2. Using Tag Helpers in the Index View For Countries Controller
 • 3. Adding Bootstrap to the Project

 • 6. Finishing HttpGet Requests for Country Object
 • 1. Routing and Testing GetCountries API Request
 • 2. Implementing GetCountryById Method
 • 3. Creating GetCountryById Action
 • 4. Creating GetCountryById View
 • 5. Testing GetCountryById View
 • 6. Implementing GetCountryOfAnAuthor Method
 • 7. Implementing GetAuthorsFormACountry Method

 • 7. Building HttpGet Requests for Category Object
 • 1. HOMEWORK - Implement ICategory Interface, Actions, And Views
 • 2. Implementing GetCategories Method
 • 3. Implementing GetCategoryById Method
 • 4. Implementing GetAllCategoriesOfABook Method
 • 5. Implementing GetAllBooksForCategory Method
 • 6. Creating Index Action for Categories Controller
 • 7. Creating Index View For Categories Controller
 • 8. Creating GetCategoryById Action
 • 9. Creating GetCategoryById View
 • 10. Modifying GetCategoryById Action
 • 11. Creating CategoryBook ViewModel
 • 12. Adding ViewModel to GetCategoryById Action
 • 13. Adding ViewModel to GetCategoryById View
 • 14. Testing GetCategoryById Action and View

 • 8. Implementing IReviewer and IReview Interfaces
 • 1. HOMEWORK - Implementing Reviewer And Review Interfaces
 • 2. Implementing GetReviewers Method
 • 3. Implementing GetReviewerById Method
 • 4. Implementing GetReviewerOfAReview Method
 • 5. Implementing GetReviewsByReviewer Method
 • 6. Implementing GetReviews Method
 • 7. Implementing GetReviewById Method
 • 8. Implementing GetReviewsOfABook Method
 • 9. Implementing GetBookOfAReview Method

 • 9. Building HttpGet Requests for Reviewer Object
 • 1. HOMEWORK - Create Reviewers Controller and Actions
 • 2. Creating Index Action for Reviewers Controller
 • 3. Creating Index View for Reviewers Controller
 • 4. Creating ReviewerReviewsBooks ViewModel
 • 5. Creating GetReviewerById Action
 • 6. Finishing GetReviewerById Action
 • 7. HOMEWORK - Creating GetReviewerById View
 • 8. Creating GetReviewerById View
 • 9. Finishing GetReviewerById View
 • 10. Debugging Reviewer Actions

 • 10. Building HttpGet Requests for Review Object
 • 1. Creating Index Action for ReviewController
 • 2. Creating ReviewReviewerBook ViewModel
 • 3. Creating GetReviewById Action
 • 4. Creating Index View For Reviews Controller
 • 5. HOMEWORK - Creating GetReviewById View
 • 6. Creating GetReviewById View
 • 7. Testing GetReviewById Action and View

 • 11. Building HttpGet Requests for Author Object
 • 1. HOMEWORK - Implementing IAuthor Interface Methods
 • 2. Implementing GetAuthors Method
 • 3. Implementing GetAuthorById Method
 • 4. Implementing GetAuthorsOfABook Method
 • 5. Implementing GetBooksByAuthor Method
 • 6. Creating Authors Controller
 • 7. Creating Index Action for Authors Controller
 • 8. Creating AuthorCountryBooksCategories ViewModel
 • 9. Creating GetAuthorById Action
 • 10. Creating Index View for Authors Controller
 • 11. Creating GetAuthorById View
 • 12. Testing and Debugging GetAuthorById Action and View

 • 12. Improving Countries Controller Actions and Views
 • 1. Modifying GetCountryById Action
 • 2. Modifying GetCountryById View

 • 13. Building HttpGet Requests for Book Object
 • 1. HOMEWORK - Implementing IBook Interface
 • 2. Implementing GetBooks Method
 • 3. Implementing GetBookById Method
 • 4. Implementing GetBookRating Method
 • 5. Creating Home Controller
 • 6. Creating BookAuthorsCategoriesRating ViewModel
 • 7. Creating Index Action For Home Controller
 • 8. Creating Index View For Home Controller
 • 9. Finishing Index View For Home Controller
 • 10. Testing Index View And Action For Home Controller
 • 11. Creating CompleteBook ViewModel
 • 12. Creating GetBookById Action
 • 13. Finishing GetBookById Action
 • 14. Creating GetBookById View
 • 15. Finishing GetBookById View
 • 16. Testing GetBookById View And Action

 • 14. Improving Pages With CSS, Buttons, and Navigation using Partial Views
 • 1. Adding More CSS
 • 2. Creating Navigation Bar
 • 3. Creating WriteReview Button
 • 4. Creating Footer

 • 15. Structure of CRUD Actions and Views
 • 1. Overview Of Requirements and Structure of CRUD Actions and Views

 • 16. Creating, Updating, and Deleting Country
 • 1. Creating HttpGet CreateCountry Action
 • 2. Creating CreateCountry View
 • 3. Creating HttpPost CreateCountry Action
 • 4. Continuing Creating HttpPost CreateCountry Action
 • 5. Finishing HttpPost CreateCountry Action
 • 6. Testing Creating Country
 • 7. Creating HttpGet UpdateCountry Action
 • 8. Creating UpdateCountry View
 • 9. Creating HttpPost UpdateCountry Action
 • 10. Testing Updating of Country
 • 11. Creating HttpGet DeleteCountry Action
 • 12. Creating DeleteCountry View
 • 13. Creating HttpPost DeleteCountry Action
 • 14. Testing Deleting of Country

 • 17. Creating, Updating, and Deleting Category
 • 1. HOMEWORK - Create, Update, Delete Categories
 • 2. Creating HttpGet CreateCategory Action
 • 3. Creating CreateCategory View
 • 4. Creating HttpGet UpdateCategory Action
 • 5. Creating HttpPost UpdateCategory Action
 • 6. Creating UpdateCategory View
 • 7. Creating HttpGet DeleteCategory Action
 • 8. Creating HttpPost DeleteCategory Action
 • 9. Creating DeleteCategory View

 • 18. Creating, Updating, and Deleting Reviewer
 • 1. HOMEWORK - Create, Update, Delete Reviewers
 • 2. Creating HttpGet and HttpPost CreateReviewer Action
 • 3. Creating CreateReviewer View
 • 4. Creating HttpGet and HttpPost UpdateReviewer Action
 • 5. Creating UpdateReviewer View
 • 6. Creating HttpGet and HttpPost DeleteReviewer Action
 • 7. Creating DeleteReviewer View

 • 19. Creating, Updating, and Deleting Review
 • 1. Create, Update, And Delete Requirements For Reviews
 • 2. Creating Reviewer SelectList Model
 • 3. Creating ViewComponent for Reviewers List
 • 4. Creating Partial View For Reviewer ViewComponent
 • 5. Creating HttpGet CreateReview Action
 • 6. Creating CreateReview View
 • 7. Finishing CreateReview View
 • 8. Creating HttpPost CreateReview Action
 • 9. Finishing HttpPost CreateReview Action
 • 10. Testing Creating of Review
 • 11. Requirements for Updating Reviews
 • 12. Creating HttpGet UpdateReview Action
 • 13. Creating UpdateReview View
 • 14. Creating HttpPost UpdateReview Action
 • 15. Creating HttpGet DeleteReview Action
 • 16. Creating DeleteReview View
 • 17. Creating HttpPost DeleteReview Action

 • 20. Creating, Updating, and Deleting Author
 • 1. HOMEWORK - Requirements for Creating, Updating, and Deleting Authors
 • 2. Creating HttpGet CreateAuthor Action
 • 3. Creating Country SelectList Model
 • 4. Creating ViewComponent for Countries List
 • 5. Creating Partial View For Countries ViewComponent
 • 6. Creating CreateAuthor View
 • 7. Creating HttpPost CreateAuthor Action
 • 8. Testing Creating Of Author
 • 9. Creating HttpGet UpdateAuthor Action
 • 10. Creating UpdateAuthor View
 • 11. Creating HttpPost UpdateAuthor Action
 • 12. Testing Updating Of Author
 • 13. Creating HttpGet DeleteAuthor Action
 • 14. Creating DeleteAuthor View
 • 15. Creating HttpPost DeleteAuthor Action

 • 21. Creating, Updating, and Deleting Book
 • 1. Requirements for Creating, Updating, and Deleting Books
 • 2. Creating SelectListItem for Authors
 • 3. Creating SelectListItem for Selected Authors
 • 4. Creating SelectListItem for Categories
 • 5. Creating CreateUpdateBook ViewModel
 • 6. Creating HttpGet CreateBook Action
 • 7. Creating CreateBook View
 • 8. Creating HttpPost CreateBook Action
 • 9. Creating URI for Creating and Updating Book
 • 10. Continuing Creating HttpPost CreateBook Action
 • 11. Finishing HttpPost CreateBook Action
 • 12. Testing Creating Book
 • 13. Creating HttpGet UpdateBook Action
 • 14. Creating UpdateBook View
 • 15. Creating HttpPost UpdateBook Action
 • 16. Testing Updating of Book
 • 17. Creating HttpGet DeleteBook Action
 • 18. Creating DeleteBook View
 • 19. Creating HttpPost DeleteBook Action

 • 22. Conclusion
 • 1. What a journey! Now What
 • 2. Bonus Lecture.html
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 18138
  حجم: 4882 مگابایت
  مدت زمان: 764 دقیقه
  تاریخ انتشار: 31 مرداد 1402
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید