وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

ASP.NET Core 8 Web API: Clean architecture + Azure services

سرفصل های دوره

Build .NET 8 APIs in Clean Architecture, user Identity system and Azure deployment using CI/CD + practical exercises


1 - Course introduction
 • 1 - Welcome message

 • 2 - REST Web API
 • 2 - Module introduction
 • 3 - HTTP Protocol
 • 4 - REST API
 • 5 - Local environment setup
 • 6 - New Web API project
 • 7 - Starting point
 • 8 - Built in DI container
 • 9 - HTTP Client
 • 10 - Routing and Model binding
 • 11 - Status codes
 • 12 - Exercise First endpoint
 • 12 - Exercise code branch.txt

 • 3 - Solution architecture
 • 13 - Module introduction
 • 14 - Clean architecture
 • 15 - Adding solution modules
 • 16 - Defining entities

 • 4 - Setting up infrastructure
 • 17 - Module introduction
 • 18 - Entity Framework overview
 • 19 - Installing EF
 • 20 - Flexible Database connection
 • 21 - Seeding data
 • 22 - Exercise code branch.txt
 • 22 - Exercise migration

 • 5 - API Controller
 • 23 - Module introduction
 • 24 - Retrieving entities
 • 25 - Exercise code branch.txt
 • 25 - Exercise code branch solution.txt
 • 25 - Exercise getting specific resource
 • 26 - Returing DTOs
 • 27 - Automapper
 • 28 - Creating resources
 • 29 - Model validation
 • 30 - FluentValidation

 • 6 - CQRS MediatR
 • 31 - Module introduction
 • 32 - CQRS Introduction
 • 33 - CQRS with MediatR
 • 34 - Deleting resources
 • 35 - Exercise Updating resources
 • 35 - Exercise code branch.txt
 • 35 - Exercise code branch solution.txt

 • 7 - Web API utilities
 • 36 - Module introduction
 • 37 - Adding logger
 • 38 - Logging to a file
 • 39 - Swagger docs
 • 40 - Exception Handling middleware
 • 41 - Custom Exceptions
 • 42 - Exercise Time logging middleware
 • 42 - Exercise code branch.txt
 • 42 - Exercise code branch solution.txt

 • 8 - Subentities
 • 43 - Module introduction
 • 44 - Subentities in REST
 • 45 - Creating subentities
 • 46 - Retrieving subentities
 • 47 - Exercise code branch.txt
 • 47 - Exercise code branch solution.txt
 • 47 - Exercise removing sub entities
 • 48 - Location header for subentity

 • 9 - Authentication
 • 49 - Module introduction
 • 50 - What is authentication
 • 51 - ASPNET Identity
 • 52 - Swagger support of identity
 • 53 - Extracting presentation layer services
 • 54 - Authentication setup
 • 55 - User Context
 • 56 - Extending user definition

 • 10 - Authorization
 • 57 - Module introduction
 • 58 - What is authorization
 • 59 - Role based authorization
 • 60 - Assigning user roles
 • 61 - Exercise Unassigning user role
 • 61 - Exercise code branch.txt
 • 61 - Exercise code branch solution.txt
 • 62 - Custom user claims
 • 63 - Claim based access control
 • 64 - Custom authorization requirements
 • 65 - User resources
 • 66 - Resource based authorization
 • 67 - Exercise authorization policy
 • 67 - Exercise code branch.txt
 • 67 - Exercise code branch solution.txt

 • 11 - Results pagination
 • 68 - Module introduction
 • 69 - Pagination introduction
 • 70 - Filtering results
 • 71 - Results pagination
 • 72 - Pagination request validation
 • 73 - Sorting results
 • 74 - IQueryable methods order

 • 12 - Automated testing
 • 75 - Module introduction
 • 76 - Automated tests introduction
 • 77 - Quick unit test creation
 • 78 - Current user tests
 • 79 - UserContext Tests
 • 80 - Validator tests
 • 81 - Mapping test
 • 82 - CommandHandler tests
 • 83 - Exercise code branch.txt
 • 83 - Exercise code branch solution.txt
 • 83 - Exercise unit tests
 • 84 - Authorization policies tests
 • 85 - Middleware test
 • 86 - Controller integration tests
 • 87 - Testing endpoints with authorization
 • 88 - Adjusting solution structure

 • 13 - Azure Cloud deployment and services
 • 89 - Module introduction
 • 90 - Azure introduction
 • 91 - Creating Azure App service
 • 92 - Deploying API to web app
 • 93 - Setting up Azure SQL
 • 94 - Connection to Azure SQL automatic migrations
 • 95 - Application insights
 • 96 - Blob storage
 • 97 - Uploading to blob storage
 • 98 - Generating blob SAS url
 • 99 - Azure storage explorer.txt
 • 99 - Azurite.txt
 • 99 - Working with blobs locally
 • 100 - Exercise deploying azure resources
 • 100 - Postman.txt
 • 100 - Source code repository.txt
 • 100 - swagger.zip
 • 101 - Exercise solution Deploying azure resources

 • 14 - Continuous Integration and Continuous Deployment
 • 102 - Module introduction
 • 103 - Continous Integration CI
 • 104 - CI in Github actions
 • 105 - Pull request policy
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 35758
  حجم: 8755 مگابایت
  مدت زمان: 819 دقیقه
  تاریخ انتشار: 11 اردیبهشت 1403
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید