وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش ArcGIS

Unlocking the Power of ArcPy: GIS Automation in ArcGIS Pro
شرکت:
Unlocking the Power of ArcPy: GIS Automation in ArcGIS Pro
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 22 دقیقه
۷ فروردین ۱۴۰۳
Mastering ArcGIS Pro ArcPy Search, Insert, & Update Cursors
شرکت:
Mastering ArcGIS Pro ArcPy Search, Insert, & Update Cursors
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۶ فروردین ۱۴۰۳
ArcGIS Pro Definition Query Masterclass with ArcPy & Python
شرکت:
ArcGIS Pro Definition Query Masterclass with ArcPy & Python
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۰ دی ۱۴۰۲
Complete Remote Sensing and GIS – ArcGIS – Erdas
شرکت:
Complete Remote Sensing and GIS – ArcGIS – Erdas
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
11 ساعت و 9 دقیقه
۱۲ آذر ۱۴۰۲
ArcGIS From the Zero/Step by Step/Complete 2 Module
شرکت:
ArcGIS From the Zero/Step by Step/Complete 2 Module
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت و 10 دقیقه
۱۵ مهر ۱۴۰۲
Create your Basic Thesis Maps/ArcGIS/Step by step
شرکت:
Create your Basic Thesis Maps/ArcGIS/Step by step
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 25 دقیقه
۱۵ مهر ۱۴۰۲
Learn GIS with ArcGIS Pro
شرکت:
Learn GIS with ArcGIS Pro
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 25 دقیقه
۱۴ شهریور ۱۴۰۲
ArcGIS Pro Essential Training
ArcGIS Pro Essential Training
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۱۴ شهریور ۱۴۰۲
ArcGIS Pro Workflows: From Data Import to Map Output
شرکت:
ArcGIS Pro Workflows: From Data Import to Map Output
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۸ مرداد ۱۴۰۲
Exploring Spatial Information using ArcGIS Pro
شرکت:
Exploring Spatial Information using ArcGIS Pro
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
9 ساعت
۲۸ مرداد ۱۴۰۲
Mastering Utility Network Management with ArcGIS Pro
شرکت:
Mastering Utility Network Management with ArcGIS Pro
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 19 دقیقه
۱۳ مرداد ۱۴۰۲
ArcGIS PRO: Mapping and Spatial analysis
شرکت:
ArcGIS PRO: Mapping and Spatial analysis
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۱۳ مرداد ۱۴۰۲
Real-Time Location in Android Studio Obtaining Location Coordinates Based on GPS Data
شرکت:
Real-Time Location in Android Studio Obtaining Location Coordinates Based on GPS Data
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
27 دقیقه
۲۹ خرداد ۱۴۰۲
IGCSE Geography (CIE) – All 17 units covered
شرکت:
IGCSE Geography (CIE) – All 17 units covered
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
11 ساعت
۲۹ خرداد ۱۴۰۲
ESRI ArcGIS Online (AGOL) from zero:  2023 Complete Course
شرکت:
ESRI ArcGIS Online (AGOL) from zero: 2023 Complete Course
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۰ خرداد ۱۴۰۲
Mastering Geospatial Data Analysis And Mapping
شرکت:
Mastering Geospatial Data Analysis And Mapping
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
10 ساعت
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
Distance measurement with LIDAR Sensor
شرکت:
Distance measurement with LIDAR Sensor
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Radar data
شرکت:
Radar data
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 29 دقیقه
۱۵ فروردین ۱۴۰۲
ML algorithms development for land cover mapping (0-100)
شرکت:
ML algorithms development for land cover mapping (0-100)
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 13 دقیقه
۲۰ اسفند ۱۴۰۱
Learn Transport Network Analysis using ArcGIS from scratch
شرکت:
Learn Transport Network Analysis using ArcGIS from scratch
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 6 دقیقه
۲۰ اسفند ۱۴۰۱
Leaflet From Scratch With A GeoDjango Project
شرکت:
Leaflet From Scratch With A GeoDjango Project
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
18 ساعت
۲۰ اسفند ۱۴۰۱
Crop Yield Estimation using Remote Sensing and GIS ArcGIS
شرکت:
Crop Yield Estimation using Remote Sensing and GIS ArcGIS
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۱۹ اسفند ۱۴۰۱