وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Leaflet From Scratch With A GeoDjango Project

سرفصل های دوره

Master Leaflet (JavaScript web mapping library), GeoDjango, Django REST, PostGIS, and build web mapping applications


1 - Getting started
 • 1 - Setting up a work environment
 • 2 - First Leaflet Map
 • 3 - Debugging techniques

 • 2 - Key concepts in Leaflet
 • 4 - Central Leaflet Map Class Overview
 • 5 - Map controls
 • 6 - Raster layers
 • 7 - Vector layers

 • 3 - Leaflet Map Object
 • 8 - Leaflet Map Class Options
 • 9 - Leaflet Map Class Events Geolocation API
 • 10 - Leaflet Map Class Methods
 • 11 - Leaflet Map Class Properties

 • 4 - Vector layers
 • 12 - Geographical location longitude and latitude
 • 13 - Custom marker icon Part 1
 • 14 - Custom marker icon Part 2
 • 15 - Drawing polylines dynamically Part 1
 • 16 - Drawing polylines dynamically Part 2
 • 17 - Polyline options
 • 18 - Drawing polygons dynamically Part 1 A Leaflet plugin development
 • 19 - Drawing polygons dynamically Part 2 A Leaflet plugin development
 • 20 - Drawing polygons dynamically Part 3 A Leaflet plugin development
 • 21 - Rectangle overlays
 • 22 - Circle overlays
 • 23 - SVG Scalable Vector Graphics Part 1
 • 24 - SVG Scalable Vector Graphics Part 2

 • 5 - Grouping Layers in Leaflet and GeoJSON
 • 25 - LayerGroup Part 1
 • 26 - LayerGroup Part 2
 • 27 - FeatureGroup
 • 28 - GeoJSON Part 1
 • 29 - GeoJSON Part 2
 • 30 - GeoJSON Part 3

 • 6 - Styling Vector Layers
 • 31 - Basic styling of point features
 • 32 - Event based styling
 • 33 - Styling point features using a pointToLayer function
 • 34 - Styling lines
 • 35 - Styling polygons Part 1
 • 36 - Styling polygons Part 2
 • 37 - Layer order Part 1
 • 38 - Layer order Part 2

 • 7 - Raster Layers WMS Layer and WFS Layer
 • 39 - Video Overlay
 • 40 - WMS Layer Part 1
 • 41 - WMS Layer Part 2
 • 42 - WFS Layer Part 1
 • 43 - WFS Layer Part 2

 • 8 - Map Projections and Coordinate Reference System CRS
 • 44 - Map projections and CRS Introduction
 • 45 - Map Projections and CRS basics
 • 46 - Extending projections and CRS support in Leaflet with Proj4Leaflet Part 1
 • 47 - Extending projections and CRS support in Leaflet with Proj4Leaflet Part 2
 • 48 - Map projection methods in Leaflet

 • 9 - Map controls and Leaflet Plugins
 • 49 - Leaflet Draw Plugin
 • 50 - Leaflet Cluster Plugin

 • 10 - Leaflet Miscellaneous
 • 51 - Leaflet miscellaneous part 1
 • 52 - Leaflet miscellaneous part 2

 • 11 - Python Language Fundamentals optional
 • 53 - Python introduction and installation
 • 54 - Python executing code
 • 55 - Python indentation
 • 56 - Python comments
 • 57 - Python variables part 1
 • 58 - Python variables part 2
 • 59 - Python strings introduction
 • 60 - Python string slicing
 • 61 - Python string formatting
 • 62 - Python lists introduction
 • 63 - Python lists changing and adding items
 • 64 - Python lists removing list items
 • 65 - Python list comprehension part 1
 • 66 - Python list comprehension part 2
 • 67 - Python tuples introduction
 • 68 - Python tuples accessing changing adding and removing items
 • 69 - Python sets introduction
 • 70 - Python sets adding and removing items
 • 71 - Python sets math operations on sets
 • 72 - Python dictionaries introduction
 • 73 - Python dictionaries accessing adding and removing items
 • 74 - Python operators
 • 75 - Python If Elif and Else statements
 • 76 - Python ternary operators
 • 77 - Python while Loop
 • 78 - Python for loop
 • 79 - Python functions introduction
 • 80 - Python functions standard positional and keyword arguments part 1
 • 81 - Python functions standard positional and keyword arguments part 2
 • 82 - Python scope
 • 83 - Python classes introduction
 • 84 - Python classes inheritance

 • 12 - Project Chapter 1 Setting up Django GeoDjango PostGIS and psycopg2
 • 85 - Project Intro
 • 86 - Setting up a Django project
 • 87 - Setting up Django apps
 • 88 - Setting up GeoDjango
 • 88 - windows-geodjango-settings-conf.zip
 • 89 - Setting up PostGIS database
 • 90 - Installing psycopg2
 • 91 - Linking the apps to the project first migration and creating a superuser

 • 13 - Project Chapter 2 GeoDjango database models and the admin interface
 • 92 - Creating database models
 • 93 - Foreign key and media folder
 • 94 - Installation of Pillow database model migration and Django admin interface
 • 95 - Creating records using Django admin interface

 • 14 - Project Chapter 3 GeoDjango views URLs and geojson serialization
 • 96 - Introduction to Django views and urls
 • 97 - Introduction to serialization and Django database queries part 1
 • 98 - Introduction to serialization and Django database queries part 2

 • 15 - Project Chapter 4 Django REST Framework and geospatial data
 • 99 - Introduction Django REST Framework and serialization
 • 100 - Category model RetrieveAPIView
 • 101 - Places model ListAPIView
 • 102 - Places RetrieveAPIView
 • 103 - Implementing a view that returns the nearest 3 cities to the place Part 1
 • 104 - Implementing a view that returns the nearest 3 cities to the place Part 2
 • 105 - Permission and throttling
 • 106 - Login and format suffixes

 • 16 - Project Chapter 5 Frontend development in GeoDjango and Leaflet
 • 107 - Setting up a frontend views urls and templates
 • 108 - Django static files
 • 109 - Leaflet map in Django
 • 110 - Adding GeoJSON places to the map
 • 111 - Changing the default places markers to circle markers
 • 112 - Setting the distinct style for the selected place
 • 113 - Places popup window and text
 • 114 - Styling the map template
 • 115 - Updating the menu information
 • 116 - Adding the nearby three cities to the Leaflet map
 • 117 - Adding the nearby three cities to the Leaflet map Part 2
 • 118 - Cities popup window and text

 • 17 - Next steps
 • 119 - Congratulations and Next steps
 • 53,700 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 7902
  حجم: 8016 مگابایت
  مدت زمان: 1061 دقیقه
  تاریخ انتشار: 20 اسفند 1401

  53,700 تومان
  افزودن به سبد خرید