وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش Ansible

Managing Ansible with Red Hat Ansible Tower
شرکت:
Managing Ansible with Red Hat Ansible Tower
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Ansible Fundamentals
شرکت:
Ansible Fundamentals
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Getting Started with Ansible
شرکت:
Getting Started with Ansible
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Integrating IT Service Management into Ansible Network Workflows
شرکت:
Integrating IT Service Management into Ansible Network Workflows
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲
Getting Started with Ansible for Network Automation
شرکت:
Getting Started with Ansible for Network Automation
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲
Automating Networks with Ansible the Right Way
شرکت:
Automating Networks with Ansible the Right Way
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۲
Automating Multi-vendor and Cloud Networks Using Ansible
شرکت:
Automating Multi-vendor and Cloud Networks Using Ansible
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۲
Ansible Automation Platform By Examples
شرکت:
Ansible Automation Platform By Examples
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
DevOps Project – 2022: CI/CD with Jenkins Ansible Kubernetes
شرکت:
DevOps Project – 2022: CI/CD with Jenkins Ansible Kubernetes
63,400 تومان
افزودن به سبد
6 ساعت و 16 دقیقه
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
Learn Ansible Code By 20+ Example
شرکت:
Learn Ansible Code By 20+ Example
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 19 دقیقه
۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
Automating Cisco, Juniper and Fortinet Networks with Ansible (2022)
شرکت:
Automating Cisco, Juniper and Fortinet Networks with Ansible (2022)
مدرس:
63,400 تومان
افزودن به سبد
7 ساعت و 2 دقیقه
۱۲ فروردین ۱۴۰۲
Linux Administration with Ansible: Advanced Ansible Automation
شرکت:
Linux Administration with Ansible: Advanced Ansible Automation
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۹ اسفند ۱۴۰۱
Linux Administration with Ansible: Writing Ansible Playbooks
شرکت:
Linux Administration with Ansible: Writing Ansible Playbooks
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 22 دقیقه
۹ اسفند ۱۴۰۱
Linux Administration with Ansible: Getting Started with Ansible Automation
شرکت:
Linux Administration with Ansible: Getting Started with Ansible Automation
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 24 دقیقه
۹ اسفند ۱۴۰۱
Linux Administration with Ansible: Writing Ansible Playbooks
شرکت:
Linux Administration with Ansible: Writing Ansible Playbooks
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 22 دقیقه
۲۹ دی ۱۴۰۱
Linux Administration with Ansible: Getting Started with Ansible Automation
شرکت:
Linux Administration with Ansible: Getting Started with Ansible Automation
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 24 دقیقه
۲۹ دی ۱۴۰۱
Linux Administration with Ansible: Getting Started with Ansible Automation
شرکت:
Linux Administration with Ansible: Getting Started with Ansible Automation
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 24 دقیقه
۲۸ دی ۱۴۰۱
پیکربندی حرفه ای با Ansible
شرکت:
پیکربندی حرفه ای با Ansible
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت و 28 دقیقه
۳ آبان ۱۴۰۱
اتوماسیون شبکه ها با Ansible
شرکت:
اتوماسیون شبکه ها با Ansible
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
17 ساعت و 11 دقیقه
۵ مهر ۱۴۰۱
یادگیری آسان Ansible
شرکت:
یادگیری آسان Ansible
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
20 ساعت و 7 دقیقه
۱۸ شهریور ۱۴۰۱