وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Attacking Active Directory with Advanced Techniques With Lab

سرفصل های دوره

Attacking Active Directory Advanced - Red Team Hacking


1. Building the Lab
 • 1.1 Install VirtualBox & Vagrant.html
 • 1. Install VirtualBox & Vagrant
 • 2.1 Install git and HomeLab Setup.html
 • 2. Install git and HomeLab Setup
 • 3.1 Ansible Install & Playbook.html
 • 3. Ansible Install
 • 4.1 Setup Ubuntu Server 22.04.html
 • 4. Setup Ubuntu Server RDP PArt 1
 • 5.1 Setup Ubuntu Server 22.04.html
 • 5. Setup Ubuntu Server RDP PArt 2
 • 6.1 vagrant.html
 • 6. Vagrant Up
 • 7.1 vagrant.html
 • 7. Vagrant Commands
 • 8.1 ansible playbook.html
 • 8. Ansible Playbook
 • 9.1 Install VPN Server PrintUNL.html
 • 9. VPN Setup - Part 1
 • 10.1 Install VPN Server PrintUNL.html
 • 10. VPN Setup - Part 2
 • 11. Adding Parrot OS or Kali Linux

 • 2. Reconnaissance
 • 1.1 Good Read on Anonymously Binding or Quering LDAP and how to stop it ).html
 • 1. Anonymously Quering or Binding LDAP To Enumerate Active Directory
 • 2.1 All the commands are located here.html
 • 2. Enumerate Users Anonymously - CME
 • 3.1 All the commands for this video are located here.html
 • 3. Enumerate Users Anonymously - RPC
 • 4.1 All the commands for this video are located here.html
 • 4. Enumerate Users Anonymously - enum4linux
 • 5.1 All the commands are located here.html
 • 5. Enumerate Guest Access on Shares - CME

 • 3. Exploiting With Poison and Relay
 • 1.1 All the commands are located here.html
 • 1. I love Responder
 • 2. The importance of SMB signing.html
 • 3.1 All Commands are located here.html
 • 3. responder + ntlmrelayx + proxychain = SAM Database DUMP
 • 4.1 All the commands are located here.html
 • 4. Socks Relay to Dump lsassy
 • 5.1 All the commands are located here.html
 • 5. responder + ntlmrelayx + proxychain + DonPapi & wmiexec.py
 • 6.1 All the commands are located here.html
 • 6. Pass-The-Hash - wmiexec.py
 • 7.1 All the commands are located here.html
 • 7. Pass-The-Hash - Evil-WinRm
 • 8.1 All the commands are located here.html
 • 8. Pass the Hash with CrackMapExec
 • 9.1 All the commands are located here.html
 • 9. Coerced auth smb + ntlmrelayx to ldaps with drop the mic

 • 4. User Enumeration Exploits
 • 1.1 All the commands are located here.html
 • 1. Exploiting Username - ASREP
 • 2.1 All the commands are located here.html
 • 2. Password Spray
 • 3.1 All the commands are located here.html
 • 3. User listing with GetADUsers and ldapsearch
 • 4.1 All the commands are located here.html
 • 4. Kerberoasting User Accounts
 • 5.1 All the commands are located here.html
 • 5. Setting Up PowerView
 • 6.1 All the commands for this video are located here.html
 • 6. Get-NetUser
 • 7.1 All the commands are located here.html
 • 7. Get-NetGroup
 • 8.1 All the commands are located here.html
 • 8. Get-NetComputer
 • 9.1 All the commands are located here.html
 • 9. Invoke-ShareFinder
 • 10.1 All the commands are located here.html
 • 10. Get-NetGPO
 • 11.1 All the commands are located here.html
 • 11. Get-ObjectAcl
 • 12.1 All the commands are located here.html
 • 12. Get-NetDomainTrust
 • 13. PowerView Bible.html

 • 5. Exploiting Servers
 • 1.1 All the commands are located here.html
 • 1. NoPac Exploit From Linux With NoPAC.py
 • 2.1 All the commands are located here.html
 • 2. NoPac Exploit From Windows With NoPAC.exe
 • 3.1 All the commands are located here.html
 • 3. PrintNightmare - BRONX
 • 4.1 All the commands are located here.html
 • 4. PrintNightmare - BALTIMORE$
 • 5.1 All the commands are located here.html
 • 5. Constrained Delegation With Protocol Transition - UserElena.Lopexz
 • 6.1 All the commands are located here.html
 • 6. Constrained Delegation Without Protocol Transition - ServerYonkers$
 • 7.1 All the commands are located here.html
 • 7. Resource Based Constrained Delegation - ServerNYC$
 • 8.1 All the commands are located here.html
 • 8. Enumerate Trust
 • 9.1 All the commands are located here.html
 • 9. Foreign group and users
 • 10.1 All the commands are located here.html
 • 10. IIS - Webshell
 • 11.1 All the commands are located here.html
 • 11. Getting a Better Shell
 • 12.1 All the commands are located here.html
 • 12. SeImpersonatePrivilege With Invoke-BadPotato.ps1

 • 6. Metasploit
 • 1.1 All the commands are located here.html
 • 1. Enumeration 1 - Users, Groups, Computers
 • 2.1 All the commands are located here.html
 • 2. Enumeration 2 - Arp, Tokens, Patches
 • 3.1 All the commands are located here.html
 • 3. Enumeration 3 - Shares, SMB, and More
 • 4.1 All the commands are located here.html
 • 4. Back Door Add User
 • 5.1 All the commands are located here.html
 • 5. HashDump With Metasploit
 • 6.1 All the commands are located here.html
 • 6. Lateral Movement With Metasploit
 • 7.1 All the commands are located here.html
 • 7. DsSync With Metasploit from NT AutoritySystem to Administrator
 • 8.1 All the commands are located here.html
 • 8. Golden Ticket with Metasploit
 • 9.1 All the commands are located here.html
 • 9. BackDoor Meterpreter Service

 • 7. BloodHound
 • 1.1 All the commands are located here.html
 • 1. Blooodhound & Neo4j Install
 • 2.1 All the commands are located here.html
 • 2. Hunting with bloodhound Collector

 • 8. Active Directory Certificate Services (ADCS)
 • 1.1 All the commands are located here.html
 • 1. ADCS reconnaissance and enumeration (with certipy and bloodhound)
 • 2.1 All the commands are located here.html
 • 2. coerce to domain admin with petitpotam - ESC8
 • 3.1 All the commands are located here.html
 • 3. coerce to domain admin with certipy- ESC8
 • 4.1 All the commands are located here.html
 • 4. ADCS Exploitation with certipy - ESC1
 • 5.1 All the commands are located here.html
 • 5. ADCS Exploitation with certipy - ESC2 & ESC3
 • 6.1 All the commands are located here.html
 • 6. ADCS Exploitation with certipy - ESC4
 • 7.1 All the commands are located here.html
 • 7. ADCS Exploitation with certipy - ESC6
 • 8.1 All the commands are located here.html
 • 8. Certifried with certipy - CVE-202226923
 • 9.1 All the commands are located here.html
 • 9. Shadow Credentials with certipy

 • 9. User ACL Exploits
 • 1.1 All the commands are located here.html
 • 1. Recon ACL with BloodHound
 • 2.1 All the commands are located here.html
 • 2. ForceChangePassword
 • 3.1 All the commands are located here.html
 • 3. GenericWrite - (Target Kerberoasting)
 • 4.1 All the commands are located here.html
 • 4. WriteDacl on User
 • 5.1 All the commands are located here.html
 • 5. Add self on Group
 • 6.1 All the commands are located here.html
 • 6. AddMember on Group
 • 7.1 All the commands are located here.html
 • 7. WriteOwner on Group
 • 8.1 All the commands are located here.html
 • 8. Generic all on user
 • 9.1 All the commands are located here.html
 • 9. GPO abuse
 • 10.1 All the commands are located here.html
 • 10. LAPS Read Password Abuse

 • 10. MSSQL servers Exploitation
 • 1.1 All the commands are located here.html
 • 1. Enumerate MSSQL servers with GetUserSPNs & NMAP
 • 2.1 All the commands for this video are located here.html
 • 2. Enumerate MSSQL servers with CrackMapExec and Impacket
 • 3.1 All the commands are located here.html
 • 3. Exploiting MSSQL - impersonate - execute as login
 • 4.1 All the commands are located here.html
 • 4. Exploiting MSSQL - Coerce and relay
 • 5.1 All the commands are located here.html
 • 5. Exploiting MSSQL - trusted links
 • 6.1 All the commands are located here.html
 • 6. Exploiting MSSQL - Command execution to shell - Yonkers
 • 7.1 All the commands are located here.html
 • 7. Exploiting MSSQL - Command execution to shell - Salisbury
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 20520
  حجم: 5302 مگابایت
  مدت زمان: 661 دقیقه
  تاریخ انتشار: 15 مهر 1402

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید