وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Streamlit for Snowflake Masterclass 2024 Hands-On!

سرفصل های دوره

by World-Class Snowflake Expert, former Data Superhero and SnowPro Certification SME


1 - Introduction
 • 1 - Course Structure and Content
 • 2 - Best Ways to Benefit from this Course
 • 3 - All Slides and Resources
 • 3 - GitHub Repository for the Live Experiments from this Course.txt
 • 3 - GitHub Repository for this Course.txt
 • 3 - My Medium Blog on Snowflake published as well on the DSH blog.txt
 • 3 - Snowflake Quick Starts on Streamlit.txt
 • 3 - Streamlit-for-Snowflake.pdf

 • 2 - Testing Local Streamlit Web Apps
 • 5 - Introduction and Section Summary
 • 6 - Build a Simple Hierarchical Data Viewer in Python
 • 7 - Convert the Hierarchical Data Viewer to a Streamlit Web App
 • 8 - Hierarchical Data Charts in Streamlit with Plotly
 • 9 - Streamlit Layout Components
 • 10 - Add Hierarchical Formats and Animation
 • 11 - Improve Original Data Viewer App and Make It More Generic
 • 12 - Use Streamlit Input Controls
 • 13 - Cache Data Between Page Reruns
 • 14 - Save State Data Between Page Reruns
 • 15 - Use Control Callbacks on Page Reruns
 • 16 - Finalize the Hierarchical Data Viewer as a Streamlit Web App

 • 3 - Sharing Streamlit Web Apps in Streamlit Cloud
 • 18 - Deploy Your Local Web App to Streamlit Cloud
 • 19 - Use Data Caching with a Generated Session ID
 • 20 - Make App Private and Protect Public App Access
 • 21 - Data Analysis of RealEstate Properties with a BI Streamlit App
 • 22 - ML Object Detection with a CNN Data Science Streamlit App

 • 4 - Connecting Streamlit Apps to Snowflake
 • 23 - Introduction and Section Summary
 • 24 - Upload Data into a New Snowflake Account through the Web UI
 • 25 - Connect to Snowflake with SnowSQL CLI
 • 26 - Connect to Snowflake with the Connector for Python
 • 27 - Connect to Snowflake with Snowpark for Python
 • 28 - Build a Complex Query with the Python Client and Snowpark
 • 29 - Build a Complex Query with the Snowpark DataFrame API
 • 30 - Push Python Code as a Stored Procedure with Snowpark
 • 31 - Connect to Snowflake with Streamlit Connector in MultiPage App
 • 32 - Connect the Hierarchical Data Viewer to Snowflake
 • 33 - Enhance the Hierarchical Data Viewer with Recursive Queries
 • 34 - Deploy the Connected Hierarchical Data Viewer to Streamlit Cloud
 • 35 - Create a Hierarchical Metadata Viewer as a Streamlit MultiPage App
 • 36 - Create an EntityRelationship Diagram Viewer with Streamlit
 • 37 - Create a NLP Sentiment Analysis App with the IMDB Reviews
 • 38 - Integrate Snowflake with ChatGPT

 • 5 - Deploying Streamlit Apps to Snowflake
 • 39 - Introduction and Section Summary
 • 40 - Create and Deploy a Streamlit in Snowflake App
 • 41 - Deploy the Hierarchical Data Viewer in Snowflake as a Streamlit App
 • 42 - Deploy the Hierarchical Metadata Viewer in Snowflake as a Streamlit App
 • 43 - Create a MultiPage Dashboard with VegaLite Charts as a Streamlit App
 • 44 - Create a MultiPage Dashboard with Altair Charts as a Streamlit App
 • 45 - Train a Linear Regression ML Model and Predict with UDF
 • 46 - Deploy the Hierarchical Metadata Viewer as a Snowflake Native App
 • 47 - Deploy the Hierarchical Data Viewer as a Snowflake Native App
 • 48 - Review the Snowflake Native App Framework
 • 49 - Enrich IP Address Data with a Snowflake Native App
 • 50 - Install and Run a Free Snowflake Native App from the Marketplace
 • 51 - Thank You and Goodbye
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 34243
  حجم: 6611 مگابایت
  مدت زمان: 515 دقیقه
  تاریخ انتشار: 30 فروردین 1403
  دسته بندی محصول
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید