وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

100 Snowflake Cost Optimization Techniques

سرفصل های دوره

by World-Class Snowflake Expert, former Data Superhero and SnowPro Certification SME


1 - Introduction
 • 1 - Course Structure and Content
 • 2 - Best Ways to Benefit from this Course
 • 2 - GitHub Repository with all the source code from this course.txt
 • 2 - My Medium Blog.txt
 • 2 - Signup for a free Snowflake trial account.txt
 • 2 - Snowflake-Cost-Optimization-All-Slides.pdf
 • 3 - Create a Free Trial Snowflake Account
 • 3 - Signup for a free Snowflake trial account.txt
 • 4 - Free HandsOn Project Setup
 • 4 - My Free GitHub Repository for this Course.txt

 • 2 - Virtual Warehouses
 • 5 - Introduction to Virtual Warehouses
 • 6 - Tip 1 Larger Virtual Warehouses May Actually Cost You Less
 • 6 - Top 10 Strategies for Snowflake Cost Optimization.txt
 • 7 - Tip 2 AutoSuspend Any Warehouse After One Minute
 • 8 - How to Start 192 Nodes in Snowflake for just 10.txt
 • 8 - Tip 3 Any Resumed Warehouse Will Cost You at Least One Minute
 • 9 - Tip 4 Never AutoSuspend Any Warehouse After Less Than One Minute
 • 10 - Tip 5 XSmall Warehouses Could Be Powerful Enough
 • 11 - 12 Misconceptions about Virtual Warehouses in Snowflake.txt
 • 11 - Tip 6 Resized Warehouses are for More Complex Queries
 • 12 - Tip 7 MultiCluster Warehouses are for Multiple Users and Concurrency
 • 13 - Tip 8 MultiCluster Warehouses Should Always Have Min Clusters 1
 • 14 - Tip 9 Use Economy Scaling Policy To Save Money
 • 15 - Tip 10 When to Use SnowparkOptimized Warehouses

 • 3 - Compute Workloads
 • 16 - Introduction to Compute Workloads
 • 17 - Tip 11 Use Resource Monitors
 • 18 - Tip 12 Use AccountLevel Budgets
 • 19 - Tip 13 Prevent NeverEnding Queries
 • 20 - Tip 14 Manually Kill Running Queries
 • 21 - Tip 15 Reduce Warehouse Sizes
 • 22 - Is your warehouse half empty.txt
 • 22 - Tip 16 Consolidate All Warehouses
 • 23 - Tip 17 Use Parallel Jobs for Batch Transformations
 • 24 - Tip 18 Avoid Checking Too Much on Metadata
 • 25 - The Snowflake Usage Insights app.txt
 • 25 - Tip 19 Charts for Warehouse Monitoring
 • 26 - Tip 20 Revisit the Main Traps with Warehouses

 • 4 - Snowflake Accounts
 • 27 - Introduction to Snowflake Accounts
 • 28 - Tip 21 What to Choose for a Free Trial Account
 • 29 - How to Avoid Hidden Cost Traps in a Snowflake Test Account.txt
 • 29 - Tip 22 When to Use a Free Trial Account
 • 30 - Snowflake Pricing.txt
 • 30 - Tip 23 Understand Price Tables for Virtual Warehouse Compute Services
 • 31 - Tip 24 Understand Price Tables for Cloud and Serverless Services
 • 32 - Tip 25 Understand Price Tables for Storage and Data Transfer
 • 33 - Better Manage and Optimize Your Snowflake Spend In One Place With the New Cost Management Interface.txt
 • 33 - Tip 26 Use the Account Overview Interface in Snowsight
 • 34 - Tip 27 Use Organization Accounts
 • 35 - Tip 28 Limit Warehouse Changes with Access Control
 • 36 - Tip 29 Adjust Default Values of AccountLevel Parameters
 • 37 - Tip 30 Careful with Reader Accounts

 • 5 - Snowflake Editions
 • 38 - Introduction to Snowflake Editions
 • 39 - Tip 31 When to Choose Enterprise over Standard Edition
 • 40 - Tip 32 How to Avoid MultiCluster Warehouses
 • 41 - Tip 33 When to Use Incremental Materializations
 • 42 - Tip 34 How to Emulate Materialized Views
 • 43 - How to Use Time Travel in Snowflake the Right Way.txt
 • 43 - Tip 35 The Case for Extended Time Travel
 • 44 - Tip 36 Use Standard Edition Account for Analytics
 • 45 - Tip 37 Use Separate Standard Edition Account for Common Queries
 • 46 - Tip 38 How to Reduce Costs to Zero for an Inactive Paid Account
 • 47 - Tip 39 When to Choose the Business Critical Edition
 • 48 - Tip 40 When to Choose the Virtual Private Snowflake VPS Edition

 • 6 - Query Monitoring
 • 49 - Introduction to Query Monitoring
 • 50 - Tip 41 Monitor Longest Running Queries
 • 51 - Tip 42 Interpret Query History
 • 52 - Tip 43 More Charts for Query Monitoring
 • 53 - How to Quickly Visualize the Snowflake Role Hierarchy.txt
 • 53 - Tip 44 Use Query Tags
 • 54 - Pattern High frequency simple queries.txt
 • 54 - Tip 45 Reduce Frequency of Simple Queries
 • 55 - Pattern High frequency INFORMATIONSCHEMA queries.txt
 • 55 - Tip 46 Reduce Frequency of Metadata Queries
 • 56 - How to Quickly Visualize the Snowflake Role Hierarchy.txt
 • 56 - How to Reverse Engineer a Snowflake Database Schema.txt
 • 56 - Pattern High frequency SHOW commands by data apps and thirdparty tools.txt
 • 56 - Tip 47 Reduce Frequency of SHOW Commands
 • 57 - Pattern High frequency DDL operations and cloning.txt
 • 57 - Tip 48 Clone Less Frequently
 • 58 - How top companies save millions in Snowflake costs.txt
 • 58 - Tip 49 Change Query Schedules
 • 59 - Tip 50 Parallel over Sequential Transfer and Processing

 • 7 - Query Optimization
 • 60 - Introduction to Query Optimization
 • 61 - How to Make Your Own Snowflake Query Profile.txt
 • 61 - Tip 51 Use the Query Profile
 • 62 - Tip 52 Use the Explain Statement
 • 62 - Understanding the Exploding Joins Problem in Snowflake.txt
 • 63 - Tip 53 Use Data Caching
 • 64 - Tip 54 Queries on Data Lakes
 • 65 - Tip 55 Use Vectorized Python UDFs
 • 66 - How To Resolve blocked queries.txt
 • 66 - Pattern Blocked queries due to transaction locks.txt
 • 66 - Tip 56 Use Batch Commands to Prevent Transaction Locks
 • 67 - Pattern Complex SQL queries.txt
 • 67 - Tip 57 Reduce Query Complexity and Compilation Time
 • 68 - Tip 58 Check for Cross Joins and Exploding Joins
 • 68 - Understanding the Exploding Joins Problem in Snowflake.txt
 • 69 - Tip 59 Process Only New or Updated Data
 • 70 - Snowflake Spilling to Storage in Plain English.txt
 • 70 - Tip 60 Remote Spillage Optimization

 • 8 - Serverless Features
 • 71 - Introduction to Serverless Features
 • 72 - Tip 61 Monitor the Cost of Automated Jobs
 • 73 - How to Make Your Own Snowflake Task Graph Viewer.txt
 • 73 - How to Visualize a Snowflake Task Graph Run.txt
 • 73 - Tip 62 Estimate Cost of Scheduled Tasks
 • 74 - Tip 63 When to Use Serverless Tasks
 • 75 - Best Practices for Data Ingestion with Snowflake Part 3.txt
 • 75 - Tip 64 Replace Snowpipe with Snowpipe Streaming
 • 76 - Tip 65 Estimate Cost of Automatic Clustering on Tables
 • 77 - How you can use the Snowflake QAS to balance price and performance.txt
 • 77 - Tip 66 Estimate Cost of the Query Acceleration Service QAS
 • 78 - Tip 67 Estimate Cost of the Search Optimization Service SOS
 • 79 - Tip 68 Reduce Materialized Views Maintenance Cost
 • 80 - Tip 69 Reduce Database Replication Cost
 • 81 - All about the new Snowflake Hybrid Tables.txt
 • 81 - Tip 70 Estimate Cost of Hybrid Tables

 • 9 - Data Storage
 • 82 - Introduction to Data Storage
 • 83 - Tip 71 Use OnDemand Storage When You Dont Know Your Spending Pattern
 • 84 - Tip 72 Copy and Keep Less Data
 • 85 - How to Use Time Travel in Snowflake the Right Way.txt
 • 85 - Tip 73 Lower Data Retention with No Time Travel
 • 86 - Tip 74 Estimate Storage Cost of the FailSafe
 • 87 - Tip 75 Use Transient or Temporary Tables
 • 88 - Tip 76 Use ZeroCopy Cloning
 • 88 - ZeroCopy Cloning in Snowflake and Other Database Systems.txt
 • 89 - Pattern High frequency DDL operations and cloning.txt
 • 89 - Tip 77 Clone Less Data
 • 90 - Tip 78 Ensure Tables Are Clustered Correctly
 • 91 - Identifying unused tables in Snowflake.txt
 • 91 - Tip 79 Drop Unused Tables and Other Objects
 • 92 - How to Avoid Hidden Cost Traps in a Snowflake Test Account.txt
 • 92 - How to list how much storage is consumed by Snowflake stages.txt
 • 92 - Tip 80 Remove Old Files from Stage Areas

 • 10 - Data Transfer
 • 93 - Introduction to Data Transfer
 • 94 - Tip 81 Data In is Free Data Out is Expensive
 • 95 - Tip 82 Choose the same Provider and Region Where Your Data Is
 • 96 - Tip 83 External Access Integrations vs External Functions
 • 97 - How to Load Terabytes Into Snowflake Speeds Feeds and Techniques.txt
 • 97 - Tip 84 Use Data Compression
 • 98 - Pattern Copy commands with poor selectivity.txt
 • 98 - Tip 85 Use Batch Transfer with Path Partitioning
 • 99 - Pattern Single row inserts and fragmented schemas by data apps.txt
 • 99 - Tip 86 Use Bulk Loads instead of SingleRow Inserts
 • 100 - Tip 87 Use Parallel Data Uploading
 • 101 - Snowflake Cost Intelligence Optimization Part 1.txt
 • 101 - Tip 88 Design CostEffective Data Pipelines
 • 102 - Tip 89 Use External Tables in a Data Lake
 • 103 - Difference Between Parquet and CSV.txt
 • 103 - Tip 90 Query Parquet Files instead of CSV

 • 11 - Snowflake Apps
 • 104 - Introduction to Snowflake Apps
 • 105 - Demystifying Data Sharing in Snowflake.txt
 • 105 - Tip 91 Estimate Cost Impact of Data Sharing in Snowflake
 • 106 - How to Generate Snowflake Stored Procs via Python Worksheets.txt
 • 106 - Snowpark API The Object Model.txt
 • 106 - Tip 92 Estimate Cost Impact of Client and Server Snowpark Applications
 • 107 - Streamlit Hierarchical Data Viewer in Snowflake.txt
 • 107 - Tip 93 Estimate Cost Impact of Streamlit in Snowflake and Native Applications
 • 107 - Understanding the cost of running an APP on Streamlit In Snowflake.txt
 • 108 - Tip 94 Estimate Cost Impact of Data Science Applications
 • 109 - Tip 95 Check All Connected Applications
 • 110 - Tip 96 ThirdParty Apps Saving Money Will Spend Money
 • 111 - Tip 97 Free Marketplace Native Apps Will Cost Money
 • 112 - Tip 98 Keep App Versions Updated
 • 113 - Tip 99 Cache Data in ThirdParty Tools
 • 114 - Tip 100 AutoAbort Running Queries from Disconnected Apps

 • 12 - Wrapping Up
 • 115 - Congratulations You Made It
 • 116 - Bonus Lecture.html
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 35747
  حجم: 4795 مگابایت
  مدت زمان: 827 دقیقه
  تاریخ انتشار: 25 اردیبهشت 1403
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید