وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Spring Framework and Hibernate with ASP.NET MVC Course

سرفصل های دوره

Learn Spring Boot, Hibernate, Rest, Database, Maven and ASP MVC with hands-on examples. Become Spring Framework master


1. Introduction to Spring Boot
 • 1. Source Files of Projects.html
 • 2. Environment Setup
 • 3. Environment Setup ( Practice )
 • 4. What is Spring Boot
 • 5. Spring Boot Basics
 • 6. Integration with Maven
 • 7. First Spring Boot Project ( Practice )
 • 8. Spring Boot Starters
 • 9. Spring Boot Actuator
 • 10. Spring Boot Dev Tools
 • 11. Creating Executable Jar File ( Practice )
 • 12. FAQ Spring Framework and Hibernate with ASP.NET MVC Course.html
 • 13. quiz.html

 • 2. Managing Project Configuration
 • 1. Managing Project Configuration
 • 2. Managing Project Configuration (Practice)
 • 3. Adding Properties File (Practice)
 • 4. YAML and Java Based Configuration
 • 5. YAML and Java Based Configuration (Practice)
 • 6. Logging
 • 7. Logging Configuration
 • 8. Logging configuration (practice)
 • 9. Quiz.html

 • 3. Enterprise Architecture
 • 1. Understanding the Enterprise Architecture
 • 2. Introduction to the Proof of Concept Project Domain
 • 3. Proof of Concept Project Model Classes (Practice)
 • 4. quiz.html

 • 4. Spring Boot and Web MVC
 • 1. Spring Boot and Web MVC
 • 2. First Controller
 • 3. Static Web Resources
 • 4. Working with JSP
 • 5. Creating Executable WAR File
 • 6. Error Pages
 • 7. Custom Servlets and Filters
 • 8. Custom Servlets and Filters (Practice)
 • 9. Cache Busting
 • 10. Cache Busting (practice)
 • 11. quiz.html

 • 5. Rest Services
 • 1. Working with REST Services
 • 2. Accessing REST Services
 • 3. First REST Service
 • 4. Testing REST API Programmatically
 • 5. quiz.html

 • 6. Spring Boot and Data Connection
 • 1. Working with Data Sources
 • 2. Pooling
 • 3. Working with JDBC
 • 4. JDBC Query Basics
 • 5. JDBC Practice
 • 6. Working With JPA-Hibernate
 • 7. Data Access with JPA-Hibernate
 • 8. Data Access with JPA-Hibernate (Practice)
 • 9. Lazy Loading
 • 10. Transaction Rollback in JPA-Hibernate
 • 11. Transaction propagation in JPA-Hibernate
 • 12. Read-Only Transaction Management in JPA-Hibernate
 • 13. Transaction Configuration in JPA-Hibernate (Practice)
 • 14. quiz.html

 • 7. Spring Boot And Securty
 • 1. Spring Boot and Security
 • 2. Activation of Security in Spring Boot (Practice)
 • 3. Web Security Configuration
 • 4. Web Security Configuration (Practice)
 • 5. Logout Configuration
 • 6. Logout Configuration (Practice)
 • 7. Form-Based Authentication
 • 8. Form-Based Authentication and Custom Login Page (Practice)
 • 9. Remember Me Configuration
 • 10. Remember Me Configuration (Practice)
 • 11. HTTP Basic Authentication
 • 12. H2 and Security
 • 13. Managing User Data in Database
 • 14. Managing User Data in Database (practice)

 • 8. Testing
 • 1. Working with Tests
 • 2. Environment Based Testing
 • 3. First Test Classes
 • 4. Testing Of MVC Classes
 • 5. Testing of Project MVC
 • 6. Transactional Tests

 • 9. Sending E-Mail
 • 1. Sending Email
 • 2. Sending Email (Practice)

 • 10. Scheduling
 • 1. Scheduling
 • 2. Scheduling (practice)
 • 3. Quiz.html
 • 4. Quiz.html

 • 11. File Handling
 • 1. File Handling
 • 2. File Handling (Practice)

 • 12. Introduction Model-View-Controller (MVC)
 • 1. Project Files and Course Documents.html
 • 2. Whats MVC
 • 3. First MVC Project
 • 4. Action Result
 • 5. View in MVC
 • 6. Usage of Layout
 • 7. Partial View
 • 8. Model in MVC
 • 9. HttpGet & HttpPost
 • 10. Begin Form
 • 11. JSON
 • 12. ViewBag, ViewData and TempData
 • 13. Validations
 • 14. Routing in MVC
 • 15. Action Filters
 • 16. Quiz.html

 • 13. N-Tier architecture
 • 1. N-tier Architecture

 • 14. Starting a Web Project
 • 1. Final version of Project
 • 2. Downloading Admin LTE Template
 • 3. Creating Database Part 1
 • 4. Creating Database Part 2
 • 5. Creating Database Part 3
 • 6. Creating Project Structure
 • 7. Connecting Database to Project (Entity Framework)
 • 8. Dress Template to Login Page
 • 9. Login Operation
 • 10. SQL Operations for Login

 • 15. Add, Update and Listing Operations
 • 1. First Log Operation
 • 2. Add Admin Layout
 • 3. Add Meta Part 1
 • 4. Add Meta Part 2
 • 5. Define Message Form
 • 6. Meta List Page
 • 7. Update Meta
 • 8. Add Social Media Part 1
 • 9. Add Social Media Part 2
 • 10. Social Media List
 • 11. Update Social Media
 • 12. Add User
 • 13. User List Page
 • 14. Update User
 • 15. Add Ads
 • 16. Ads List Page
 • 17. Update Ads
 • 18. Update Fav Icon Logo and Title
 • 19. Add Address
 • 20. Address List Page
 • 21. Update Address
 • 22. Add Video
 • 23. Video List Page
 • 24. Update Video
 • 25. Add Category
 • 26. Category List Page
 • 27. Update Category
 • 28. Add Post Part 1
 • 29. Add Post Part 2
 • 30. Post List Page
 • 31. Update Post
 • 32. Quiz.html
 • 33. Quiz.html

 • 16. Delete Operations
 • 1. Add Modal and Delete Record Script
 • 2. Delete Meta
 • 3. Delete Address
 • 4. Delete Video
 • 5. Delete Ads
 • 6. Delete Social Media
 • 7. Delete Post Image in Update Post Page
 • 8. Delete Post with Using Trigger
 • 9. Delete Category
 • 10. Delete User

 • 17. Adjust Admin Layout
 • 1. Adjust Admin Layout Page for Menu Buttons

 • 18. Adjust User Menu Settings
 • 1. Adjust User Menu Settings
 • 2. User Control Operation

 • 19. Adding Trainings and videos
 • 1. Adding Trainings and Videos for show in front page

 • 20. Front Pages of Project
 • 1. Download Vizew Template
 • 2. Adjust Home Layout
 • 3. Adjust Menu Buttons in Home Layout
 • 4. Adjust Social Media in Home Layout
 • 5. Adjust Fav icon Logo and Title in Home Layout
 • 6. Adjust Meta in Home Layout
 • 7. Adjust Address in Home Layout
 • 8. Adjust Hot News in Home Layout
 • 9. Adjust Main Page Part 1
 • 10. Adjust Main Page Part 2
 • 11. Adjust Breaking Trainings in Main Page
 • 12. Adjust Popular Trainings in Main Page
 • 13. Adjust Most Viewed Trainings in Main Page
 • 14. Adjust Videos in Main Page
 • 15. Adjust Ads in Main Page
 • 16. Routing Operations Part 1
 • 17. Routing Operations Part 2
 • 18. Add Post Detail Page
 • 19. Add Comment Operation with Using Toastr
 • 20. Unapproved Comment List Page in Admin Area
 • 21. All Comments List Page in Admin Area
 • 22. Category Post List Page Part 1
 • 23. Category Post List Page Part 2
 • 24. Contact Page
 • 25. Unread Messages Page in Admin Area
 • 26. All Messages Page in Admin Area
 • 27. Using Timer for Show Momentary Messages and Comments count in Admin Layout
 • 28. Log List Page in Admin Layout
 • 29. Add Count Areas to Post List Page in Admin Area
 • 30. Search Page
 • 31. Increasing Speed of Project

 • 21. Publish Operations
 • 1. Using GitHub with Visual Studio
 • 2. Publish Site on Web

 • 22. Android Application
 • 1. Making an Android App for Project with Android Studio

 • 23. Change Template
 • 1. Download Mag Template
 • 2. Add New Layout
 • 3. Add Index View
 • 4. Add Post Detail View
 • 5. Add Category Post List View
 • 6. Add Contact View
 • 7. Add Search View

 • 24. Performance Operations
 • 1. Performance Operations Introduction
 • 2. Database Connections
 • 3. Select Command in LINQ
 • 4. Cookie and Session
 • 5. Add Session to Project Part 1
 • 6. Add Session to Project Part 2

 • 25. Evaluation
 • 1. Evaluation

 • 26. Explanation Videos
 • 1. Break Point Using
 • 2. Encapsulation
 • 3. Static Statement
 • 4. Interface
 • 5. Exception Handling
 • 6. File and File Info Class
 • 7. Path Class
 • 8. Introduction to SQL
 • 9. Insert Command
 • 10. Select Command
 • 11. Update Command
 • 12. Delete Command

 • 27. Extra
 • 1. Spring Framework and Hibernate with ASP.NET MVC Course.html
 • 53,700 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 29363
  حجم: 13541 مگابایت
  مدت زمان: 1686 دقیقه
  تاریخ انتشار: 25 دی 1402

  53,700 تومان
  افزودن به سبد خرید