وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Python 3 Programming: Beginner to Pro Masterclass

سرفصل های دوره

Learn Python 3 with more than 100 Practical Exercises and 20 Hands-on Practical Projects


1 - BEGINNER PYTHON FUNDAMENTALS PART A
 • 1 - Introduction and Welcome Message
 • 1 - Python-Beg-to-Pro-Jan2019.zip
 • 2 - Environment Setup.html
 • 3 - BONUS Learning Paths.html
 • 4 - Updates on Udemy Reviews
 • 5 - Environment Setup
 • 6 - Basic Mathematical Operations
 • 7 - Precedence order of operation
 • 8 - Variable Assignment
 • 9 - Math operations precedence variables assignment Exercises Questions
 • 9 - Variables-Precedence-math-operations-Question-Answers.zip
 • 10 - Math operations precedence variables assignment Exercises Solutions 1
 • 11 - Math operations precedence variables assignment Exercises Solutions 2
 • 12 - Print Operation
 • 13 - Get User Input
 • 14 - Print and Get User input Exercises Questions
 • 14 - Print-and-Get-User-Input-Questions-Answers.zip
 • 15 - Print and Get User input Exercises Solutions Part 1
 • 16 - Print and Get User input Exercises Solutions Part 2
 • 17 - Strings Concept
 • 18 - Strings Exercises Questions
 • 18 - Strings-Questions-Answers.zip
 • 19 - Strings Exercises Solutions Part 1
 • 20 - Strings Exercises Solutions Part 2
 • 21 - Lists Concept
 • 22 - Lists Exercises Questions
 • 22 - Lists-Questions-Answers.zip
 • 23 - Lists Exercises Solutions Part 1
 • 24 - Lists Exercises Solutions Part 2
 • 25 - Dictionaries and Booleans Concept
 • 26 - Dictionaries and Booleans Exercises Questions
 • 26 - Dictionaries-and-Booleans-Questions-Answers.zip
 • 27 - Dictionaries and Booleans Exercises Solutions Part 1
 • 28 - Dictionaries and Booleans Exercises Solutions Part 2
 • 29 - Dictionaries and Booleans Exercises Solutions Part 3
 • 30 - Tuples and Sets Concept
 • 31 - Tuples and Sets Exercises Questions
 • 31 - Tuples-and-Sets-Questions-Answers.zip
 • 32 - Tuples and Sets Exercises Solutions
 • 33 - Get the Materials.html

 • 2 - BEGINNER PYTHON FUNDAMENTALS PART B
 • 34 - Comparison Operators Concept
 • 34 - Conditional-Statements-Questions-Answers.zip
 • 35 - Logical Operators Concept
 • 36 - Conditional Statements Concept
 • 37 - Conditional Statements logical and Comparison Operators Exercises Overview
 • 38 - Conditional Statements logical and Comparison Operators Exercises Solutions1
 • 39 - Conditional Statements logical and Comparison Operators Exercises Solutions2
 • 40 - Conditional Statements logical and Comparison Operators Exercises Solutions3
 • 41 - Conditional Statements logical and Comparison Operators Exercises Solutions4
 • 42 - Loops For Loops Concept
 • 42 - Loops-Questions-Answers.zip
 • 43 - Loops enumerate
 • 44 - Loops range
 • 45 - Loops Break and Continue
 • 46 - Loops Nested Loops
 • 47 - Loops List Comprehension
 • 48 - Loops While Loops
 • 49 - Loops Exercises Questions Overview
 • 50 - Loops Exercises Solutions part 1
 • 51 - Loops Exercises Solutions part 2
 • 52 - Loops Exercises Solutions part 3
 • 53 - Loops Exercises Solutions part 4
 • 54 - Loops Exercises Solutions part 5
 • 55 - Functions Concept
 • 55 - Functions-Questions-Answers.zip
 • 56 - Functions Built in functions
 • 57 - Functions lambda Expressions
 • 58 - Functions Map
 • 59 - Functions Filter
 • 60 - Functions Exercises Questions Overview
 • 61 - Functions Exercises Solutions Part 1
 • 62 - Functions Exercises Solutions Part 2
 • 63 - Functions Exercises Solutions Part 3
 • 64 - Functions Exercises Solutions Part 4
 • 65 - Files Concept Part 1
 • 65 - Files-Questions-Answers.zip
 • 66 - Files Concept Part 2
 • 67 - Files Concept Part 3
 • 68 - Files Exercises Questions Overview
 • 69 - Files Exercises Solutions Part 1
 • 70 - Files Exercises Solutions Part 2
 • 71 - Files Exercises Solutions Part 3

 • 3 - BEGINNER PYTHON FUNDAMENTALS Part C
 • 72 - Numpy Basics Part 1
 • 72 - Topic-1-Numpy.zip
 • 73 - Numpy Basics Part 2
 • 74 - Pandas Part 1
 • 74 - Topic-2-Pandas.zip
 • 75 - Pandas Part 2
 • 76 - Matplotlib Part 1
 • 76 - Topic-3-Matplotlib.zip
 • 77 - Matplotlib Part 2
 • 78 - Matplotlib Part 3
 • 79 - Seaborn
 • 79 - Topic-4-Seaborn.zip

 • 4 - PRACTICAL PROJECTS IN PYTHON
 • 80 - 1.Guessing-Game.zip
 • 80 - Project 1 Build a Guessing Game
 • 81 - 2.Cartoon-Effect.zip
 • 81 - Project 2 Draw Cartoon of Images Using OpenCV Part A
 • 82 - Project 2 Draw Cartoon of Images Using OpenCV Part B
 • 83 - 3.Fortune-Teller-Game.zip
 • 83 - Project 3 Build a Fortune Teller Game
 • 84 - 4.Detect-lane-lines-in-camera-images.zip
 • 84 - Project 4 Detect Lane Lines for Selfdriving Cars Part A
 • 85 - Project 4 Detect Lane Lines for Selfdriving Cars Part B
 • 86 - 5.Get-your-Zodiac-Sign.zip
 • 86 - Project 5 Build your Zodiac Sign Application
 • 87 - 6.Tic-Tac-Toe-Game.zip
 • 87 - Project 6 Build a TicTacToe Game
 • 88 - 7.Create-a-sketch-of-you-Using-webcam.zip
 • 88 - Project 7 Draw a Sketch of your Face Using the WebCam
 • 89 - 8.Analyzing-Amazon-Reviews.zip
 • 89 - Project 8 Amazon Alexa Reviews Analysis Part 1 Project Overview
 • 90 - Project 8 Amazon Alexa Reviews Analysis Part 2 Importing data
 • 91 - Project 8 Amazon Alexa Reviews Analysis Part 3 Data Visualization
 • 92 - Project 8 Amazon Alexa Reviews Analysis Part 4 Word Cloud
 • 93 - Project 8 Amazon Alexa Reviews Analysis Part 5 Feature Engineering
 • 94 - 9.Develop-a-Daily-Planner.zip
 • 94 - Project 9 Build a Daily Planner Part 1
 • 95 - Project 9 Build a Daily Planner Part 2
 • 96 - Project 9 Build a Daily Planner Part 3
 • 97 - 10.Predict-Avocado-Prices.zip
 • 97 - Project 10 Predict Future Avocado Prices Using Facebook Prophet Part 1
 • 98 - Project 10 Predict Future Avocado Prices Using Facebook Prophet Part 2
 • 99 - Project 10 Predict Future Avocado Prices Using Facebook Prophet Part 3
 • 100 - Project 10 Predict Future Avocado Prices Using Facebook Prophet Part 4
 • 101 - Project 10 Predict Future Avocado Prices Using Facebook Prophet Part 5
 • 102 - 11.Manipulate-PDF-Files.zip
 • 102 - Project 11 Manipulate PDF Files Part 1
 • 103 - Project 11 Manipulate PDF Files Part 2
 • 104 - Project 11 Manipulate PDF Files Part 3
 • 105 - Project 11 Manipulate PDF Files Part 4
 • 106 - Project 11 Manipulate PDF Files Part 5
 • 107 - 12.Detect-Faces-and-Eyes.zip
 • 107 - Project 12 Detect Faces and Eyes in Images Part 1
 • 108 - Project 12 Detect Faces and Eyes in Images Part 2
 • 109 - Project 12 Detect Faces and Eyes in Images Part 3
 • 110 - Project 12 Detect Faces and Eyes in Images Part 4

 • 5 - MACHINE LEARNING IN PYTHON
 • 111 - 5.Machine-Learning-in-Python.zip
 • 111 - Download Machine Learning Course Package.html
 • 112 - Introduction to Artificial Intelligence and Machine Learning
 • 113 - Supervised Unsupervised and Reinforcement Learning
 • 114 - Deep Learning and Big Picture
 • 115 - Case Study 1 Introduction to Linear Regression
 • 116 - Case Study 1 Least Sum of Squares
 • 117 - Case Study 1 Problem Statement and Data Importing
 • 118 - Case Study 1 Data Visualization and Data Splitting
 • 119 - Case Study 1 Model Training
 • 120 - Case Study 1 Model Testing and Evaluation
 • 121 - Case Study 2 Business Case and Problem Statement
 • 122 - Case Study 2 Problem in Machine Learning Vocabulary
 • 123 - Case Study 2 Data Visualization
 • 124 - Case Study 2 Model Training
 • 125 - Case Study 2 Model Evaluation
 • 126 - Case Study 2 Improving the Model
 • 127 - Case Study 2 Conclusion
 • 128 - Case Study 3 Introduction
 • 129 - Case Study 3 Artificial Neural Networks Basics
 • 130 - Case Study 3 Convolution Neural Network CNN Overview
 • 131 - Case study 3 Convolution Operation in Action
 • 132 - Case Study 3 Rectified Linear Units RELU
 • 133 - Case Study 3 Max Pooling and Downsampling
 • 134 - Case Study 3 Regularization and Dropouts
 • 135 - Case Study 3 Coding Part 1 Problem Statement and Data Import
 • 136 - Case Study 3 Data Visualization
 • 137 - Case Study 3 CNN Model Building
 • 138 - Case Study 3 CNN Model Training
 • 139 - Case Study 3 CNN Model Evaluation Part 1
 • 140 - Case Study 3 CNN Model Evaluation Part 2

 • 6 - Bonus Lectures
 • 141 - YOUR SPECIAL BONUS.html
 • 53,700 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 1311
  حجم: 13163 مگابایت
  مدت زمان: 1357 دقیقه
  تاریخ انتشار: 26 دی 1401
  طراحی سایت و خدمات سئو

  53,700 تومان
  افزودن به سبد خرید