در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.
دسته بندی
دسته بندی

Crash Course on Agile Scrum

24,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

Learn the fundamentals of Scrum efficiently by conducting a case study to develop an actual product.


1. Introduction
 • 1. Introduction
 • 2. Improving Your Course-Taking Experience Video Settings.html
 • 3. Scrum Overview
 • 4. Improving Your Course-Taking Experience Q&A.html
 • 5. Traditional x Agile
 • 6. Agile x Rapid x Lean
 • 7. Scrum as a Framework
 • 8.1 2020-Scrum-Guide-US.pdf
 • 8. The Scrum Guide.html
 • 9. Quiz.html

 • 2. The Scrum Team
 • 1. Introduction to the Scrum Team
 • 2. Product Owner
 • 3. The Developers
 • 4. Scrum Master
 • 5. Quiz.html

 • 3. Scrum Flow
 • 1. A Quick Look at our Case Study (Project Simulation)
 • 2. Case Study Description
 • 3. The Product Goal
 • 4. The Product Goal in practice
 • 5.1 1. What Are Story Points.pdf
 • 5.2 2. Planning Poker - An Agile Estimating and Planning Technique.pdf
 • 5.3 3. What is MoSCoW Prioritization - Overview of the MoSCoW Method.pdf
 • 5.4 4. Kano Model.pdf
 • 5. The Product Backlog
 • 6. Quiz.html
 • 7. The Increment
 • 8. Definition of Done
 • 9. Sprint Planning & Sprint Backlog - Part I
 • 10. Sprint Planning & Sprint Backlog - Part II
 • 11. Quiz.html
 • 12. Developing the Product
 • 13. The Daily Scrum
 • 14. Quiz.html
 • 15. Sprint Review Overview
 • 16. Sprint Review
 • 17.1 7 Powerful Ways To Get Feedback From Users (In Scrum) _ by Christiaan Verwijs _ The Liberators _ Medium.pdf
 • 17.2 Eight things you should do in your Sprint Review _ Scrum.org.pdf
 • 17. [EXTRA] More on Sprint Review & Gathering Users Feedback.html
 • 18. Sprint Retrospective
 • 19.1 What is a Sprint Retrospective & How Do You Run One_ _ Miro.pdf
 • 19. [EXTRA] How to conduct a Sprint Retrospective.html
 • 20. Quiz.html

 • 4. Final Words
 • 1. Final Words