وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

ORM, N-Tier Architecture, Multi Layered Applications

سرفصل های دوره

Business, Data, Service, Presentation Layers, Code and Database First, Async-Await, MVC, WPF, Windows Forms, Unit Tests


1. Introduction
 • 1. Summary
 • 2. Excerpts
 • 3. ORM
 • 4. Entity Framework (Core)
 • 5. DBContext Intricacy
 • 6. Performance Comparison
 • 7. Connection Strings

 • 2. ORM
 • 1. Database First Approach
 • 2. Code First Approach
 • 3. Data Annotations
 • 4. Fluent API
 • 5. Eager Loading
 • 6. Explicit Loading
 • 7. Lazy Loading
 • 8. CRUD with ORM - Part I
 • 9. CRUD with ORM - Part II
 • 10. 13 CRUD with ORM - Part III
 • 11. 13 CRUD with ORM - Part IV
 • 12. Async-Await the CRUD

 • 3. Business Layer
 • 1. Types of Multi Tier Applications
 • 2. Business Layer - Part I
 • 3. Business Layer - Part II
 • 4. Business Layer - Part III

 • 4. Data Layer
 • 1. Data Layer - Version I (basic interface IDb) (SQL), Part I
 • 2. Data Layer - Version I (basic interface IDb) (SQL), Part II
 • 3. Data Layer - Version II (basic interface IDb) (EF Core), Part I
 • 4. Data Layer - Version II (basic interface IDb) (EF Core), Part II
 • 5. Data Layer - Version III (Advanced IDb), Part I
 • 6. Data Layer - Version III (Advanced IDb), Part II
 • 7. Data Layer - Version III (Advanced IDb), Part III
 • 8. Data Layer - Version III (Advanced IDb), Part IV
 • 9. Data Layer - Version IV, Part I
 • 10. Data Layer - Version IV, Part II

 • 5. Testing and Service Layer
 • 1. Testing Layer, Part I
 • 2. Testing Layer, Part II
 • 3. Testing Layer, Part III (Data Layer Version 4)
 • 4. Service Layer, Part I (Overview)
 • 5. Service Layer, Part II
 • 6. Service Layer, Part III

 • 6. Presentation Layer
 • 1. Presentation Layer - Console Application, Part I
 • 2. Presentation Layer - Console Application, Part II
 • 3. GUI - Components, Properties and Events
 • 4. Presentation Layer - WinForms (Part I)
 • 5. Presentation Layer - WinForms (Part II)
 • 6. Presentation Layer - WinForms (Part III)
 • 7. Presentation Layer - WinForms (Part IV)
 • 8. Presentation Layer - WPF
 • 9. Presentation Layer - MVC, Part I
 • 10. Presentation Layer - MVC, Part II
 • 11. Presentation Layer - MVC, Part III
 • 12. End

 • 7. MaterialsSolutions
 • 1.1 companydb (simple).zip
 • 1. CompanyDb (Simple) SQL file.html
 • 2.1 EF Core - DF and CF.txt
 • 2. EF Core - Code First and Database First Instructions text file.html
 • 3.1 DatabaseFirst.zip
 • 3. Database First Project.html
 • 4.1 CodeFirst.zip
 • 4. Code First Project.html
 • 5.1 CodeFirst - FluentAPI.zip
 • 5. Code First Project (Fluent API).html
 • 6.1 SqlDataLib.zip
 • 6. SqlDataLib.html
 • 7.1 FoodShop.zip
 • 7. FoodShop Solution.html
 • 8.1 FoodShopWPF.zip
 • 8. FoodShop WPF Solution.html
 • 53,700 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 29300
  حجم: 14230 مگابایت
  مدت زمان: 1266 دقیقه
  تاریخ انتشار: 25 دی 1402
  دیگر آموزش های این مدرس

  53,700 تومان
  افزودن به سبد خرید