وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Master Mobile Game Development with Godot 4

سرفصل های دوره

From concept to app stores, including gameplay, UI system, in-game shop, saving system, in-app purchases and more.


1. Introduction & Setup
 • 1. Welcome To The Course
 • 2. Course Overview
 • 3.1 godot mobile assets.zip
 • 3.2 This Lectures Project Changes.html
 • 3. Creating The Project
 • 4.1 This Lectures Project Changes.html
 • 4. Game Architecture
 • 5.1 This Lectures Project Changes.html
 • 5. Project Settings

 • 2. Mobile Gameplay
 • 1. Section Intro - Mobile Gameplay
 • 2. Player Scene
 • 3.1 This Lectures Project Changes.html
 • 3.2 This Lectures Project Changes.html
 • 3. Horizontal Movement
 • 4.1 This Lectures Project Changes.html
 • 4. Teleporting On Edges
 • 5.1 This Lectures Project Changes.html
 • 5. Adding Gravity
 • 6.1 This Lectures Project Changes.html
 • 6. Platform Scene
 • 7.1 This Lectures Project Changes.html
 • 7. Player Jump
 • 8.1 This Lectures Project Changes.html
 • 8. Game Camera
 • 9.1 This Lectures Project Changes.html
 • 9. Camera Limits
 • 10.1 This Lectures Project Changes.html
 • 10. Level Generation Intro
 • 11.1 This Lectures Project Changes.html
 • 11. Creating The Ground
 • 12.1 This Lectures Project Changes.html
 • 12. Generating The Level
 • 13. Level Generate Function
 • 14.1 This Lectures Project Changes.html
 • 14. Infinite Level
 • 15.1 This Lectures Project Changes.html
 • 15. Level Gen Script
 • 16.1 This Lectures Project Changes.html
 • 16. Platform Destroyer
 • 17.1 This Lectures Project Changes.html
 • 17. Overlapping Platforms
 • 18.1 This Lectures Project Changes.html
 • 18. Small Things
 • 19.1 This Lectures Project Changes.html
 • 19. Parallax Background
 • 20.1 This Lectures Project Changes.html
 • 20. Better Parallax
 • 21. Wrap Up - Mobile Gameplay

 • 3. Exporting And Testing
 • 1. Section Intro - Exporting And Testing
 • 2.1 This Lectures Project Changes.html
 • 2. Exporting for iOS
 • 3. Active Development
 • 4.1 Exporting For iOS.html
 • 4. Developer Mode
 • 5. Exporting for Android
 • 6.1 This Lectures Project Changes.html
 • 6. Accelerometer Input
 • 7. Wrap Up - Exporting And Testing

 • 4. UI System
 • 1. Section Intro - UI System
 • 2.1 This Lectures Project Changes.html
 • 2. Debug Console
 • 3.1 This Lectures Project Changes.html
 • 3. Log Messages
 • 4.1 This Lectures Project Changes.html
 • 4. Title Screen
 • 5.1 This Lectures Project Changes.html
 • 5. Pause Screen
 • 6.1 This Lectures Project Changes.html
 • 6. Game Over Screen
 • 7.1 This Lectures Project Changes.html
 • 7. Handling Buttons
 • 8.1 This Lectures Project Changes.html
 • 8. Changing Screens
 • 9.1 This Lectures Project Changes.html
 • 9. Animating Screens
 • 10.1 This Lectures Project Changes.html
 • 10. Disabling Buttons
 • 11.1 This Lectures Project Changes.html
 • 11. The HUD
 • 12.1 This Lectures Project Changes.html
 • 12. Safe Area
 • 13.1 This Lectures Project Changes.html
 • 13. Screen Scale
 • 14. Wrap Up - UI System

 • 5. Putting It All Together
 • 1. Section Intro - Putting It All Together
 • 2.1 This Lectures Project Changes.html
 • 2. Play Button
 • 3.1 This Lectures Project Changes.html
 • 3. Lose Condition
 • 4.1 This Lectures Project Changes.html
 • 4. Show Game Over
 • 5.1 This Lectures Project Changes.html
 • 5. Game Over Back
 • 6.1 This Lectures Project Changes.html
 • 6. Game Over Retry
 • 7.1 This Lectures Project Changes.html
 • 7. Keeping Score
 • 8.1 This Lectures Project Changes.html
 • 8. High Score
 • 9.1 This Lectures Project Changes.html
 • 9. Saving High Score
 • 10.1 This Lectures Project Changes.html
 • 10. Pausing The Game
 • 11.1 This Lectures Project Changes.html
 • 11. Show Pause Screen
 • 12.1 This Lectures Project Changes.html
 • 12. Pause Screen Buttons
 • 13.1 This Lectures Project Changes.html
 • 13. Pause When Minimized
 • 14.1 This Lectures Project Changes.html
 • 14. Sound Effects
 • 15. Wrap Up - Putting It All Together

 • 6. In-app Purchases
 • 1. Section Intro - In-app Purchases
 • 2.1 This Lectures Project Changes.html
 • 2. New Player Skin
 • 3.1 This Lectures Project Changes.html
 • 3. Shop Screen
 • 4.1 This Lectures Project Changes.html
 • 4. IAP Manager
 • 5.1 Android Gradle Build.html
 • 5. Gradle Build
 • 6.1 Android In App Purchases.html
 • 6.2 Godot Google Play Billing Plugin.html
 • 6.3 Google Play Billing Library.html
 • 6.4 Integrate The Library.html
 • 6.5 This Lectures Project Changes.html
 • 6. Google Play Plugin
 • 7.1 This Lectures Project Changes.html
 • 7. Connecting To Google
 • 8.1 Exporting For Android.html
 • 8.2 Google Play Console.html
 • 8. Play Console App
 • 9.1 This Lectures Project Changes.html
 • 9. Querying Product Info
 • 10.1 This Lectures Project Changes.html
 • 10. Purchase Product
 • 11.1 This Lectures Project Changes.html
 • 11. Purchases Updated
 • 12.1 This Lectures Project Changes.html
 • 12. Acknowledging
 • 13.1 This Lectures Project Changes.html
 • 13. Query Purchases
 • 14.1 This Lectures Project Changes.html
 • 14. Consume Purchase
 • 15.1 This Lectures Project Changes.html
 • 15. Android Internal Testing
 • 16.1 Godot iOS Plugins.html
 • 16.2 inappstore.zip
 • 16.3 iOS Plugin Integrate Demo.html
 • 16.4 Plugins For iOS.html
 • 16.5 This Lectures Project Changes.html
 • 16. iOS Plugin
 • 17. App Store App
 • 18. Understanding The AP
 • 19.1 This Lectures Project Changes.html
 • 19. Event Loop
 • 20.1 This Lectures Project Changes.html
 • 20. Purchasing iOS
 • 21.1 This Lectures Project Changes.html
 • 21. Restore Purchases
 • 22.1 This Lectures Project Changes.html
 • 22. Restore Button
 • 23. Wrap Up - In-app Purchases

 • 7. Publishing The Game
 • 1. Section Intro - Publishing The Game
 • 2. Google Play Store
 • 3. Apple App Store
 • 4. Course Wrap Up - Godot Mobile
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 31931
  حجم: 5626 مگابایت
  مدت زمان: 692 دقیقه
  تاریخ انتشار: 6 فروردین 1403
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید