وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

SC-900 Training: Microsoft Certified: Security, Compliance, and Identity Fundamentals

سرفصل های دوره

1 Zero-Trust, Foundational Elements, and Shared Responsibility
 • 1 Zero-Trust Methodology
 • 2 Foundational Elements
 • 3 The Shared Responsibility Model
 • 4 Security and Compliance Pop Quiz

 • 2 Defense in Depth and Firewalls
 • 5 Defense in Depth Pillars
 • 6 Traditional Defense in Depth
 • 7 Azure Defense in Depth
 • 8 Windows Firewall

 • 3 Common Threats and Encryption
 • 9 Phishing, Data Breaches, and Ransomware
 • 10 Passwords and Cryptojacking
 • 11 Scanning, Eavesdropping, and Man-in-the-Middle
 • 12 Describe Encryption and Cloud Adoption Framework
 • 13 Summary Quiz

 • 4 Define Identity Concepts
 • 14 Identity as the Primary Security Perimeter
 • 15 Authentication, Authorization, and Accounting
 • 16 Active Directory Features
 • 17 Identity Providers and Federations
 • 18 Define Identity Concepts Quiz

 • 5 Describe the Basic Identity Services and Identity Types of Azure AD
 • 19 Describe What Azure Active Directory Is
 • 20 Create an Azure Account
 • 21 Hybrid Identity Synchronization

 • 6 Understanding Devices in Azure AD and Password Management
 • 22 Joining to Azure Active Directory
 • 23 Registering a Device to Azure Active Directory
 • 24 Hybrid Join a Device
 • 25 External Identity Types
 • 26 Intune and Microsoft Endpoint Management
 • 27 Azure Active Directory Password Protection
 • 28 Self-Service Password Reset

 • 7 Describe the Authentication Capabilities of Azure AD
 • 29 Describe the Different Authentication Methods
 • 30 Configure Authenticator and PIN
 • 31 Authenticate with Picture Password
 • 32 Authenticate with Fingerprint
 • 33 Authenticate with Facial Recognition
 • 34 Authenticate with a Security Key
 • 35 Windows Hello for Business

 • 8 Identity Protection & Governance Capabilities of Azure AD
 • 36 Understand Identity Governance
 • 37 Use Cases for Identity Governance
 • 38 Create an Access Package
 • 39 Describe the Capabilities of PIM
 • 40 Describe Azure AD Identity Protection

 • 9 Describe Threat Protection With Microsoft Defender
 • 41 Microsoft Defender For Cloud Apps
 • 42 Microsoft Defender for Endpoint
 • 43 Implementing Microsoft Defender for Identity
 • 44 Integrating Microsoft Defender With Endpoint Manager
 • 45 Configuring Endpoint Security
 • 46 Disk Encryption and Firewall Policies
 • 47 Attack Surface Reduction

 • 10 Describe Security Management Capabilities of Azure
 • 48 Microsoft Defender For Cloud
 • 49 Onboarding Non-Azure Servers To Defender For Cloud
 • 50 SIEM, SOAR And XDR
 • 51 Managing Identity Access In Azure
 • 52 Security Baselines

 • 11 Describe Basic Security Capabilities in Azure
 • 53 Introduction To Azure Security Capabilities
 • 54 Azure Network Security groups.
 • 55 Azure DDoS Protection
 • 56 Azure Firewall
 • 57 Azure Bastion
 • 58 Azure Encryption And WAFs

 • 12 Describe Endpoint Security With Microsoft Intune
 • 59 Planning Intune Device Enrollment.
 • 60 Auto-Device Enrollment
 • 61 Joining Devices to Azure AD
 • 62 Endpoint Security
 • 63 Conditional Access Policies
 • 64 Attack Surface Reduction

 • 13 Describe Security Management Capabilities of Microsoft 365
 • 65 Exploring The Microsoft 365 Defender Portal
 • 66 Advanced Threat Hunting
 • 67 Microsoft Secure Score
 • 68 Exploring Security Reports

 • 14 Microsoft eDiscovery and Audit Capabilities
 • 69 Working With eDiscovery
 • 70 Using eDiscovery Content Search
 • 71 Deleting Malicious Emails
 • 72 Creating Audit Retention Policies
 • 73 Usage Reports
 • 74 Insider Risk Management

 • 15 Microsoft 365 Information Protection and Governance Capabilities
 • 75 Data Classification
 • 76 Data Loss Prevention Policies
 • 77 Records Management
 • 78 Configuring Retention Policies
 • 79 Protecting Documents With Sensitivity Labels
 • 80 Using Content Search To Explore User Activity

 • 16 Compliance And Insider Risk Capabilities Management
 • 81 Planning Compliance Solutions
 • 82 Planning For Device Compliance
 • 83 Configuring Device Compliance
 • 84 Communication Compliance Policies
 • 85 Understanding Your Compliance Score
 • 86 Securing Information And Resources

 • 17 Reviewing Microsoft Purview Features
 • 87 Compliance Manager with Purview
 • 88 Data Classification within Purview
 • 89 Information Protection within Purview
 • 90 Data Loss Prevention (DLP) within Purview
 • 91 Data Lifecycle Management within Purview
 • 92 Insider Risk Management in Purview

 • 18 Working Azure AD Identity Types and Services
 • 93 Getting Started With Azure AD
 • 94 Working With Azure Active Directory
 • 95 Azure AD Identity Types
 • 96 Service Principal and Managed Identity in Azure AD
 • 97 Configuring Identity Synchronization
 • 98 Dealing With External Identities

 • 19 Describe Information Protection and Data Lifecycle Management
 • 99 Describe Data Classification
 • 100 Working With Data Loss Prevention
 • 101 Data Loss Prevention Policies
 • 102 Testing Data Loss Prevention Policy Functionality
 • 103 Describe Sensitivity Labels and Records Management
 • 104 The Benefits of Content Activity Explorer

 • 20 Describe Insider Risk Capabilities in Microsoft Purview
 • 105 Describe Insider Risk Management
 • 106 Managing Communication Compliance
 • 107 Verifying Communication Compliance
 • 108 Describe Information Barriers
 • 109 Describing Azure Policy And Blue Prints

 • 21 Define Identity Concepts
 • 110 Whats Your Identity-
 • 111 Define Authentication
 • 112 Enabling Multifactor Authentication
 • 113 Define Authorization
 • 114 Exploring Identities in Active Directory
 • 115 Exploring Azure Active Directory
 • 116 Federated Services
 • 117 Define Identity and Security Perimeter

 • 22 Describe Authentication Capabilities of Azure AD
 • 118 Managing Azure Identity Access
 • 119 Describe Windows Hello for Business
 • 120 Azure AD Authentication
 • 121 Configuring Self Service Password Reset (SSPR)
 • 122 Configuring Dynamic Groups in Azure

 • 23 Describe Microsoft Security Solutions Capabilities
 • 123 Describe Network Segmentation With Azure Virtual Networks
 • 124 Segmenting Resources in Azure
 • 125 Describe Azure Bastion
 • 126 Describe JIT

 • 24 Microsoft Purview
 • 127 Microsoft Purview
 • 128 Improving Compliance Score With Microsoft purview
 • 129 Verifying Improvement Actions
 • 130 Managing Improvement Actions
 • 131 Working With Compliance Assessments
 • 132 Compliance Alert Policies

 • 25 Unified Data Governance Solutions
 • 133 Working With Compliance Assessments
 • 134 Compliance Alert Policies
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 19978
  حجم: 7587 مگابایت
  مدت زمان: 1195 دقیقه
  تاریخ انتشار: 15 مهر 1402

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید