وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش Spring Boot

[NEW: 2023] – Spring Boot 3 Tutorial For Beginners
شرکت:
[NEW: 2023] – Spring Boot 3 Tutorial For Beginners
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
Kafka Streams API For Developers using Java/SpringBoot 3.X
شرکت:
Kafka Streams API For Developers using Java/SpringBoot 3.X
45,900 تومان
افزودن به سبد
11 ساعت و 21 دقیقه
۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
Build Microservices with Spring Boot, REST & MySQL
شرکت:
Build Microservices with Spring Boot, REST & MySQL
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 1 دقیقه
۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Using Spring Boot 2 with Spring Initializr
شرکت:
Using Spring Boot 2 with Spring Initializr
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۷ اردیبهشت ۱۴۰۲
Microservices with Spring Boot, Spring Cloud, Docker, K8s
شرکت:
Microservices with Spring Boot, Spring Cloud, Docker, K8s
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
18 ساعت
۲۶ فروردین ۱۴۰۲
Springboot Unit & Integration Testing With Junit And Mockito
شرکت:
Springboot Unit & Integration Testing With Junit And Mockito
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 18 دقیقه
۲۳ اسفند ۱۴۰۱
Reactive Spring Boot, 3rd Edition
شرکت:
Reactive Spring Boot, 3rd Edition
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
8 ساعت
۲۰ اسفند ۱۴۰۱
Learn the basics of Spring Boot features
شرکت:
Learn the basics of Spring Boot features
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 10 دقیقه
۲۰ اسفند ۱۴۰۱
Developing a Full-Stack App : Spring Boot + JWT + Angular 14
شرکت:
Developing a Full-Stack App : Spring Boot + JWT + Angular 14
53,700 تومان
افزودن به سبد
18 ساعت و 8 دقیقه
۱۸ اسفند ۱۴۰۱
Developing a Full-Stack App : Spring Boot + JPA + Thymeleaf
شرکت:
Developing a Full-Stack App : Spring Boot + JPA + Thymeleaf
53,700 تومان
افزودن به سبد
14 ساعت
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
Spring Boot REST APIs Ultimate Course
شرکت:
Spring Boot REST APIs Ultimate Course
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
Developing a Full-Stack App : Spring Boot + JPA + Thymeleaf
شرکت:
Developing a Full-Stack App : Spring Boot + JPA + Thymeleaf
53,700 تومان
افزودن به سبد
15 ساعت
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
NEW: Spring Boot 3 Securing Your  Application with JWT Token
شرکت:
NEW: Spring Boot 3 Securing Your Application with JWT Token
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
[2023]:Master Spring boot 3.0 and MongoDB – The full course
شرکت:
[2023]:Master Spring boot 3.0 and MongoDB – The full course
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 2 دقیقه
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
Swagger, Openapi,asciidoc  and Restdocs with spring boot
شرکت:
Swagger, Openapi,asciidoc and Restdocs with spring boot
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
Deploy Spring Boot Microservices on AWS ECS with Fargate
شرکت:
Deploy Spring Boot Microservices on AWS ECS with Fargate
45,900 تومان
افزودن به سبد
5 ساعت و 13 دقیقه
۸ اسفند ۱۴۰۱
Build A TodoList with Spring Boot, Kotlin and SolidJs
شرکت:
Build A TodoList with Spring Boot, Kotlin and SolidJs
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 6 دقیقه
۸ اسفند ۱۴۰۱
Build A TodoList with Spring Boot, Kotlin and Electron Vue
شرکت:
Build A TodoList with Spring Boot, Kotlin and Electron Vue
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 14 دقیقه
۸ اسفند ۱۴۰۱
Build A TodoList with Spring Boot, Java and  SolidJs
شرکت:
Build A TodoList with Spring Boot, Java and SolidJs
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 13 دقیقه
۸ اسفند ۱۴۰۱
Build A TodoList with Spring Boot, Java and Electron Vue
شرکت:
Build A TodoList with Spring Boot, Java and Electron Vue
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 21 دقیقه
۸ اسفند ۱۴۰۱