وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Introduction to AWS Security

سرفصل های دوره

Learn the fundamentals of AWS security including Infrastructure Security, IAM, Data Protection, and Logging & Monitoring


1. Introduction
 • 1. About the course and authors
 • 2. Please read before getting started!.html
 • 3.1 Access the interactive diagram for this lesson here. (It may ask you to create a free account in order to view. You do not need paid features to view this course’s content so you can ignore that!).html
 • 3. AWS cloud architecture
 • 4.1 Access the interactive diagram for this lesson here. (It may ask you to create a free account in order to view. You do not need paid features to view this course’s content so you can ignore that!).html
 • 4. Security concerns with our architecture
 • 5.1 Access the interactive diagram for this lesson here. (It may ask you to create a free account in order to view. You do not need paid features to view this course’s content so you can ignore that!).html
 • 5. Regions and Availability Zones (AZs)
 • 6.1 Access the interactive diagram for this lesson here. (It may ask you to create a free account in order to view. You do not need paid features to view this course’s content so you can ignore that!).html
 • 6. Shared responsibility in the cloud
 • 7. [LAB] Create a billing alert to avoid surprise bills.html

 • 2. Infrastructure Security
 • 1.1 Access the interactive diagram for this lesson here. (It may ask you to create a free account in order to view. You do not need paid features to view this course’s content so you can ignore that!).html
 • 1. VPC Networks
 • 2.1 Access the interactive diagram for this lesson here. (It may ask you to create a free account in order to view. You do not need paid features to view this course’s content so you can ignore that!).html
 • 2. Default VPCs
 • 3.1 Access the interactive diagram for this lesson here. (It may ask you to create a free account in order to view. You do not need paid features to view this course’s content so you can ignore that!).html
 • 3. [DEMO] Creating VPCs and Subnets
 • 4. How many VPCs should you use
 • 5.1 This lesson uses the same interactive diagram as the prior lesson. (It may ask you to create a free account in order to view. You do not need paid features to view this course’s content so you can ignore that!).html
 • 5. [DEMO] Subnet, Route Table, and Gateway Configurations
 • 6. [LAB] [Challenge] Create a VPC with public and private subnets.html
 • 7.1 Interactive Diagram for this lesson. (It may ask you to create a free account in order to view. You do not need paid features to view this course’s content so you can ignore that!).html
 • 7. [DEMO] Security Groups
 • 8. Security Groups Best Practices
 • 9.1 Interactive Diagram for this lesson. (It may ask you to create a free account in order to view. You do not need paid features to view this course’s content so you can ignore that!).html
 • 9. [DEMO] Network Access Control Lists (NACLs)
 • 10. [LAB] [Challenge] Configure security groups and NACLs to specific requirements.html
 • 11.1 Interactive Diagram for this lesson. (It may ask you to create a free account in order to view. You do not need paid features to view this course’s content so you can ignore that!).html
 • 11. Elastic Load Balancers
 • 12.1 Access the interactive diagram for this lesson here. (It may ask you to create a free account in order to view. You do not need paid features to view this course’s content so you can ignore that!).html
 • 12. [DEMO] AWS WAF
 • 13.1 Access the interactive diagram for this lesson here. (It may ask you to create a free account in order to view. You do not need paid features to view this course’s content so you can ignore that!).html
 • 13. [DEMO] AWS Network Firewall - Part 1
 • 14. [DEMO] AWS Network Firewall - Part 2
 • 15.1 Access the interactive diagram for this lesson here. (It may ask you to create a free account in order to view. You do not need paid features to view this course’s content so you can ignore that!).html
 • 15. DDoS Protection - AWS Shield
 • 16. AWS Firewall Manager

 • 3. Identity and Access Management
 • 1. Key Concepts of IAM in AWS
 • 2. [DEMO] IAM in AWS - Getting Started
 • 3. [DEMO] Creating our first admin user
 • 4. Assigning Permissions - IAM Access Policies and Policy Conditions
 • 5. IAM Roles
 • 6. [DEMO] Creating a role for EC2 instances to access S3 Buckets
 • 7. End user management - Amazon Cognito

 • 4. Data Protection
 • 1. Data protection in the cloud
 • 2. EBS Data Protection and Encryption
 • 3. Amazon RDS Data Protection and Encryption
 • 4. Key Management with AWS KMS
 • 5. [DEMO] Creating a symmetric encryption KMS Key

 • 5. Amazon S3 Bucket Protection
 • 1. Understanding bucket ownership
 • 2. Managing access to buckets
 • 3. [Cheat Sheet] S3 Bucket Policies vs. ACLs vs. IAM Policies.html
 • 4. [LAB] [Challenge] Create an IAM role for secure access to S3 based on a scenario.html
 • 5. Using signed URLs
 • 6. Encrypting S3 Data
 • 7. [DEMO] Enable S3 Object Versioning

 • 6. Logging and Monitoring
 • 1. AWS log types and auditing options
 • 2. [DEMO] Enable S3 server access logs
 • 3. AWS CloudTrail
 • 4. Amazon CloudWatch
 • 5. Proper logging and monitoring

 • 7. Wrap-up and Key Takeaways
 • 1. What now.html
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 17590
  حجم: 2631 مگابایت
  مدت زمان: 217 دقیقه
  تاریخ انتشار: 28 مرداد 1402

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید