وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Flutter BLoC TDD & Clean Architecture | Project Based

سرفصل های دوره

Understanding the concept of large scale app development


01 - Introduction
 • 001 Introduction

 • 02 - Understanding the layer
 • 001 Understand domain layer entities, repositories and usecases
 • 002 Understanding data layer and the models
 • 003 4. Understanding data layer and repositories
 • 004 Understanding presentation layer
 • 005 Wrap up layers understanding

 • 03 - Clean architecture and SOLID principles
 • 001 Clean architecture and SOLID principles

 • 04 - A basic example of clean architecture
 • 001 A basic example of clean architecture

 • 05 - Dumny app for TDD and Clean Architecture
 • 001 Create a dummy project
 • 002 Create user entity
 • 003 Understand dart objects and compare with reference
 • 004 Install dartz package and understand Either concept
 • 005 Create failure and typedef
 • 005 bloc-tdd-clean-architecture-main1-done-with-typedef-either-type.zip
 • 006 Dart callable call function
 • 007 Done with domain layer usescases create user
 • 007 bloc-tdd-clean-architecture-main2-done-with-usecases-create-user.zip
 • 008 Domain layer usecases get user

 • 06 - Unit test and understanding
 • 001 Understanding unit test
 • 001 bloc-tdd-clean-architecture-main3-understand-the-test.zip
 • 002 Create test part 1
 • 003 Create test part 2 and finish stubbing
 • 004 Create test part 3 and done with Act and Assert
 • 005 Create test part 4 and verify
 • 006 Create test part 5 and run it
 • 007 Create test get users and done with Domain layer

 • 07 - Data layer and test for user model, fromJson, toJson, fromMap, toMap
 • 001 Create user model
 • 002 Create copyWith method
 • 003 Test user model
 • 004 Load json file user data
 • 005 Run test fromJson, toJson, fromMap, toMap

 • 08 - Data layer, repos and implementation
 • 001 Data layer and implementation part 1
 • 002 Data layer and implementation section part 2
 • 003 Authentication repository implementation test part 1
 • 004 Authentication repository implimentation test 2
 • 005 Authentication repository implimentation exception test 3
 • 006 Authentication Repository done with APIException test 4
 • 007 Work on http client test for remote data source part 1
 • 008 Http post request 200, 201 and 400 status code part 2
 • 009 Http get request test part 3
 • 010 Not found test part 4

 • 09 - Presentation layer and BLoC and Cubit and uses cases
 • 001 Presentation layer use cases with BloC
 • 002 Presentation layer cubit and usecases
 • 003 Cubit authentication test
 • 004 BLoC and Cubit test pass
 • 005 Cubit create user pass
 • 006 Cubit get user test pass
 • 007 Cubit get users test pass
 • 008 Inject dependencies and connect all the layers
 • 009 Work on homepage
 • 010 Create our first user
 • 010 tdd-tutorial-demo-main.zip

 • 10 - Project set up
 • 001 Project set up
 • 001 education-app-code-along-main.zip
 • 002 Extended project set up
 • 002 education-app-code-along-main.zip

 • 11 - Domain layer OnBoarding screen domain, usecases implementation and data source
 • 001 education-app-code-along-main.zip
 • 001 on boarding domain
 • 002 OnBoarding domain layer implimentation
 • 002 education-app-code-along-main.zip
 • 003 OnBoarding screen data source implimentation
 • 003 education-app-code-along-main.zip
 • 004 Onboarding cubit
 • 004 education-app-code-along-main.zip
 • 005 Onboarding inject
 • 005 education-app-code-along-main.zip
 • 006 Onboarding ui
 • 006 education-app-code-along-main.zip

 • 12 - Auth section domain layer, models, repo implementation, firebase set up
 • 001 Auth domain
 • 001 education-app-code-along-main.zip
 • 002 Auth models
 • 003 Auth repo implementation
 • 004 Auth remote resource
 • 005 Firebase and testing and see the problems
 • 005 education-app-code-along-main.zip
 • 006 Solutions to the problem
 • 006 education-app-code-along-main.zip
 • 007 Auth remote source test
 • 007 education-app-code-along-main.zip
 • 008 Auth BLoC set up
 • 008 education-app-code-along-main.zip
 • 009 Auth BLoC test and implementation
 • 009 education-app-code-along-main.zip
 • 010 Auth depedency inject
 • 010 education-app-code-along-main.zip
 • 011 Auth routing
 • 011 education-app-code-along-main.zip
 • 012 Sign in ui
 • 012 education-app-code-along-main.zip
 • 013 Firebase email authentication setup
 • 014 Sign up ui

 • 13 - Deeper understanding of Clean Architecture
 • 001 Why we create entities
 • 002 Why we create repositories
 • 003 why we need usecases
 • 004 why we need data and bloc

 • 14 - Custom and nested navigation
 • 001 Custom navigation
 • 001 education-app-code-along-main.zip
 • 002 Nested navigation
 • 002 education-app-code-along-main.zip

 • 15 - Dashboard
 • 001 Dashboard ui
 • 001 education-app-code-along-main.zip

 • 16 - Profile section
 • 001 Profile view app bar
 • 001 education-app-code-along-main.zip
 • 002 Profile header ui
 • 002 education-app-code-along-main.zip
 • 003 Profile header body
 • 003 education-app-code-along-main.zip
 • 004 Edit profile ui
 • 004 education-app-code-along-main.zip
 • 005 Edit profile implementation
 • 005 education-app-code-along-main.zip

 • 17 - Course section
 • 001 Course domain
 • 001 education-app-code-along-main.zip
 • 002 Course models
 • 002 education-app-code-along-main.zip
 • 003 Course repository implementation
 • 003 education-app-code-along-main.zip
 • 004 Course remote source add course test
 • 004 education-app-code-along-main.zip
 • 005 Course remote data source
 • 005 education-app-code-along-main.zip
 • 53,700 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 31011
  حجم: 12860 مگابایت
  مدت زمان: 1460 دقیقه
  تاریخ انتشار: 2 اسفند 1402
  طراحی سایت و خدمات سئو

  53,700 تومان
  افزودن به سبد خرید