وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Master Flutter By Building A Video And Voice Call Chat App

سرفصل های دوره

Master Real World App Building Technique for iOS and Android


1 - Introduction
 • 1 - Introduction

 • 2 - Project structure and folder
 • 2 - Basic project structure of the app
 • 3 - Create new project folder

 • 3 - Welcome module
 • 4 - Welcome module and controller
 • 5 - Welcome module and binding controller
 • 6 - Welcome module and create library
 • 7 - Welcome module and view
 • 8 - Welcome module and maindart
 • 9 - Welcome module and onboard screen
 • 10 - Welcome module summary

 • 4 - Message module and middleware
 • 11 - Message module controller binding view and library
 • 12 - Understanding the middleware

 • 5 - Sign in module
 • 13 - Sign in module controller binding and library
 • 14 - Sign in module routing and binding

 • 6 - Dependency Injection
 • 15 - Inject dependencies globally

 • 7 - Local storage and dependencies
 • 16 - Understand StorageService class and SharedPreferences
 • 17 - More on StorageService and SharedPreferences
 • 18 - Difference between Getput GetlazyPut and GetputAsync

 • 8 - Sign in module with third party login
 • 19 - Sign in module and page logo
 • 20 - Sign in module and third party login button
 • 21 - Sign in module and phone number login part 1
 • 22 - Sign in module and phone number login part 2
 • 23 - Set up firebase with CLI
 • 24 - Sign in module and handleSignIn part 1
 • 25 - Sign in module and handleSignIn part 2
 • 26 - Sign in module and handleSignIn part 3

 • 9 - Learn to reconfigure iOS and Android settings and SHA1 and SHA256 key generation
 • 27 - iOS and Android login and configuration
 • 28 - iOS and Android login and fingerprint
 • 29 - iOS and Android change bundle id and package name and generate SHA256 key
 • 30 - iOS and Android login and reset reverse client id

 • 10 - Learn what we are going to do next
 • 31 - Knowing about next new hours

 • 11 - Message module
 • 32 - Message module and create route
 • 33 - Message module and middleware
 • 34 - Message module and basic page part 1
 • 35 - Message module and head bar
 • 36 - Message module and hear bar profile icon
 • 37 - Message module and more on profile icon
 • 38 - Message module and UserItem class
 • 39 - Message module and show online icon

 • 12 - Profile module
 • 40 - Profile module and set up
 • 41 - Profile module and body section
 • 42 - Profile module and show profile photo
 • 43 - Profile module and show edit icon
 • 44 - Profile module and complete button
 • 45 - Profile module and dialogue button
 • 46 - ProfilePage and logout part 7
 • 47 - Profile module and logout button
 • 48 - Profile module and minor changes in the UI

 • 13 - Backend moduleserver side
 • 49 - Install laravel locally
 • 50 - Mac OS create MySQL database and set up
 • 51 - Mac OS install laraveladmin package
 • 52 - Laraveladmin package set up and configuration
 • 53 - Laravel basic understanding of the framework
 • 54 - Database server and local storage connection
 • 55 - phpMyAdmin users table edit
 • 56 - MySQL Workbench edit users table

 • 14 - Build dummy API
 • 57 - Laravel build dummy API and test using postman
 • 58 - Laravel dummy API test on the app

 • 15 - Middleware redirect and routing convention
 • 59 - Middleware redirect set up and keep the user logged in
 • 60 - Learn about laravel route set up and convention

 • 16 - Server side Login module
 • 61 - LoginController module and login method part 1
 • 62 - LoginController module and postman test part 2
 • 63 - LoginController module and Postman test part 3
 • 64 - LoginController module and access token and Postman test part 4
 • 65 - LoginController module and work on update access token part 5

 • 17 - API call on the app
 • 66 - Calling API from the app and understand the connection
 • 67 - Calling API from the app and debug API error

 • 18 - Deeper understanding of user profile saving and local storage connection
 • 68 - Saving user profile data during login and remove during logout
 • 69 - Understand how saving user profile works for better app performance
 • 70 - UserStore class login logout and middleware

 • 19 - About the upcoming sections
 • 71 - Learn about the upcoming sections

 • 20 - Contact module and serside build API and middleware
 • 72 - Contact module front end set up
 • 73 - Contact module and app bar
 • 74 - Contact module and test API with Postman
 • 75 - Contact module and build middleware part 1
 • 76 - Contact module and Bearer token in middleware part 2
 • 77 - Contact module and middleware part 3
 • 78 - Contact module and finish working on middleware part 4
 • 79 - Contact module and load data from server part 5
 • 80 - Contact module and flutter load data and print part 6
 • 81 - Contact module and show other users profile photo part 7
 • 82 - Contact module and show other users data part 8
 • 83 - Upcoming sessions
 • 84 - Contact module and understand chatting query
 • 84 - firebase-chatting-algorithm.zip
 • 85 - Contact module and chatting algorithm query part 2
 • 86 - Contact module and chatting algorithm part 3
 • 86 - firebase-chatting-collection-and-document-relationship.zip
 • 87 - Contact module and chatting algorithm routing part 4
 • 88 - Contact module and routing part 5

 • 21 - Chat module
 • 89 - Contact module and Chat module view app bar part 7
 • 90 - Chat module and build user photo at the top part 2
 • 29,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 7935
  حجم: 5693 مگابایت
  مدت زمان: 636 دقیقه
  تاریخ انتشار: 20 اسفند 1401
  دیگر آموزش های این مدرس

  29,900 تومان
  افزودن به سبد خرید