وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

DevSecOps with Azure Cloud, GitOps and GitHub Actions

سرفصل های دوره

Implement DevSecOps for Mario Game using GitOps (ArgoCD), Azure Cloud (AKS) and GitHub Actions with Trivy & SonarQube


1. Introduction
 • 1. Introduction and Agenda

 • 2. Basics of GitOps, DevOps and DevSecOps
 • 1. What is GitOps
 • 2. How GitOps is different from DevOps and DevSecOps

 • 3. DevSecOps Case Study and Prerequisites
 • 1. Lets understand different parts of DevSecOps Case Study
 • 2. Hands On Lets Create a Azure Cloud account
 • 3. Hands On Lets create Kubernetes Cluster using Azure Kubernetes Service
 • 4.1 Install ArgoCD on K8S Cluster.txt
 • 4. Hands On Lets install ArgoCD on Azure Kubernetes Cluster

 • 4. Integrate Static Application Security Testing for Mario Project using DevSecOps
 • 1.1 Setup SonarQube on EC2.txt
 • 1. Hands On Lets install SonarQube on AWS EC2 instance
 • 2.1 Mario GitHub Repo to start the Project from Scratch.html
 • 2. Hands On Lets Clone Mario GitHub repo on local system
 • 3.1 IntegrateSonarQubeGitHubActions.txt
 • 3. Hands On Part 1 - Integrate SonarQube for SAST in DevSecOps Pipeline
 • 4.1 GitHub Repo with SonarQube Integrated in DevSecOps pipeline for Mario Project.html
 • 4.2 IntegrateSonarQubeGitHubActions.txt
 • 4. Hands On Part 2 - Integrate SonarQube for SAST in DevSecOps Pipeline
 • 5.1 GitHub Repo with SonarQube Integrated in DevSecOps pipeline for Mario Project.html
 • 5.2 IntegrateSonarQubeGitHubActions.txt
 • 5. Hands On Part 3 - Integrate SonarQube for SAST in DevSecOps Pipeline
 • 6.1 GitHub Repo with SonarQube Integrated in DevSecOps pipeline for Mario Project.html
 • 6.2 IntegrateSonarQubeGitHubActions.txt
 • 6. Hands On Part 4 - Integrate SonarQube for SAST in DevSecOps Pipeline
 • 7.1 GitHub Repo with SonarQube Quality Gates Integrated in DevSecOps pipeline for Mario Project.html
 • 7.2 QualityGateSonarQubeGitHubActions.txt
 • 7. Hands On Implement Quality Gates for SAST in DevSecOps pipeline

 • 5. Lets Dockerize Mario Game Project and store Mario Docker image in DockerHub
 • 1. Hands On Create a DockerHub account and DockerHub repository
 • 2.1 GitHub Repo with Dockerfile for Mario Project.html
 • 2. Hands On Write a Dockerfile for Mario Game Project
 • 3.1 BuildAndPushSuperMarioGameSteps.docx
 • 3.2 GitHub Repo to Build and Push Mario Docker image with Static Tag to Docker Hub.html
 • 3. Hands On Part 1 - Build and Push Mario Docker Image to DockerHub Repo
 • 4.1 BuildAndPushSuperMarioGameSteps.docx
 • 4.2 GitHub Repo to Build and Push Mario Docker image with Static Tag to Docker Hub.html
 • 4. Hands On Part 2 - Build and Push Mario Docker Image to DockerHub Repo
 • 5.1 DynamicTagsforRepo.docx
 • 5.2 GitHub Repo with Dynamic Tags for Mario Docker Image.html
 • 5. Hands On Implement Dynamic Tagging for Mario Docker Image

 • 6. Lets implement Container Scan for Mario Game
 • 1.1 GitHub Repo for implementing Container Scanning on Mario Docker image.html
 • 1.2 RunContainerScanonDockerImage.docx
 • 1. Hands On Part 1 - Implement Container Scan for Mario Game
 • 2.1 GitHub Repo for implementing Container Scanning on Mario Docker image.html
 • 2.2 RunContainerScanonDockerImage.docx
 • 2. Hands On Part 2 - Implement Container Scan for Mario Game

 • 7. Lets Deploy Mario Docker Game on Azure Kubernetes Cluster
 • 1.1 DeploySuperMarioImageOnAzureK8S.docx
 • 1.2 GitHub Repo to deploy Mario Docker Image on Azure Kubernetes Cluster.html
 • 1. Hands On Part 1 - Deploy Mario Game on Azure Kubernetes Cluster using ArgoCD
 • 2.1 DeploySuperMarioImageOnAzureK8S.docx
 • 2.2 GitHub Repo to deploy Mario Docker Image on Azure Kubernetes Cluster.html
 • 2. Hands On Part 2 - Deploy Mario Game on Azure Kubernetes Cluster using ArgoCD

 • 8. Implement End to End DevSecOps pipeline for Mario Game after making code changes
 • 1. Understanding End to End DevSecOps pipeline for Mario Game
 • 2.1 E2EDevSecOpsGitOpspipeline.docx
 • 2.2 End to End GitHub Repo for Mario Project depicting GitOps Practices.html
 • 2. Hands On Part 1 - Implement End to End DevSecOps pipeline for Mario Game
 • 3.1 E2EDevSecOpsGitOpspipeline.docx
 • 3.2 End to End GitHub Repo for Mario Project depicting GitOps Practices.html
 • 3. Hands On Part 2 - Implement End to End DevSecOps pipeline for Mario Game
 • 4.1 E2EDevSecOpsGitOpspipeline.docx
 • 4.2 End to End GitHub Repo for Mario Project depicting GitOps Practices.html
 • 4. Hands On Part 3 - Implement End to End DevSecOps pipeline for Mario Game

 • 9. Next Steps
 • 1. Bonus Lecture.html
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 36811
  حجم: 1690 مگابایت
  مدت زمان: 199 دقیقه
  تاریخ انتشار: 26 اردیبهشت 1403
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید