وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

SonarCloud: A SonarQube SaaS with AWS, Azure, GCP & More

سرفصل های دوره

Learn to integrate SonarCloud with multiple Cloud/Devops platforms with additional learning on SonarQube & SonarLint


1. Introduction
 • 1. Introduction And Course Agenda

 • 2. Deep Dive into SonarCloud
 • 1. What is SonarCloud
 • 2. Hands-On Create an account with SonarCloud

 • 3. Hands On Implementing SonarCloud with Azure DevOps
 • 1.1 GitHub repo for this lecture.html
 • 1. Hands-On Integrate SonarCloud in Azure DevOps
 • 2.1 GitHub Repo for this lecture.html
 • 2.2 QualityGate Steps For SonarCloud+or+SonarQube.txt
 • 2. Hands-On Understand how to implement Quality Gates in build pipeline
 • 3.1 GitHub Repo for this lecture.html
 • 3. Hands-On Move security tokens from YAML file to Pipeline Variables
 • 4. Hands-On Implement Quality Gates in build pipeline
 • 5.1 GitHub Repo for this lecture.html
 • 5. Hands-On Populate Unit Test Code Coverage on SonarCloud Dashboard

 • 4. Hands On Implementing SonarCloud with GitLab
 • 1.1 GitHub Repo for this lecture.html
 • 1. Hands-On Integrate SonarCloud within GitLab
 • 2.1 GitHub Repo for this lecture.html
 • 2.2 QualityGate Steps For SonarCloud+or+SonarQube Gitlab.txt
 • 2. Hands-On Understand how to implement Quality Gates in build pipeline
 • 3.1 GitHub Repo for this lecture.html
 • 3. Hands-On Implement Quality Gates in build pipeline
 • 4.1 GitHub Repo for this lecture.html
 • 4.2 Sonar Test Coverage Populate Requirements.txt
 • 4. Hands-On Populate Unit Test Code Coverage for Project on SonarCloud Dashboard

 • 5. Hands On Implementing SonarCloud with AWS
 • 1.1 GitHub Repo for this lecture.html
 • 1. Add BuildSpec YAML file in the vulnerable application to integrate SonarCloud
 • 2.1 GitHub Repo for this lecture.html
 • 2. Create SonarCloud Project and update BuildSpec YAML file with SonarCloud values
 • 3.1 GitHub repo for this lecture.html
 • 3. Create AWS Code Build project and run SAST analysis using SonarCloud
 • 4.1 GitHub Repo for this lecture.html
 • 4. Hands-On Populate Code Coverage of the project on SonarCloud Dashboard
 • 5.1 GitHub Repo for this lecture.html
 • 5. Hands-On Move Sonar token to AWS secrets manager

 • 6. Hands On Implementing SonarCloud with GCP
 • 1. Create Organization and Project in SonarCloud for GCP Pipeline
 • 2. Prerequisites for integrating SonarCloud within GCP pipeline
 • 3.1 GitHub Repo for this lecture.html
 • 3. Write CloudBuild YAML file code for SonarCloud Integration in GCP pipeline
 • 4.1 GitHub Repo for this lecture.html
 • 4. Push SonarCloud YAML code to GCP and execute SAST in GCP pipeline
 • 5.1 GitHub Repo for this lecture.html
 • 5. Review SAST scan results on SonarCloud dashboard and perform FPA
 • 6. Move Sonar Token from CloudBuil YML file to GCP CloudBuild Substitution Variable
 • 7.1 GitHub Repo for this lecture.html
 • 7. Prerequisites to populate Code Coverage on SonarCloud
 • 8.1 GitHub Repo for this lecture.html
 • 8. Push Code Coverage changes in Source Code to GCP And Review changes on SonarCloud

 • 7. Supplementary Lectures
 • 1.1 GitHub Repo for this lecture.html
 • 1. Hands-On Execute SonarLint and Snyk better alternative - in Intellij
 • 2.1 SonarQubeSASTDemoLocalSystem.txt
 • 2. Hands-On Run SonarQube using Docker
 • 3. Hands-On Configure Maven in Jenkins before integrating SonarCloud
 • 4.1 GitHub Repo for this lecture.html
 • 4. Hands-On Integrate SonarCloud with Jenkins

 • 8. Bonus Section and Next Steps
 • 1. Bonus Lecture.html
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 17698
  حجم: 1385 مگابایت
  مدت زمان: 206 دقیقه
  تاریخ انتشار: 28 مرداد 1402

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید