وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Container Security & CSPM using AQUA, Trivy & Snyk

سرفصل های دوره

Learn Cloud Infra Scanning/CSPM using AQUA and Container Security Scanning using AQUA, Trivy & Snyk with Jenkins


1 - Introduction
 • 1 - Course Introduction and Agenda
 • 2 - About Your Instructor

 • 2 - Basics of Containers and Container Security
 • 3 - What are Containers
 • 4 - Container Security Basics and its tools
 • 5 - About AQUA
 • 6 - Disclaimer AQUA has now removed Trial Account.html
 • 7 - Create an Account on AQUA Now AQUA has removed trial account access

 • 3 - Implementation Scan Container images using AQUA
 • 8 - GitHub Pages for installing docker desktop on windows.txt
 • 8 - Hands On Install Docker on Windows machine
 • 9 - Hands On Create a Docker Hub Account and Docker Hub Repo
 • 10 - Hands On Pull and push a vulnerable docker image to repo in Docker Hub
 • 11 - Hands On Integrate AQUA with Docker Hub and Scan Docker Hub Repo
 • 12 - Hands On Review Container scan results and reports in AQUA
 • 13 - Notes on Docker Commands.html
 • 14 - GitHub Repo for this lecture.txt
 • 14 - Sample Dockerfile.html

 • 4 - Cloud Security Posture Management CSPM
 • 15 - What is CSPM
 • 16 - How AQUA implements CSPM
 • 17 - AWS Free account creation URL.txt
 • 17 - Create an AWS Free tier acount
 • 18 - Hands On Integrate AQUA with AWS
 • 19 - Hands On Run AQUA scan on AWS Infrastructure and view Reports in AQUA
 • 19 - Hands On Run AQUA scan on AWS Infrastructure and view Reports in AQUA EV

 • 5 - Hands On Additional Tools for Container Security
 • 20 - HandsOn Using Trivy from AQUA to perform Container Scan on Windows
 • 20 - TrivyCommands.txt
 • 21 - HandsOn Using Docker scan to perform Container Scan on Windows
 • 21 - dockerscancommands.txt
 • 22 - HandsOn Using Snyk to perform Container Scan on Windows
 • 22 - SnykContainerSecurityScanCli.txt
 • 23 - Learn about False Positive Analysis
 • 24 - Perform False Positive Analysis for Container Security Scans

 • 6 - Additional Resources for Security Engineer Interview Preparation OWASP TOP 10
 • 25 - Why you should learn OWASP TOP 10 before attending any security interview.html
 • 26 - Hands On Install NodeJs for OWASP Juice Shop First Step
 • 27 - Hands On Install OWASP Juice Shop on local System Part 2
 • 28 - Hands On Install Burp Suite on Local System
 • 29 - Hands On Configure Burp Suite with Chrome Browser
 • 30 - Hands On A01 Broken Access Control Basics with Practical and its Controls
 • 31 - Hands On A02 Cryptographic Failures with Practical and its Controls
 • 32 - Hands On A03 Injection with Practical and its Controls
 • 33 - Hands On A04 Insecure Design with Practical and its Controls
 • 34 - Hands On A05 Security Misconfiguration with Practical and its Controls
 • 35 - Hands On A06 Vulnerable and Outdated Components Practical and its Controls
 • 35 - NullByteInjection.txt
 • 36 - Hands On A07 Identification and Authentication Failures and its Controls
 • 36 - passwordbruteforce.txt
 • 37 - Hands On A08 Software and Data Integrity Failures and its Controls
 • 38 - Hands On A09 Security Logging and Monitoring Failures and its Controls
 • 39 - Hands On A10 ServerSide Request Forgery with Practical and its Controls
 • 39 - SSRF-URL.txt

 • 7 - Next Steps
 • 40 - Application Security As a Career
 • 41 - Bonus Lecture.html
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 18128
  حجم: 1002 مگابایت
  مدت زمان: 200 دقیقه
  تاریخ انتشار: 31 مرداد 1402

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید