وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

آموزش GitHub

GitHub

Git یک سیستم کنترل نسخه نرم افزار است.در GitHub میتوان پروژه ها را تحت عنوان Repository ایجاد کرد. اما GitHub به جز امکان ایجاد repository ویژگی های دیگری مانند خط فرمان، رابط گرافیکی، بوجود آوردن همکاری در repositoryهای مختلف و غیره را میدهد.یکی از قابلیت های شاخص GitHub کپی کردن یک مخزن (repository) از اکانت کاربر اصلی به اکانت دیگر است که به آن Forking میگویند. سپس کاربر میتواند تغییرات مورد نظر خود را در مخزن ایجاد کند و میتواند تغییرات ایجاد شده را با اطلاع رسانی (pull request) به کاربر اصلی آن مخزن اعلام کند و کاربر اصلی میتواند با یک کلیک تغییرات را به مخزن اصلی منتقل کند (merge).

سایت GitHub دارای ویژگی های دیگری نیز هست. اگر بر روی پروژه های متن باز کار میکنید GitHub اولین قدم مهم است که باید بردارید. بدست آوردن اعتبار و شهرت در دنیای برنامه نویسی با استفاده از GitHub امکان پذیر است.

Working with Git and GitHub in Visual Studio 2022
شرکت:
Working with Git and GitHub in Visual Studio 2022
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 19 دقیقه
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
Github Actions: Become the Jedi of CI/CD 2023
شرکت:
Github Actions: Become the Jedi of CI/CD 2023
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 18 دقیقه
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
GitHub for Everyone Bootcamp
شرکت:
GitHub for Everyone Bootcamp
مدرس:
53,700 تومان
افزودن به سبد
10 ساعت
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
Using GitHub with Visual Studio
شرکت:
Using GitHub with Visual Studio
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
22 دقیقه
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
GitHub and Android Studio
شرکت:
GitHub and Android Studio
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
19 دقیقه
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
Git, GitHub, and GitLab From Beginner to Expert
شرکت:
Git, GitHub, and GitLab From Beginner to Expert
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۲ فروردین ۱۴۰۲
Git and Github for Absolute beginners
شرکت:
Git and Github for Absolute beginners
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۱۵ فروردین ۱۴۰۲
Supercharging Your GitHub Workflow
شرکت:
Supercharging Your GitHub Workflow
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۱۱ فروردین ۱۴۰۲
Securing Your GitHub Project
شرکت:
Securing Your GitHub Project
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۱۱ فروردین ۱۴۰۲
Open Source Your GitHub Project
شرکت:
Open Source Your GitHub Project
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 6 دقیقه
۱۱ فروردین ۱۴۰۲
GitHub Pull Requests from Start to Finish
شرکت:
GitHub Pull Requests from Start to Finish
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۱۱ فروردین ۱۴۰۲
GitHub Fundamentals
شرکت:
GitHub Fundamentals
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 27 دقیقه
۱۱ فروردین ۱۴۰۲
Getting Started with GitHub Desktop
شرکت:
Getting Started with GitHub Desktop
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 8 دقیقه
۱۱ فروردین ۱۴۰۲
Getting Started with GitHub Actions
شرکت:
Getting Started with GitHub Actions
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۱۱ فروردین ۱۴۰۲
Contributing to an Open Source Project on GitHub
شرکت:
Contributing to an Open Source Project on GitHub
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۱۱ فروردین ۱۴۰۲
Building Custom GitHub Actions
شرکت:
Building Custom GitHub Actions
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 11 دقیقه
۱۱ فروردین ۱۴۰۲
Adopting an InnerSource Culture with GitHub
شرکت:
Adopting an InnerSource Culture with GitHub
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۱۱ فروردین ۱۴۰۲
Adopting an InnerSource Culture with GitHub
شرکت:
Adopting an InnerSource Culture with GitHub
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۱۱ فروردین ۱۴۰۲
Git & GitHub Full Course
شرکت:
Git & GitHub Full Course
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 1 دقیقه
۲۰ اسفند ۱۴۰۱
Learning GitHub
Learning GitHub
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 4 دقیقه
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
CI CD with GitHub Actions Workflow – Infra & App Deployment
شرکت:
CI CD with GitHub Actions Workflow – Infra & App Deployment
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 26 دقیقه
۸ اسفند ۱۴۰۱
GitOps: The Big Picture
شرکت:
GitOps: The Big Picture
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 23 دقیقه
۱۲ بهمن ۱۴۰۱
GitOps Automations for Multiple EKS Environments
شرکت:
GitOps Automations for Multiple EKS Environments
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۱۲ بهمن ۱۴۰۱
Git/Github Essentials: Everything You Need To Get Started
شرکت:
Git/Github Essentials: Everything You Need To Get Started
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۱۲ بهمن ۱۴۰۱