وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

MongoDB Mastery: Your Essential Guide to Dominating Database

سرفصل های دوره

MongoDB- Master MongoDB Development Applications, MongoDB with Python, MongoDB with Django, MongoDB with NodeJs, etc.


1. Introduction
 • 1. Why MongoDB
 • 2. Applications of MongoDB
 • 3. Instructor Introduction
 • 4. What s inside
 • 5. Methodology
 • 6. Project
 • 7. Request for Your Honest Review
 • 8. Links for the Courses Materials and Codes.html

 • 2. Overview
 • 1. Links for the Courses Materials and Codes.html
 • 2. SQL Schema
 • 3. NoSQL Schema
 • 4. Whats the major difference between Sql and NoSql.html
 • 5. Installing MongoDB
 • 6. Setting Enviroment Variable
 • 7. Analogies
 • 8. Which of the below statement is not true.html

 • 3. Basic Mongo Operations
 • 1. Links for the Courses Materials and Codes.html
 • 2. Basic Database commands
 • 3. Basic Database commands
 • 4. Basic Collection Commands
 • 5. Which is the correct Command to see all collections.html
 • 6. Is it mandatory to create collection in database for viewing it.html

 • 4. 03-Basic Create Operation
 • 1. Links for the Courses Materials and Codes.html
 • 2. Introduction to module
 • 3. Create Document (Single)
 • 4. Create Documents (Many)
 • 5. Create operation is used to.html
 • 6. Which command is used to see all the documents in the collection.html
 • 7. Quiz (Create Documents)
 • 8. Solution (Create Docuements)
 • 9. Quiz (Create Document)
 • 10. Solution (Create Document)
 • 11. Outro

 • 5. 04-Basic Update Operation
 • 1. Links for the Courses Materials and Codes.html
 • 2. Introduction
 • 3. Update Documents (Sinlge Filter)
 • 4. Update operation is used to.html
 • 5. Update Documents
 • 6. Which command will update document where name is John.html
 • 7. Quiz (Update Operation)
 • 8. Solution (Update Operation)
 • 9. Quiz (Update Operation)
 • 10. Solution (Update Operation)
 • 11. Solution (Update Operation)
 • 12. Outro

 • 6. 05-Basic Read Operation
 • 1. Links for the Courses Materials and Codes.html
 • 2. Introduction
 • 3. Update operation is used to.html
 • 4. Read Documents
 • 5. Which command is used to see all the documents in the collection.html
 • 6. Quiz (Read Documents)
 • 7. Solution (Read Documents)
 • 8. Quiz (Read Documents)
 • 9. Solution (Read Documents)
 • 10. Outro

 • 7. 06-Basic Delete Operation
 • 1. Links for the Courses Materials and Codes.html
 • 2. Introduction
 • 3. Delete Document
 • 4. Update operation is used to.html
 • 5. Which command is used to delete all the documents in the collection where quantity is 10.html
 • 6. Quiz (Delete Operation)
 • 7. Solution (Delete Operation)
 • 8. Quiz (Delete Operation)
 • 9. Solution (Delete Operation)
 • 10. Outro

 • 8. 03-Query and projection operators
 • 1. Links for the Courses Materials and Codes.html
 • 2. Module Introduction
 • 3.1 $eq operator.txt
 • 3. $eq Operator
 • 4. $gt Operator
 • 5. $lt Operator
 • 6. $in Operator
 • 7. $ne Operator
 • 8.1 $nin operator.txt
 • 8. $nin Operator
 • 9. $and Operator
 • 10. $or Operator
 • 11. $not Operator
 • 12.1 $exists operator.txt
 • 12. $exists Operator
 • 13. $types Operator
 • 14.1 $expr operator.txt
 • 14. $expr Operator
 • 15.1 $mod operator.txt
 • 15. $mod Operator
 • 16.1 $text operator.txt
 • 16. $text Operator
 • 17.1 $all operator.txt
 • 17. $all Operator
 • 18.1 $elemMatch operator.txt
 • 18. $elemMatch Operator
 • 19.1 $size operator.txt
 • 19. $size Operator
 • 20.1 $ operator.txt
 • 20. $ Operator
 • 21.1 $slice operator.txt
 • 21. $slice Operator
 • 22. Select the correct statement.html
 • 23. Select the correct statement.html
 • 24. Quiz ($eq)
 • 25. Solution ($eq)
 • 26. Quiz ($gt)
 • 27. Solution ($gt)
 • 28. Quiz ($gte)
 • 29. Solution ($gte)
 • 30. Quiz ($in)
 • 31. Solution ($in)
 • 32. Quiz ($lt)
 • 33. Solution ($lt)
 • 34. Quiz ($lte)
 • 35. Solution ($lte)
 • 36. Solution ($lte)
 • 37. Quiz ($ne)
 • 38. Solution ($ne)
 • 39. Quiz ($nin)
 • 40. Solution ($nin)
 • 41. Solution ($nin)
 • 42. Solution ($nin)
 • 43. Quiz ($and)
 • 44. Solution ($and)
 • 45. Quiz ($or)
 • 46. Solution ($or)
 • 47. Solution ($or)
 • 48. Quiz ($not)
 • 49. Solution ($not)
 • 50. Solution ($not)
 • 51. Solution ($not)
 • 52. Quiz ($exists)
 • 53. Solution ($exists)
 • 54. Quiz($expr)
 • 55. Solution($expr)
 • 56. Quiz($mod)
 • 57. Solution($mod)
 • 58. Quiz($text)
 • 59. Solution($text)
 • 60. Quiz($all)
 • 61. Solution($all)
 • 62. Solution($all)
 • 63. Quiz($elemMatch)
 • 64. Solution($elemMatch)
 • 65. Solution($elemMatch)
 • 66. Quiz($size)
 • 67. Solution($size)

 • 9. 04-Update Operators
 • 1. Links for the Courses Materials and Codes.html
 • 2.1 $currentDate operator.txt
 • 2. $currentDate operator
 • 3. $inc operator
 • 4. $inc operator
 • 5.1 $min operator.txt
 • 5. $min operator
 • 6.1 $max operator.txt
 • 6. $max operator
 • 7.1 $mul operator.txt
 • 7. $mul operator
 • 8.1 $rename operator.txt
 • 8. $rename operator
 • 9. $inc operator is used to.html
 • 10. $set operator
 • 11. $set operator
 • 12.1 $unset operator.txt
 • 12. $unset operator
 • 13.1 $addToSet operator.txt
 • 13. $addToSet operator
 • 14.1 $pop operator.txt
 • 14. $pop operator
 • 15.1 $pull operator.txt
 • 15. $pull operator
 • 16. $push operator
 • 17.1 $each operator.txt
 • 17. $each operator
 • 18.1 $position operator.txt
 • 18. $position operator
 • 19.1 $sort operator.txt
 • 19. $sort operator
 • 20. $push operator is used to.html
 • 21. Quiz (Update Operators)
 • 22. Solution (Update Operators)
 • 23. Solution (Update Operators)
 • 24. Solution (Update Operators)
 • 25. Solution (Update Operators)
 • 26. Quiz (Update Operators)
 • 27. Solution (Update Operators)
 • 28. Solution (Update Operators)
 • 29. Solution (Update Operators)

 • 10. 09-Mongo with Node
 • 1. Links for the Courses Materials and Codes.html
 • 2. Installing Node on local machine
 • 3. Installing VS code
 • 4. Mongo atlas
 • 5. Create Cluster on Mongo atlas
 • 6. Creating User in Atlas
 • 7. Network Access
 • 8. Is it a good practice to make your mongodb cluster publicly accessible from all IP addresses.html
 • 9. Database and Collections
 • 10. Connect Node with Mongo
 • 11. Get databases
 • 12. Insert in Mongo using Node
 • 13. Read from Mongo using Node
 • 14. Update in Mongo using Node
 • 15. Delete from Mongo using Node

 • 11. 10-Mongo with Python
 • 1. Links for the Courses Materials and Codes.html
 • 2. PyCharm
 • 3. Creating Connection
 • 4. Which of the statement is true.html
 • 5. Insert in Mongo using Python
 • 6. Read from Mongo using Python
 • 7. Update in Mongo using Python
 • 8. Delete in Mongo using Python

 • 12. 11-Django with Mongo
 • 1. Links for the Courses Materials and Codes.html
 • 2. Django Installation
 • 3. Which of the statement is true.html
 • 4. Creating App
 • 5. Setting up Django with Mongo
 • 6. Django Migrations
 • 7. Django Urls and Views
 • 8. Django with Postman
 • 9. Django get Data from Postman
 • 10. Insert in Mongo using Django
 • 11. Read from Mongo using Django
 • 12. Update in Mongo using Django
 • 13. Detele in Mongo using Django

 • 13. 12-Spark With Mongo
 • 1. Links for the Courses Materials and Codes.html
 • 2. Databricks for Spark
 • 3. Installing Libraries
 • 4. Data Overview
 • 5. ETL
 • 6. Thank You
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 34118
  حجم: 5090 مگابایت
  مدت زمان: 376 دقیقه
  تاریخ انتشار: 29 فروردین 1403
  دسته بندی محصول
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید