وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

استاد: Greg Shields

دانلود و خرید 78 آموزش بدست Greg Shields از شرکت هایی مثل PluralSight در شاخه هایی از جمله آموزش Citrix و شبکه و سیستم عامل و آموزش Cloud و بسیاری آموزش های بیشتر در فرین مدیا.

Citrix Virtual Apps and Desktops (CVAD): Monitor and Troubleshoot
شرکت:
Citrix Virtual Apps and Desktops (CVAD): Monitor and Troubleshoot
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 10 دقیقه
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۲
Citrix Virtual Apps and Desktops (CVAD): Migrate to Citrix Cloud
شرکت:
Citrix Virtual Apps and Desktops (CVAD): Migrate to Citrix Cloud
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۲
Citrix Virtual Apps and Desktops (CVAD): Manage the User Experience
شرکت:
Citrix Virtual Apps and Desktops (CVAD): Manage the User Experience
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۲
Citrix Virtual Apps and Desktops (CVAD): Introduce the CVAD Architecture
شرکت:
Citrix Virtual Apps and Desktops (CVAD): Introduce the CVAD Architecture
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 17 دقیقه
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۲
Citrix Virtual Apps and Desktops (CVAD): Integrate Workspace Environment Management
شرکت:
Citrix Virtual Apps and Desktops (CVAD): Integrate Workspace Environment Management
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 26 دقیقه
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۲
Citrix Virtual Apps and Desktops (CVAD): Integrate App Layering
شرکت:
Citrix Virtual Apps and Desktops (CVAD): Integrate App Layering
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 24 دقیقه
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۲
Citrix Virtual Apps and Desktops (CVAD): Explore Advanced Management
شرکت:
Citrix Virtual Apps and Desktops (CVAD): Explore Advanced Management
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۲
Citrix Virtual Apps and Desktops (CVAD): Deploy an On-Premises Site
شرکت:
Citrix Virtual Apps and Desktops (CVAD): Deploy an On-Premises Site
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 5 دقیقه
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۲
Citrix Virtual Apps and Desktops (CVAD): Deliver App and Desktop Resources
شرکت:
Citrix Virtual Apps and Desktops (CVAD): Deliver App and Desktop Resources
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 26 دقیقه
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۲
Implementing FSLogix for Non-Persistent Virtual Desktops
شرکت:
Implementing FSLogix for Non-Persistent Virtual Desktops
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 26 دقیقه
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
Monitoring Windows Server 2016 with System Center 2016 – Operations Manager (SCOM)
شرکت:
Monitoring Windows Server 2016 with System Center 2016 – Operations Manager (SCOM)
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
4 ساعت و 27 دقیقه
۸ اسفند ۱۴۰۱
Microsoft Endpoint Manager: Windows Updates and Servicing with MECM and Intune
شرکت:
Microsoft Endpoint Manager: Windows Updates and Servicing with MECM and Intune
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 7 دقیقه
۸ اسفند ۱۴۰۱
Microsoft Endpoint Manager: Windows Autopilot, Windows 365, and Azure Virtual Desktop
شرکت:
Microsoft Endpoint Manager: Windows Autopilot, Windows 365, and Azure Virtual Desktop
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت و 13 دقیقه
۸ اسفند ۱۴۰۱
Microsoft Endpoint Manager: Intune Co-management with Cloud Attach
شرکت:
Microsoft Endpoint Manager: Intune Co-management with Cloud Attach
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 16 دقیقه
۸ اسفند ۱۴۰۱
Microsoft 365 Mobility and Security: Modern Device Services
شرکت:
Microsoft 365 Mobility and Security: Modern Device Services
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت و 28 دقیقه
۸ اسفند ۱۴۰۱
VMware Horizon 7.10 ESB: Introduction
شرکت:
VMware Horizon 7.10 ESB: Introduction
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۱۲ بهمن ۱۴۰۱
VMware Horizon 7.10 ESB: Create and Configure Desktop Pools
شرکت:
VMware Horizon 7.10 ESB: Create and Configure Desktop Pools
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
2 ساعت
۱۲ بهمن ۱۴۰۱
Install and Configure Active Directory Domain Services in Windows Server 2016
شرکت:
Install and Configure Active Directory Domain Services in Windows Server 2016
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
3 ساعت و 20 دقیقه
۲۹ دی ۱۴۰۱
Azure Virtual Desktop: Introduction
شرکت:
Azure Virtual Desktop: Introduction
مدرس:
45,900 تومان
افزودن به سبد
1 ساعت
۲۹ دی ۱۴۰۱