وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

AZ-305 Designing Microsoft Azure Infrastructure with SIMS!

سرفصل های دوره

Get prepared for the AZ-305 exam with instructor led labs and hands on simulations available 24/7


1. Introduction
 • 1. Welcome to the course!
 • 2. Understanding the Microsoft Environment
 • 3. Having a Solid Foundation of Active Directory Domains
 • 4. Having a Solid Foundation of RAS, DMZ, and Virtualization
 • 5. Having a Solid Foundation of the Microsoft Cloud Services
 • 6. Order of concepts covered in the course
 • 7. Questions for John Christopher

 • 2. Setting up for hands on
 • 1. IMPORTANT Using Assignments in the course
 • 2. Creating a trial Microsoft 365Azure Account
 • 3. Adding a subscription to your Azure account
 • 4. Creating some resources to use in the course

 • 3. Design a solution for logging and monitoring
 • 1. Starting content for AZ-305
 • 2. Using the appropriate level of metric logging in Azure monitor
 • 3. Log routing using a log analytics workspace
 • 4. Setting up an alert strategy in Azure monitor
 • 5. Using insights in Azure monitor
 • 6. Using the Azure Advisor for strengthening your environment
 • 7. Implementing a solution for DDoS protection
 • 8. SIMULATIONS Create an alert for examlabpracticejc that monitors transactions.html

 • 4. Design authentication and authorization solutions
 • 1. Authorization in the Microsoft cloud service environment
 • 2.1 Clarifying role-based access control (RBAC) in Azure.pdf
 • 2. Clarifying role-based access control (RBAC) in Azure
 • 3. Implementing a solution for role-based access control in Azure
 • 4.1 Role-based access control concepts with Privileged Identity Managment (PIM).pdf
 • 4. Role-based access control concepts with Privileged Identity Management (PIM)
 • 5. Using PIM to manage role-based access control in Azure
 • 6. Identity management for guests using access reviews in Azure
 • 7. SIMULATION Assign Bob Anderson the User Administrator and Security Reader roles.html

 • 5. Design governance
 • 1.1 Organizational and hierarchical structure for Azure resources with scopes.jpg
 • 1.1 organizational and hierarchical structure for azure resources with scopes.zip
 • 1. Organizational and hierarchical structure for Azure resources with scopes
 • 2. Identity management by utilizing access management groups
 • 3. Organizational management with administrative units
 • 4. Utilizing defender for cloud to strengthen administrative governance
 • 5. Using Microsoft Defender for Cloud to locate vulnerabilities in Azure
 • 6. SIMULATION Create an admin unit called New York..html

 • 6. Design identities and access for applications
 • 1.1 Zero Trust Model.png
 • 1.1 zero trust model.zip
 • 1. Identity and application access with zero trust concepts
 • 2. Creating an Azure Key Vault for securing application access
 • 3. Azure Key Vault access control
 • 4. Generating Azure Key Vault keys, secrets & certificates for use with app & more
 • 5. Key rotation with Azure Key Vaults
 • 6. Visualizing application access registration concepts with Azure AD
 • 7. Configuring an application registration with Azure AD, part of Microsoft Entra
 • 8.1 Using an Azure app proxy for allowing application access through Azure.pdf
 • 8. Using an Azure app proxy for allowing application access through Azure
 • 9. Exploring the configuration of an Azure application proxy
 • 10. Removing un-needed resources before starting the next lesson
 • 11. SIMULATION Create an Azure Key Vault. Generate a 2048 bit key.html
 • 12. SIMULATION Use Azure AD App Registrations to setup an app called App2..html

 • 7. Design a data storage solution for relational data
 • 1.1 Storage Accounts.pdf
 • 1. Understanding the role storage accounts play as a storage solution
 • 2. Adding a storage account for use in Azure
 • 3. Configuring network access to storage accounts
 • 4. Configuring a storage account for Azure AD authentication
 • 5. Working with access keys on a storage account
 • 6. Using shared access signature (SAS) tokens in regards to storage accounts
 • 7. Implementing stored access policies
 • 8.1 Storage Redundancy.pdf
 • 8. Understanding the use of storage redundancy in Azure
 • 9. Implementing storage redundancy in Azure
 • 10. Performing object replication
 • 11. Managing Azure file shares and storage tiers
 • 12. Working with Blob storage management
 • 13. Blob lifecycle management with Azure storage
 • 14.1 Relational Databases.pdf
 • 14. Understanding relational databases
 • 15.1 Database service tier sizing.pdf
 • 15. Understanding database service tier sizing
 • 16.1 Database Scalability.png
 • 16.1 database scalability.zip
 • 16. Visualizing solutions for database scalability
 • 17. SIMULATION Create a storage account that uses LRS. Then create a blob container.html
 • 18. SIMULATION Open mystorageelp & create a lifecycle to 30 cool, 180 archive..html

 • 8. Design data integration
 • 1. Creating an Azure VM with SQL as a relational data storage solution
 • 2. Assigning a Public Azure DNS name to your Azure SQL VM
 • 3. Using SSMS (SQL Server Management Studio) to connect to an Azure SQL VM solution
 • 4. Removing the un-needed SQL resources
 • 5. Providing a solution for relational data using the Azure SQL databases resource
 • 6. Managing client connections with the SQL firewall settings
 • 7. Implementing database auditing
 • 8. SIMULATION Edit your SQL Server firewall settings to allow 68.76.92.12..html

 • 9. Recommend a data storage solution
 • 1. Relational, semi-structured, and non-relational data storage solutions in Azure
 • 2. Configuring a solution for data authentication
 • 3. Utilizing Azure SQL dynamic masking
 • 4. Implementing database encryption
 • 5. Removing existing objects
 • 6. Enabling Microsoft Defender for SQL
 • 7. SIMULATION Enable Microsoft Defender for Servers and Microsoft Defender for SQL.html

 • 10. Design a data storage solution for non-relational data
 • 1.1 Non-relational data and NoSQL.pdf
 • 1. Understanding non-relational data and NoSQL
 • 2.1 Capacity planning to balance features, performance, and cost.png
 • 2.1 capacity planning to balance features, performance, and cost.zip
 • 2. Capacity planning to balance features, performance, and cost
 • 3. Implementing a non-relational Cosmos database solution in Azure
 • 4. Creating a container for non-relational data storage
 • 5. Using replication for protection and durability
 • 6.1 Datalake Storage.pdf
 • 6. Understanding data lake storage
 • 7. How to create a data lake storage account
 • 8.1 Azure Databrick Storage.pdf
 • 8. Understanding Azure Databrick Storage
 • 9.1 Azure Synapse.jpg
 • 9.1 azure synapse.zip
 • 9. Visualizing the use of Azure Synapse
 • 10. Registering Synapse as a resource provider
 • 11. Adding a SQL DB and server for use with Synapse
 • 12. Creating a Synapse workspace and Data Lake Storage account
 • 13.1 SQL Pool for Synapse Use.png
 • 13.1 sql pool for synapse use.zip
 • 13. SQL Pool usage with Azure Synapse
 • 14. Creating a SQL Pool for usage with Azure Synapse
 • 15. Understanding the Azure Data Factory
 • 16.1 Azure Data Factory.pdf
 • 16. Setting up an Azure Data Factory resources
 • 17. Using Azure Data Factory copying data into Azure Synapse Analytics
 • 18. Removing data storage resources that are no longer needed

 • 11. Design a solution for backup and disaster recovery
 • 1.1 RTO-RPO-RLO.png
 • 1.1 rto-rpo-rlo.zip
 • 1. Recovery Time Objective, Recovery Level Objective, Recovery Point Objective
 • 2. Backup and recovery solutions using a Recovery Services Vault
 • 3. Backup policies for Recovery Time Objectives [RTO] & Recovery Point Object [RPO]
 • 4. Implementing Azure backup for storage and compute resources
 • 5. Viewing reporting data involving Azure backup and recovery
 • 6. SIMULATION Create a Recovery Services Vault. Backup images file share.html

 • 12. Design for high availability
 • 1.1 Availability Zones.png
 • 1.1 availability zones.zip
 • 1. Using availability zones as a high availability solution in Azure
 • 2.1 Azure Site Recovery.pdf
 • 2. Design concepts for Azure Site Recovery
 • 3. Azure Site Recovery networking
 • 4.1 Azure Recovery Plans.pdf
 • 4. Understanding recovery plans
 • 5. Implementing a high availability solution for VM compute resources
 • 6. Testing a failover high availability solution for VM compute resources
 • 7. Creating a second storage account for storage high availability
 • 8. Replicating data storage to provide high availability

 • 13. Design a compute solution
 • 1. Understanding Windows 365 and Azure Virtual Desktop as a computer based solution
 • 2. Host pool architectures with Azure Virtual Desktop compute solutions
 • 3.1 Understanding the contianer-based computer solution in Azure.pdf
 • 3. Understanding the container-based compute solution in Azure
 • 4. Implementing a container-based compute solution in Azure
 • 5.1 Using container groups to help manage multiple container-based computer solutions.pdf
 • 5. Using container groups to help manage multiple container-based computer solution
 • 6. Using Azure Kubernetes Service (AKS) compute solutions
 • 7. Azure Kubernetes Service scaling
 • 8. SIMULATIONS Create a Kubernetes Cluster. Set node count to 3..html

 • 14. Design an application architecture
 • 1.1 Event and Messaging Architecture.pdf
 • 1. Recommend Azure messaging and event-driven architecture options
 • 2. Installing Microsoft Visual Studio for application development
 • 3. Setting up Azure DevOps for application development and management
 • 4. Creating a DevOps project and assigning tasks
 • 5. Using Visual Studios to upload an application project to Azure DevOps
 • 6. Creating a pipeline for a DevOps application
 • 7. Committing application changes through the pipeline with Visual Studios
 • 8. Introduction to deploying a DevOps application to an App Service
 • 9.1 App Service Plans.pdf
 • 9. Understanding App Service Plans for deploying web applications
 • 10. App Service Plan deployment in Azure
 • 11. Implementing App Service plan scaling
 • 12. Creating an App Service deployment
 • 13. Network configuration within App Services
 • 14. App Service deployment configuration management settings
 • 15. Utilizing custom domain names with an Azure App Service
 • 16. Performing backups for an App Service deployment
 • 17.1 API Management and integration in Azure.pdf
 • 17. API Management and integration in Azure
 • 18. SIMULATION Create an app service plan for Linux. Set to free size.html

 • 15. Design migrations
 • 1.1 Visualizing migration solutions for storage, VMs, and databases to Azure.png
 • 1.1 visualizing migration solutions for storage, vms, and databases to azure.zip
 • 1. Visualizing migration solutions for storage, VMs, and databases to Azure
 • 2. Using import and export jobs for data migrations
 • 3. Migrating data with storage explorer and azcopy
 • 4. Setup a SQL Server to migrate data from
 • 5. Setup an Azure SQL Database as our migration destination
 • 6. Adding a table of data to migrate
 • 7. Installing Azure Data Studio and the Azure SQL Migration plugin for migration
 • 8. Migrating SQL data from a source SQL service to a destination SQL service
 • 9. Clearing resources before moving on

 • 16. Design network solutions
 • 1. Plan and implement network segmentation and address spaces
 • 2. Creating VNets based on network architecture workload requirements
 • 3. Providing a connectivity solution with peering
 • 4. Planning subnets for Azure resource connectivity workload requirements
 • 5. Implementing subnet delegation for supporting various Azure resource workloads
 • 6. Using prefixes with public IP addresses in Azure network architecture
 • 7. Recommending when its appropriate to use public IP address prefixes
 • 8.1 Planning a custom public IP address prefix (bring your own IP) solution in Azure.pdf
 • 8. Planning a custom public IP address prefix (bring your own IP) solution in Azure
 • 9. Allocating an address from a public IP address prefix to support workloads
 • 10. Associating an address from a public IP address prefix to an Azure resource
 • 11. Understanding how NSGs and ASGs help optimize network security in Azure
 • 12.1 How an Azure Firewall can help optimize network security.pdf
 • 12. How an Azure Firewall can help optimize network security
 • 13. Deploy an Azure Firewall and route table to optimize network security
 • 14. Cleaning up existing networking resources
 • 15.1 load balancers.png
 • 15.1 load balancers.zip
 • 15. Understanding usages for Azure load balancing solutions
 • 16. Use cases for Azure load balancers
 • 17. Setting up a load balancing solution for VMs to host web applications
 • 18. Verifying health probes for proper load balancing traffic routing
 • 19. SIMULATION Create two vNets. Ranges 10.20.0.0 and 10.30.0.0 with subnets..html
 • 20. SIMULATION Create an Azure Firewall that uses the Standard SKU & FW policy.html
 • 21. SIMULATION Check the health probes of your load balancer.html

 • 17. FINAL - Where do I go from here
 • 1. BONUS Lecture
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 19409
  حجم: 8864 مگابایت
  مدت زمان: 942 دقیقه
  تاریخ انتشار: 21 شهریور 1402
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید