وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

AZ-500 Microsoft Azure Security Technologies with SIMS

سرفصل های دوره

Get prepared for the AZ-500 exam with instructor led labs and hands on simulations available 24/7


1 - Introduction
 • 1 - Welcome to the course
 • 2 - Understanding the Microsoft Environment
 • 3 - Having a Solid Foundation of Active Directory Domains
 • 4 - Having a Solid Foundation of RAS DMZ and Virtualization
 • 5 - Having a Solid Foundation of the Microsoft Cloud Services
 • 6 - Order of concepts covered in the course

 • 2 - Setting up for hands on
 • 7 - IMPORTANT Using Assignments in the course
 • 8 - Creating a free Azure Account
 • 9 - Activating Azure AD P2 license

 • 3 - Manage identities in Azure Active Directory Azure AD part of Microsoft Entra
 • 10 - Visualizing directory services including Azure AD Microsoft Entra & Azure ADDS
 • 11 - Create and manage a managed identity for Azure resources
 • 12 - Manage Azure AD users and external identities
 • 13 - Manage Azure AD groups
 • 14 - Manage administrative units

 • 4 - Manage secure access by using Azure Active Directory part of Microsoft Entra
 • 15 - Configure Azure AD Privileged Identity Management PIM
 • 16 - Implement Conditional Access policies including multifactor authentication
 • 17 - Implement Azure AD Identity Protection
 • 18 - Implement passwordless authentication
 • 19 - Configure access reviews

 • 5 - Manage Azure using command line tools
 • 20 - Foundational concepts of using PowerShell
 • 21 - Connecting PowerShell to Azure
 • 22 - Working with Azure AD using PowerShell
 • 23 - Working with Azure Cloudshell
 • 24 - Working with Azure CLI Bash
 • 25 - Installing Azure CLI on a local machine

 • 6 - Manage application access
 • 26 - Integrate single sign on SSO and identity providers for authentication
 • 27 - Create an app registration
 • 28 - Configure app registration permission scopes
 • 29 - Manage app registration permission consent
 • 30 - Manage API permissions to Azure subscriptions and resources
 • 31 - Configure an authentication method for a service principal

 • 7 - Manage access control
 • 32 - Visualizing role permissions for management groups subscriptions and more
 • 33 - Interpret role and resource permissions
 • 34 - Assign builtin roles in Microsoft Azure Active Directory part of Microsoft Entra
 • 35 - Create and assign custom roles including Azure roles and Azure AD roles

 • 8 - Implement advanced network security
 • 36 - Secure the connectivity of hybrid networks
 • 36 - secure-the-connectivity-of-hybrid-networks.zip
 • 37 - Create and configure virtual networks and subnets
 • 38 - Secure the connectivity of virtual networks
 • 38 - vnets-and-subnets.zip
 • 39 - Direct traffic through the Azure Firewall
 • 40 - Create and configure Azure Firewall
 • 41 - Create and configure Azure Firewall Manager
 • 42 - App-Gateway-and-Front-Door.pdf
 • 42 - Understanding Azure Application Gateway vs Azure Front Door
 • 43 - Create and configure Azure Application Gateway
 • 44 - Create and configure Azure Front Door and Web Application Firewall WAF
 • 45 - Configure a resource firewall on a storage account
 • 46 - Visualizing Azure Service Endpoints and Private Endpoints
 • 46 - service-endpoints-vs-private-endpoints.zip
 • 47 - Implement Azure Service Endpoints and Private Endpoints
 • 48 - Implement Azure DDoS Protection
 • 49 - Deleting resources from previous lessons

 • 9 - Configure advanced security for compute
 • 50 - Configure Endpoint Protection for virtual machines VMs
 • 51 - Implement and manage security updates for VMs
 • 52 - Configure security for container services
 • 53 - Manage access to Azure Container Registry
 • 54 - Configure security for serverless compute
 • 55 - Configure security for an Azure App Service
 • 56 - Configure encryption at rest
 • 57 - Configure encryption in transit

 • 10 - Configure centralized policy management
 • 58 - Configure a custom security policy
 • 59 - Create a policy initiative
 • 60 - Configure security settings and auditing by using Azure Policy

 • 11 - Configure and manage threat protection
 • 61 - Concepts of Microsoft Defender for Cloud
 • 62 - Configure Microsoft Defender for Servers not including Defender for Endpoint
 • 63 - Evaluate for vulnerabilities using Microsoft Defender for Cloud
 • 64 - Configure Microsoft Defender for SQL

 • 12 - Configure and manage security monitoring solutions
 • 65 - Create and customize alert rules by using Azure Monitor
 • 66 - Configure diagnostic logging and log retention by using Azure Monitor
 • 67 - Monitor security logs by using Azure Monitor
 • 68 - Azure-Sentinel.pdf
 • 68 - Understanding Microsoft Sentinel
 • 69 - Create a log analytics workspace needed for Microsoft Sentinel
 • 70 - Implement Microsoft Sentinel

 • 13 - Configure security for storage
 • 71 - Creating a storage account
 • 72 - Configure access control for storage accounts
 • 73 - Configure storage account access keys
 • 74 - Azure-Files-identity-based-authorization-Microsoft-Learn.pdf
 • 74 - Configure Azure Files identitybased authentication for SMB access
 • 75 - Configure delegated access

 • 14 - Configure security for data
 • 76 - Enable a SQL DatabaseServer and connect with SSMS
 • 77 - Configure SQL firewall settings for client connections
 • 78 - Enable database authentication by using Azure AD part of Microsoft Entra
 • 79 - Enable database auditing
 • 80 - Configure dynamic masking on SQL workloads
 • 81 - Implement database encryption for Azure SQL Database
 • 82 - Implement network isolation for data solutions Synapse Analytics & Cosmos DB

 • 15 - Configure and manage Azure Key Vault
 • 83 - Create and configure Key Vault
 • 84 - Configure access to Key Vault
 • 85 - Manage certificates secrets and keys
 • 86 - Configure key rotation
 • 87 - Configure backup and recovery of certificates secrets and keys

 • 16 - Finishing Up
 • 88 - BONUS Lecture
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 2922
  حجم: 4800 مگابایت
  مدت زمان: 589 دقیقه
  تاریخ انتشار: 28 دی 1401

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید