وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

AZ-900 Microsoft Azure Fundamentals with SIMULATIONS

سرفصل های دوره

Get prepared for the AZ-900 exam with instructor led labs and hands on simulations available 24/7


1 - Introduction
 • 1 - Welcome to the course
 • 2 - Understanding the Microsoft Environment
 • 3 - Having a Solid Foundation of Active Directory Domains
 • 4 - Having a Solid Foundation of RAS DMZ and Virtualization
 • 5 - Having a Solid Foundation of the Microsoft Cloud Services
 • 6 - Order of concepts covered in the course
 • 7 - Questions for John Christopher

 • 2 - Setting up for hands on
 • 8 - IMPORTANT Using Assignments in the course
 • 9 - Creating a free Azure Account
 • 10 - Activating Azure AD P2 license

 • 3 - Describe cloud computing
 • 11 - Define cloud computing
 • 11 - domain-and-cloud-drawing.zip
 • 12 - Describe the shared responsibility model
 • 12 - shared-responsibility-model.zip
 • 13 - Define cloud models and Identify use cases for each cloud model
 • 13 - public-private-hybrid-clouds.zip
 • 14 - Consumption-based-model.pdf
 • 14 - Describe the consumptionbased model
 • 15 - Compare cloud pricing models

 • 4 - Describe the benefits of using cloud services
 • 16 - Describe the benefits of high availability and scalability in the cloud
 • 17 - Describe the benefits of reliability and predictability in the cloud
 • 18 - Describe the benefits of security and governance in the cloud
 • 19 - Describe the benefits of manageability in the cloud

 • 5 - Describe cloud service types
 • 20 - Describe infrastructure as a service IaaS
 • 21 - Describe platform as a service PaaS
 • 22 - Describe software as a service SaaS
 • 23 - Identify appropriate use cases for each cloud service IaaS PaaS SaaS
 • 23 - use-cases-of-iaas-paas-saas.zip

 • 6 - Describe the core architectural components of Azure
 • 24 - Describe Azure regions region pairs and sovereign regions
 • 24 - azure-region-pairs-and-sovereign-regions.zip
 • 25 - Describe availability zones and Azure datacenters
 • 25 - availability-zones.zip
 • 26 - Describe Azure resources and resource groups
 • 27 - Describe subscriptions
 • 28 - Describe management groups
 • 29 - Describe the hierarchy of resource groups subscriptions and management groups
 • 29 - resource-groups-subscriptions-and-management-groups.zip

 • 7 - Describe Azure compute and networking services
 • 30 - Compare compute types including container instances VMs and functions
 • 30 - Container-instances-Virtual-Machines-Functions.pdf
 • 31 - Create an Azure Virtual Machine
 • 32 - Describe VM options including Azure Virtual Machines and availability sets
 • 33 - Describe Azure Virtual Machine scale sets
 • 34 - Describe resources required for virtual machines
 • 35 - App-Service-Plans.pdf
 • 35 - Describe application hosting options including Web Apps feature of App Service
 • 36 - Describe virtual networking including the purpose of vNets vSubnets & more
 • 36 - vnets-and-subnets.zip
 • 37 - Create virtual networks and subnets
 • 38 - Define service and private endpoints
 • 38 - service-endpoints-vs-private-endpoints.zip

 • 8 - Describe Azure storage services
 • 39 - Compare Azure storage services and Describe storage account options and types
 • 39 - Storage-Accounts.pdf
 • 40 - Create an Azure storage account
 • 41 - Describe file shares and storage tiers
 • 42 - Describe redundancy options
 • 42 - Storage-Redundancy.pdf
 • 43 - Identify options for moving files including AzCopy and Azure Storage Explorer
 • 44 - Describe migration options including Azure Migrate and Azure Data Box
 • 44 - Preparing-hard-drives-for-an-Azure-Import-Export-import-job-Microsoft-Learn.pdf

 • 9 - Describe Azure identity access and security
 • 45 - Describe directory services in Azure Azure AD Microsoft Entra & Azure ADDS
 • 46 - Describe authentication methods in Azure SSO MFA & passwordless
 • 47 - Creating single users bulk users and external identitiesguest access in Azure
 • 48 - Describe Azure rolebased access control RBAC
 • 49 - Describe the concept of Zero Trust
 • 49 - zero-trust-model.zip
 • 50 - Describe the purpose of the defense in depth model
 • 50 - defense-in-depth.zip
 • 51 - Describe the purpose of Microsoft Defender for Cloud

 • 10 - Describe cost management in Azure
 • 52 - Describe factors that can affect costs in Azure
 • 53 - Azure Pricing calculator Azure Cost management and Billing
 • 54 - Describe the purpose of tags

 • 11 - Describe features and tools in Azure for governance and compliance
 • 55 - Azure-Blueprints.pdf
 • 55 - Describe the purpose of Azure Blueprints
 • 56 - Describe the purpose of Azure Policy
 • 57 - Describe the purpose of resource locks
 • 58 - Describe the purpose of the Service Trust Portal

 • 12 - Describe features and tools for managing and deploying Azure resources
 • 59 - Describe the Azure portal
 • 60 - Describe Azure Cloud Shell with Azure PowerShell
 • 61 - Describe Azure Cloud Shell with Azure CLI
 • 62 - Describe the purpose of Azure Arc
 • 63 - Describe Azure Resource Manager &Azure Resource Manager templatesARM templates

 • 13 - Describe monitoring tools in Azure
 • 64 - Describe the purpose of Azure Advisor
 • 65 - Describe Azure Service Health
 • 66 - Describe Azure Monitor Features
 • 67 - Describe Azure Monitor Alerts

 • 14 - FINAL Where do I go from here
 • 68 - BONUS Lecture
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 2923
  حجم: 4598 مگابایت
  مدت زمان: 555 دقیقه
  تاریخ انتشار: 28 دی 1401

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید