وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

The Complete Course of CommVault 2024

سرفصل های دوره

Learn CommVault software in a Professional way. Become a expert in Backup Recovery & Data Protection from ZERO to HERO!


1. Commvault Overview
 • 1. Welcome to the Course
 • 2. Introduction to Commvault
 • 3. What is Commvault
 • 4. Key features and benefits
 • 5. Related Terms, Data Backup, Recovery, Disaster Recovery, and more
 • 6. Summary

 • 2. CommVault Installation
 • 1. System Requirements and Prerequisites
 • 2. CommVault Download and Installation hands-on
 • 3. Account setup
 • 4. Account Settings
 • 5. Summary

 • 3. Configurations
 • 1. Introduction to Metallic configurations
 • 2. Configuring Metallic for optimal performance
 • 3. Setting up storage resources & configurations
 • 4. Summary

 • 4. Backup and Restore
 • 1. Understanding backup and restore concepts
 • 2. Backup policies
 • 3. Creating backup policies
 • 4. Configuring backup schedules
 • 5. Full, incremental, and differential
 • 6. Restoring data from backups
 • 7. Summary

 • 5. Disaster Recovery and Replication
 • 1. Introduction
 • 2. Configuring replication and failover
 • 3. Testing and validating disaster recovery plans
 • 4. Disaster recovery
 • 5. Summary

 • 6. Data Deduplication and Compression
 • 1. Introduction
 • 2. Understanding data deduplication and compression
 • 3. Configuring deduplication settings
 • 4. Monitoring and optimizing deduplication efficiency
 • 5. Summary

 • 7. Advanced Backup Techniques
 • 1. Introduction
 • 2. Application-aware backups (e.g., databases, virtual machines)
 • 3. Granular file and folder-level backups
 • 4. Snapshots and CBT (Changed Block Tracking)
 • 5. Summary

 • 8. Archiving and Long-Term Retention
 • 1. Introduction to data archiving
 • 2. Setting up archiving policies
 • 3. Managing long-term data retention
 • 4. Summary

 • 9. Security and Encryption
 • 1. Introduction to security and encryption
 • 2. Data encryption in Commvault
 • 3. Securing backups and stored data
 • 4. Managing encryption keys
 • 5. Summary

 • 10. Reporting and Monitoring
 • 1. Monitoring operations and performance
 • 2. Generating reports and analytics
 • 3. Alerts and notifications
 • 4. Summary

 • 11. API and Automation
 • 1. Introduction to MettalicAPIs
 • 2. Automating tasks with APIs
 • 3. Automating tasks with APIs
 • 4. Custom workflows and integration
 • 5. Summary

 • 12. Troubleshooting and Best Practices
 • 1. Identifying common issues
 • 2. Resolving common issues
 • 3. Troubleshooting backup and restore failures
 • 4. Best practices for performance
 • 5. Best practices for data integrity
 • 6. Summary

 • 13. Cloud Integration
 • 1. Introduction to Cloud Storage Options
 • 2. Configuring cloud storage as a target
 • 3. Cloud backup and restore strategies
 • 4. Summary

 • 14. Virtualization Support
 • 1. Commvault support for virtualized environments
 • 2. Backup and restore of virtual machines
 • 3. Backup and restore of virtual machine
 • 4. Backup of Kubernetes
 • 5. Summary

 • 15. Data Governance and Compliance
 • 1. Introduction to Data Governance
 • 2. Data classification and tagging
 • 3. Compliance and legal hold requirements
 • 4. Summary

 • 16. Commvault for Large-scale Environments
 • 1. Scalability and high availability considerations
 • 2. Multi-node Commvault deployments
 • 3. Distributed Commvault deployments
 • 4. Load balancing and performance optimization
 • 5. Summary

 • 17. Future Trends and Updates
 • 1. Latest features and updates in Commvault
 • 2. Industry trends in data management
 • 3. Exploring the Commvault Roadmap
 • 4. Summary

 • 18. Complete project
 • 1. Commvault installation and account setup
 • 2. Commvault integrations & configuration
 • 3. Salesforce backup
 • 4. Data recovery and practice projects
 • 5. Best practices

 • 19. Wrap up
 • 1. Course Summary
 • 2. End notes and any questions
 • 3. Extra Lecture
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 29379
  حجم: 3170 مگابایت
  مدت زمان: 462 دقیقه
  تاریخ انتشار: 25 دی 1402
  دسته بندی محصول

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید