وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

REST Assured API Testing (Automation) – REST Assured Java

سرفصل های دوره

Rest Assured API Automation framework. Mastering REST Assured framework from scratch to expert using Java


1. REST Assured Java - Beginners
 • 1. Introduction to Course
 • 2. What is REST Assured Java
 • 3. Installation of REST Assured Java
 • 4. Writing a Simple Test Case using REST Assured Java
 • 5. Writing a Simple Test Case using REST Assured Java Continue
 • 6. Reading JSON Data
 • 7. Reading JSON Data Continue
 • 8. Validating Response Status
 • 9. Validating Response Headers
 • 10. Passing Query in REST Assured Java
 • 11. Passing Query in REST Assured Java Continue

 • 2. REST Assured Java - Intermediate
 • 1. Introduction to Course
 • 2. GET Request Example
 • 3. POST Request Example
 • 4. PUT Request Example
 • 5. DELETE Request Example
 • 6. PATCH Request Example
 • 7. Serialization and Deserialization Basics
 • 8. DE serialize JSON Data
 • 9. Authorization in REST Assured Java

 • 3. REST Assured Java - Advanced
 • 1. Introduction to Course
 • 2. POM File
 • 3. Project Information
 • 4. End to End Testing Part 1
 • 5. End to End Testing Part 2
 • 6. End to End Testing Part 3
 • 7. End to End Testing Part 4
 • 8. End to End Testing Part 5
 • 9. End to End Testing Part 6
 • 10. Introduction to Cucumber
 • 11. API Testing using Cucumber Framework
 • 12. API Testing using Cucumber Framework Continue
 • 13. Convert JSON request to POJO Part 1
 • 14. Convert JSON request to POJO Part 2
 • 15. Convert JSON request to POJO Part 3

 • 4. REST Assured Java Case Study - Testing Employee Database
 • 1. Introduction to Project
 • 2. Creating JSON Data
 • 3. Adding Dependencies
 • 4. Employee Details Part 1
 • 5. Employee Details Part 2
 • 6. Employee Details Part 3
 • 7. Add Employee Details
 • 8. Update Employee Details
 • 9. Delete Employee Details
 • 10. Output of the Project

 • 5. Project on REST API - Pet Clinic Application
 • 1. Introduction to Project
 • 2. Maven Project
 • 3. Base Entity
 • 4. Named Entity Class
 • 5. Visit Modal Class
 • 6. Creating Repositories
 • 7. Creating Repositories Continue
 • 8. Creating Owner
 • 9. Pet Type JPA
 • 10. Creating Visit
 • 11. Specialty JPA
 • 12. Rest Exception Classes Part 1
 • 13. Rest Exception Classes Part 2
 • 14. Rest Exception Classes Part 3
 • 15. Rest Exception Classes Part 4
 • 16. Serializer
 • 17. Serializer Continue
 • 18. Deserialize Class
 • 19. Creating REST Controller Part 1
 • 20. Creating REST Controller Part 2
 • 21. Creating REST Controller Part 3
 • 22. Creating Services
 • 23. Creating Services Continue
 • 24. Output of the Project

 • 6. RESTful API Project - Employee Management System Tool
 • 1. Introduction to Project
 • 2. Creating a Project and Adding Dependencies
 • 3. Creating Department Class
 • 4. Creating Employee Class
 • 5. Department Repositories
 • 6. Department Service
 • 7. Employee Service
 • 8. Department Controller
 • 9. Department Controller Continue
 • 10. Employee Controller
 • 11. Main File
 • 12. Properties File
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 29340
  حجم: 5604 مگابایت
  مدت زمان: 643 دقیقه
  تاریخ انتشار: 25 دی 1402

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید