وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

REAL-WORLD JENKINS CI/CD PIPELINES & DEVOPS For PYTHON

سرفصل های دوره

Hands-On CI/CD Pipeline With Python-Docker-DockerHub-GitHub-Maven-Java | Learn with Actual Examples and Projects


1 - Introduction
 • 1 - Intro
 • 2 - CourseOverview
 • 3 - Prerequisites.html
 • 4 - Continuous Integration
 • 5 - Continuous Delivery
 • 6 - Continuous Deployment
 • 7 - Please Readtime 1min.html

 • 2 - Jenkins Install Familiarize
 • 8 - Section Overview.html
 • 9 - About Jenkins
 • 10 - Installing Ubuntu LinuxVirtualBox
 • 11 - Set Static IPUbuntu
 • 12 - Changing TZoptional
 • 13 - Note Jenkins Installation.html
 • 14 - JenkinsInstallUbuntu.txt
 • 14 - Jenkins Installation
 • 15 - Familiarize Jenkins Console
 • 16 - Jenkins Job Types
 • 17 - Job Create Execute Trigger
 • 18 - Note For Beginners.html
 • 19 - FirstJob-Cmds.txt
 • 19 - First Jenkins JobFreestyle
 • 20 - Jenkins Console ListView JobConsole
 • 21 - Note.html
 • 22 - Jenkins Plugin Demo
 • 23 - Build Executors and Parameterized Job
 • 24 - PyEnv Multiple Python versions12
 • 24 - PyenvInstall.txt
 • 25 - PyEnv Multiple Python versions22
 • 26 - Info for Next Session.html
 • 27 - FreestyleUnitTestAndCoverage.txt
 • 27 - Freestyle Unittests JobIntegrate GitHub
 • 28 - Note.html
 • 29 - Post Build Cobertura Coverage
 • 30 - Pls Read.html

 • 3 - Jenkins CICD Pipeline 101
 • 31 - Section Overview.html
 • 32 - First Jenkins JobPipeline
 • 33 - Pipeline Scripted vs Declarative
 • 34 - Why Declarative PipelineExplain Demo1
 • 35 - Why Declarative PipelineDemo2
 • 36 - Why Declarative PipelineDemo3

 • 4 - Git Intro
 • 37 - Intro Git GitHub
 • 38 - GitBasics.pdf
 • 38 - Git Basics
 • 39 - About GitHub Desktop

 • 5 - Jenkins Docker Application
 • 40 - Section Overview.html
 • 41 - GitHub URL.txt
 • 41 - Python Application Demo
 • 42 - Application in Github
 • 43 - PIPELINE1 PipelineAsCode11
 • 44 - PIPELINE1 PipelineAsCode23
 • 45 - PIPELINE1 PipelineAsCode33
 • 45 - Pipeline file link.txt
 • 46 - Dockerizing Application
 • 47 - DockerInstallUbuntu.txt
 • 47 - Docker InstallationLinux
 • 48 - Jenkins Docker Plugins Demo
 • 49 - Pipeline file link.txt
 • 49 - Post Build Section
 • 50 - PIPELINE2 Dockerize and deployrun12
 • 51 - PIPELINE2 Dockerize and deployrun22
 • 51 - Pipeline File link in github.txt

 • 6 - Jenkins IntegrationsGitHub DockerHub Agents
 • 52 - Section Overview.html
 • 53 - GitHub Webhook12
 • 54 - GitHub Webhook22
 • 55 - SSH Protocol and SSHKeys
 • 56 - SSH Integration with Github
 • 57 - Credentials and Credential Binding12
 • 58 - Credentials and Credential Binding22
 • 59 - Jenkins DockerHub Integration
 • 60 - Pipeline Release To DockerHub
 • 61 - Jenkins SlaveAgent integration12
 • 62 - Jenkins SlaveAgent integration22
 • 63 - Pipeline Docker Cmds12
 • 64 - Pipeline Docker Cmds22

 • 7 - CICD Pipeline Test Package Release and Deploy
 • 65 - Section Overview.html
 • 66 - PIPELINE3 Define Stages
 • 67 - PIPELINE3 Walkthru Demo
 • 68 - PIPELINE3 Walkthru new Stage
 • 69 - Link to Pipeline.txt
 • 69 - PIPELINE3 Full Pipeline Demo

 • 8 - Continuous Testing Reporting Notifications
 • 70 - Section Overview.html
 • 71 - Demo Our Testsin local system
 • 72 - Pipeline Continuous Testing and Reporting
 • 72 - Pipeline file link.txt
 • 73 - Job ChainingTrigger a Job from Another12
 • 73 - Pipeline Link.txt
 • 74 - Job ChainingTrigger a Job from Another22
 • 75 - Jenkins Email NotificationConfiguration
 • 76 - Jenkins Email NotificationDemo

 • 9 - Jenkins Adv Docker Agents
 • 77 - GitHub fork project
 • 78 - OnDemand Agents With Docker
 • 79 - Docker Cloud AgentDockerfile Image
 • 80 - Docker Cloud AgentConfigurations 12
 • 81 - Docker Cloud AgentConfigurations 22
 • 82 - Docker Cloud Agent Demo13
 • 83 - Docker Cloud Agent Demo23
 • 84 - Docker Cloud Agent Demo33
 • 85 - Project files Info.html
 • 86 - DockerImage Agent
 • 87 - DockerImage AgentWhere it runs
 • 88 - DockerImage Agent Demo12
 • 89 - DockerImage Agent Demo22
 • 90 - Dockerfile as Agent
 • 91 - Pipeline files info.html
 • 92 - Link to Pipeline.txt
 • 92 - Pipeline4QA Deploy Test Report
 • 93 - Pipeline4QA Deploy Test ReportParameterized

 • 10 - Jenkins Parallel Stages Static Analysis
 • 94 - Parallel Stages
 • 95 - ParallelSequential Stages
 • 96 - Parallel Stages FailFast Option
 • 97 - Static Code AnalysisPython Code
 • 98 - Pipeline5 Define Stages
 • 99 - Pipeline5 Code Walkthru
 • 100 - Pipeline5 Demo

 • 11 - Jenkins Deployment
 • 101 - SSHAgent PluginIntroConfigure
 • 102 - SSHAgent ExamplesOptional
 • 103 - SSHAgent MultiCommandsOptional
 • 104 - SSHAgent DeployToTomcat
 • 105 - SSHSteps Plugin

 • 12 - Extra Learning Git GitHub Basics
 • 106 - Section Notes.html
 • 107 - Git Installation GitHub Acct Create
 • 108 - Git Bash Cmd12
 • 109 - Git Bash Cmd22
 • 110 - Git Working Locally
 • 111 - Git Working Remote RepoGitHub
 • 112 - GitHub Create Repo PushCode12
 • 113 - GitHub Create Repo PushCode22

 • 13 - Extra Learning CICD net Application
 • 114 - Intro Application
 • 115 - Dockerize Run net app
 • 116 - Pipeline Dockerize Run net project
 • 117 - Pipeline in GitHub

 • 14 - Appendix
 • 118 - Tomcat Installation
 • 118 - tomcatInstall.txt
 • 119 - Pipeline Editor AutoCompletion and Syntax Highlighting.html
 • 120 - Bonus.html
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 37210
  حجم: 6972 مگابایت
  مدت زمان: 702 دقیقه
  تاریخ انتشار: 16 خرداد 1403
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید