وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Microsoft Power BI Desktop Masterclass [2023 EDITION]

سرفصل های دوره

Master Microsoft Power BI Desktop, Create Interactive Dashboards & Learn Advanced Analytics with DAX and Power Query


1. Getting Started with Power BI Course
 • 1. Introduction
 • 2. Important Notes for New Students.html
 • 3.1 Project Files.zip
 • 3. Download Course Resources.html
 • 4. Setting Expectations

 • 2. Introducing Power BI
 • 1. A Tour of Power BI
 • 2. Microsoft Power BI Tools
 • 3. Install Power BI Desktop
 • 4. Launch Power BI Desktop
 • 5. Introducing Power BI.html

 • 3. Power BI Data Sources
 • 1. Introduction
 • 2.1 median age years.xlsx
 • 2. Getting Data from Excel file
 • 3.1 gdp per capita yearly growth.csv
 • 3. Getting Data from csv file
 • 4.1 List of countries by GDP (PPP).html
 • 4. Connect to a Web Data Source
 • 5. Power BI Data Sources.html

 • 4. Design Your First Dashboard with Power BI
 • 1. Introduction
 • 2.1 EmployeeData.xlsx
 • 2. Getting your Data
 • 3. Getting familiar with the Power BI Interface
 • 4. Adding Stacked Column Chart & Pie Chart
 • 5. Adding Interactions with Visuals
 • 6. Line Charts & Drill Down
 • 7.1 gettingstarted final v2.zip
 • 7.2 gettingstarted final.zip
 • 7. Matrix & Card Titles

 • 5. Power Query Transforming & Shaping Data
 • 1.1 mygdp.zip
 • 1. Using the Power Query Editor
 • 2. Reducing Rows & Extracting Data
 • 3. Filtering, Setting Data Type and Replacing Values
 • 4. Unpivoting Columns
 • 5. Transforming Columns
 • 6.1 rank state 2023 population.html
 • 6. PROJECT US Population Data Analysis with Power BI Part 1
 • 7. PROJECT US Population Data Analysis with Power BI Part 2
 • 8. Power Query Transforming & Shaping Data.html

 • 6. Power Query Combining & Merging Data
 • 1.1 Continents.xlsx
 • 1.2 GrowthRate.xlsx
 • 1. Combining Multiple Tables
 • 2. Appending Data to a Single Query
 • 3. Index Column & Cleaning Data
 • 4. Model Relationships
 • 5.1 all countries.zip
 • 5. Merging Data
 • 6.1 coffeechain.zip
 • 6. PROJECT Create a Sales Dashboard Part1
 • 7.1 coffeechain final.zip
 • 7. PROJECT Create a Sales Dashboard Part2
 • 8. Power Query Combining & Merging Data.html

 • 7. Reports, Visualizations, Filters and Q&A
 • 1.1 all countries.zip
 • 1. The Report View
 • 2. Format Visualizations
 • 3. Cards, Tables and Matrix
 • 4. Conditional Formatting
 • 5. Title Formatting
 • 6. Using Slicers
 • 7. Filter Reports and Pages
 • 8. Q&A Create Visuals by Typing a Normal Sentence
 • 9. Publish from Power BI Desktop
 • 10. Reports, Visualizations, Filters and Q&A.html

 • 8. Data Model Tour
 • 1. Data Model Section Overview
 • 2. The Basics of Data Modeling
 • 3. Getting Data & Setting up the Data Model
 • 4. Relationships
 • 5. Data Model Tour.html

 • 9. DAX Functions
 • 1. Create your first Measure using SUM Function
 • 2. DAX syntax
 • 3. Add a Matrix using Measures
 • 4. Count Products with COUNTA and COUNTROWS
 • 5. Edit or Delete Measures
 • 6. Find Empty Fields with COUNTBLANK
 • 7. DISTINCTCOUNT Function
 • 8. PROJECT Build DAX understanding (Part1)
 • 9. PROJECT Build DAX understanding (Part2)
 • 10. DAX Functions.html

 • 10. Calculated Columns & Measures
 • 1. Add a Calculated Column
 • 2. Explicit vs. Implicit Measures
 • 3. Summarization Methods
 • 4. DIVIDE Function
 • 5. SUMX Function
 • 6. Date & Time DAX Functions
 • 7. PROJECT Build DAX understanding (Part3)
 • 8. PROJECT Build DAX understanding (Part4)
 • 9. PROJECT Build DAX understanding (Part5)
 • 10. PROJECT Build DAX understanding (Part6)
 • 11. Calculated Columns & Measures.html

 • 11. Logical & Filter Functions
 • 1. FIND Function
 • 2. IF Function
 • 3. OR Function
 • 4. The Powerful CALCULATE Function
 • 5. SWITCH Function
 • 6. DEMO Story-telling with Power BI Part1
 • 7. DEMO Story-telling with Power BI Part2
 • 8. Logical & Filter Functions.html

 • 12. Milestone Project Create a Budget vs Actual Dashboard
 • 1. Introduction
 • 2. Designing the Relationships between Tables
 • 3. Loading our Data into Power Query Editor
 • 4. Data Cleanup Process
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 19177
  حجم: 3513 مگابایت
  مدت زمان: 410 دقیقه
  تاریخ انتشار: 20 شهریور 1402
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید