وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Mastering Laravel: Build Instagram Clone with Livewire

سرفصل های دوره

Build an Instagram Clone with Laravel, Livewire, Alpine.js, and Tailwind CSS – Elevate Your Coding skills


1 - Introduction
 • 1 - Install Laravel
 • 2 - Install Breeze Auth Package
 • 3 - GitHub Repository.txt
 • 3 - Install Livewire
 • 3 - vite.config.zip
 • 4 - Install Daisy UI
 • 4 - app.blade.zip
 • 4 - tailwind.config.zip
 • 5 - 5-Download-sidebar-avatar-and-Logo
 • 5 - Download Sidebar Avatar Logo
 • 5 - app.blade.zip
 • 5 - avatar.blade.zip
 • 5 - logo.zip
 • 5 - sidebar.blade.zip
 • 6 - Repository.html
 • 6 - Repository.txt

 • 2 - Home
 • 7 - 6-Home-component
 • 7 - Install Home Componentpage
 • 7 - Repository.txt
 • 7 - home.blade.zip
 • 8 - Design story section
 • 8 - home.blade.zip
 • 9 - Design Suggestion section
 • 9 - home.blade.zip
 • 10 - Design mobile header
 • 10 - home.blade.zip

 • 3 - Post Item Component
 • 11 - Make post component
 • 11 - item.blade.zip
 • 12 - Create Video Player
 • 12 - video.blade.zip
 • 13 - Footer section
 • 13 - item.blade.zip
 • 14 - Add swiper js to media section
 • 14 - app.zip
 • 14 - item.blade.zip

 • 4 - Create Post Media Models
 • 15 - 2023-08-12-043033-create-posts-table.zip
 • 15 - Create Post model
 • 15 - post.zip
 • 15 - postfactory.zip
 • 15 - user.zip
 • 16 - 2023-08-12-043111-create-media-table.zip
 • 16 - Create Media Model
 • 16 - databaseseeder.zip
 • 16 - media.zip
 • 16 - mediafactory.zip

 • 5 - Adding posts to home
 • 17 - Adding posts to home
 • 17 - home.blade.zip
 • 17 - home.zip
 • 17 - item.blade.zip
 • 17 - item.zip

 • 6 - Create New Post
 • 18 - Make Create post component
 • 18 - create.blade.zip
 • 18 - create.zip
 • 18 - tailwind.config.zip
 • 19 - Design layout and left side
 • 19 - create.blade.zip
 • 19 - create.zip
 • 20 - Design details side
 • 20 - create.blade.zip
 • 21 - Add properties and methods
 • 21 - create.blade.zip
 • 21 - create.zip
 • 22 - Save Post Reel to Database
 • 22 - create.zip
 • 22 - home.zip

 • 7 - Post view Components
 • 23 - Create Post view modal component
 • 23 - home.zip
 • 23 - modal.zip
 • 24 - Create view item
 • 24 - item.blade.zip
 • 24 - item.zip
 • 25 - Details
 • 25 - home.zip
 • 25 - item.blade.zip
 • 25 - item.zip
 • 25 - modal.zip

 • 8 - Create Comments Polymorphic Model
 • 26 - 2023-08-22-065849-create-comments-table.zip
 • 26 - Create Comment model with mfs
 • 26 - comment.zip
 • 26 - post.zip
 • 26 - user.zip
 • 27 - Fill up Comment Factory
 • 27 - commentfactory.zip
 • 27 - databaseseeder.zip
 • 27 - home.zip

 • 9 - Get Posts on demand
 • 28 - Load more posts on scroll
 • 28 - home.blade.zip
 • 28 - home.zip

 • 10 - Load comments in post view
 • 29 - Design comments layout
 • 29 - item.blade.zip
 • 30 - Display comments from database
 • 30 - item.blade.zip
 • 30 - item.zip
 • 31 - Get Replies and Decendants
 • 31 - comment.blade.zip
 • 31 - databaseseeder.zip
 • 31 - item.blade.zip
 • 31 - item.zip
 • 31 - reply.blade.zip
 • 32 - Add Comment To Post
 • 32 - item.blade.zip
 • 32 - item.zip
 • 33 - Add Reply to comment
 • 33 - comment.blade.zip
 • 33 - item.zip
 • 33 - reply.blade.zip
 • 34 - Add instant comments to Post Item
 • 34 - item.blade.zip
 • 34 - item.zip
 • 35 - Disable commenting
 • 35 - item.blade.zip

 • 11 - Add Like Posts
 • 36 - Install like package
 • 37 - Add Like to post
 • 37 - item.blade.zip
 • 37 - item.zip
 • 38 - Hide Show like count

 • 12 - Add Likes to Comments
 • 39 - Add like to comment
 • 39 - comment.blade.zip
 • 39 - item.blade.zip
 • 39 - item.zip
 • 39 - reply.blade.zip

 • 13 - Add BookmarksFavorites
 • 40 - Install Favorites Package
 • 41 - Toggle Favorites
 • 41 - item.blade.zip
 • 41 - item.zip

 • 14 - Add Follow system
 • 42 - Install follow package
 • 43 - Toggle Follow Users
 • 43 - home.blade.zip
 • 43 - home.zip

 • 15 - User Profile
 • 44 - Add username to Users
 • 45 - Create profile component
 • 46 - Download profilelayout
 • 46 - home.blade.zip
 • 46 - home.zip
 • 46 - profile-layout.blade.zip
 • 47 - Display Users Posts
 • 47 - home.blade.zip
 • 47 - home.zip
 • 48 - Display Reels Saved Posts
 • 48 - profile-layout.blade.zip
 • 48 - reels.zip
 • 48 - saved.zip
 • 48 - web.zip

 • 16 - Explore page
 • 49 - Create Explore Page
 • 49 - sidebar.blade.zip
 • 49 - web.zip
 • 50 - Show Explore Posts
 • 50 - explore.blade.zip
 • 50 - explore.zip
 • 51 - Customize the video component
 • 51 - explore.blade.zip
 • 51 - video.blade.zip

 • 17 - Reels page
 • 52 - Create Reels Component
 • 53 - Show Posts Reels
 • 53 - reels.blade.zip

 • 18 - Search
 • 54 - Create Livewire Sidebar
 • 55 - Add Search Functionality
 • 55 - app.blade.zip
 • 55 - sidebar.blade.zip
 • 55 - sidebar.zip

 • 19 - Add Broadcasting
 • 56 - Introduction to Broadcasting
 • 57 - Install pusher and Laravel Echo
 • 58 - Create pusher account

 • 20 - Notifications
 • 59 - Create notification component
 • 59 - sidebar.blade.zip
 • 60 - Design notifications
 • 60 - notifications.blade.zip
 • 61 - Create NewFollowerNotification
 • 61 - home.zip
 • 61 - newfollowernotification.zip
 • 62 - Create PostLikedNotification
 • 62 - item.zip
 • 62 - postlikednotification.zip
 • 63 - Create NewCommentNotification
 • 63 - item.zip
 • 63 - newcommentnotification.zip
 • 64 - Prevent Self Notifications
 • 64 - item.zip
 • 65 - Show NewFollower Notifications
 • 65 - notifications.blade.zip
 • 65 - notifications.zip
 • 66 - Show PostLiked Notifications
 • 66 - notifications.blade.zip
 • 66 - page.zip
 • 66 - web.zip
 • 67 - Show NewComment Notifications
 • 67 - notifications.blade.zip
 • 68 - Listen to Notifications
 • 68 - channels.zip
 • 68 - notifications.blade.zip
 • 68 - user.zip

 • 21 - Chat Database Architecture
 • 69 - 2023-11-20-155555-create-conversations-table.zip
 • 69 - 2023-11-20-155604-create-messages-table.zip
 • 69 - Create Models
 • 69 - conversation.zip
 • 69 - message.zip

 • 22 - DesignDownload Chat Components
 • 70 - Create Chat Index
 • 70 - index.zip
 • 70 - sidebar.blade.zip
 • 70 - web.zip
 • 71 - Create Chat list
 • 71 - chat-list.blade.zip
 • 72 - Create Chat Main
 • 72 - chat-list.blade.zip
 • 72 - main.zip
 • 72 - sidebar.blade.zip
 • 72 - web.zip
 • 73 - Create Chat Component
 • 73 - chat.blade.zip

 • 23 - Make Chat System Dynamic
 • 74 - Create Conversation
 • 74 - home.zip
 • 74 - profile-layout.blade.zip
 • 75 - View Auth Conversations
 • 75 - chatlist.zip
 • 75 - chat-list.blade.zip
 • 75 - user.zip
 • 76 - Select Load Conversation
 • 76 - chat.blade.zip
 • 76 - chat.zip
 • 76 - chat-list.blade.zip
 • 76 - main.zip
 • 77 - Send New Messages
 • 77 - chat.blade.zip
 • 77 - chat.zip
 • 78 - Display New Messages
 • 78 - chat.blade.zip
 • 78 - chat.zip
 • 78 - chat-list.blade.zip
 • 79 - Live Update New Messages
 • 79 - chat.zip
 • 79 - chatlist.zip
 • 80 - Scroll Chat to Bottom
 • 80 - chat.blade.zip
 • 80 - chat.zip
 • 81 - LoadMore Messages
 • 81 - chat.blade.zip
 • 81 - chat.zip
 • 82 - Mark Messages As read
 • 82 - main.zip
 • 83 - Broadcast New Message
 • 83 - chat.zip
 • 83 - messagesentnotification.zip
 • 84 - Listen to Broadcasted Message
 • 84 - Repository.txt
 • 84 - chat.blade.zip
 • 84 - chat.zip
 • 84 - chat-list.blade.zip
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 31944
  حجم: 4622 مگابایت
  مدت زمان: 514 دقیقه
  تاریخ انتشار: 6 فروردین 1403
  دسته بندی محصول
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید