وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Build Tinder Clone Dating App With Laravel Livewire Mastery

سرفصل های دوره

Master Laravel and Livewire: Design a Dynamic Dating App with Real-Time Chat and Advanced Swipe Features


1. Introduction
 • 1. Introduction
 • 2. Install Laravel
 • 3. Install Breeze Auth with Livewire (Volt Class API) with Alpine

 • 2. Design Homepage
 • 1.1 navigation.blade.zip
 • 1.2 tinder hero image.zip
 • 1.3 tinder.zip
 • 1.4 welcome.blade.zip
 • 1. Design Navigation Blade
 • 2.1 tinder hero image.zip
 • 2.2 welcome.blade.zip
 • 2. Design Welcome Page
 • 3.1 pngwing.com (2).zip
 • 3. Create Favicon

 • 3. App layout
 • 1.1 app.blade.zip
 • 1.2 avatar.blade.zip
 • 1.3 Github repository.html
 • 1. Design app layout
 • 2.1 app.blade.zip
 • 2. Design Matches Tab
 • 3.1 app.blade.zip
 • 3. Design messages tab

 • 4. Home component
 • 1.1 app.blade.zip
 • 1.2 home.blade.zip
 • 1.3 web.zip
 • 1. Create home component

 • 5. Swiper component
 • 1. Install Hammer js for interactive touch gestures
 • 2.1 swiper.blade.zip
 • 2. Create Swiper Component
 • 3.1 swiper.blade.zip
 • 3. Add Profile Information & Actions to Swiper Component
 • 4.1 swiper.blade.zip
 • 4. Add hammer.js pan event
 • 5.1 swiper.blade.zip
 • 5. Add hammer.js panend Event
 • 6.1 swiper.blade.zip
 • 6. Add swipeRight, & swipeLeft, and Swipe up functions();
 • 7.1 swiper.blade.zip
 • 7. Add Image Carousel to Swipe Card
 • 8.1 swiper.blade.zip
 • 8. Create Profile Card
 • 9. Add Swipe Actions to Profile Card

 • 6. Update Profile information
 • 1.1 2014 10 12 000000 create users table.zip
 • 1.2 relationshipgoalsenum.zip
 • 1.3 user.zip
 • 1.4 userfactory.zip
 • 1. Update User Model and migration
 • 2.1 2024 01 30 095812 create basics table.zip
 • 2.2 basic.zip
 • 2.3 basicgroupenum.zip
 • 2.4 basicseeder.zip
 • 2.5 databaseseeder.zip
 • 2. Create Basics Model
 • 3.1 2024 01 30 104544 create basic users table.zip
 • 3.2 basic.zip
 • 3.3 user.zip
 • 3. Create BasicUser model and Seed (pivot)
 • 4.1 2024 02 03 043452 create languages table.zip
 • 4.2 databaseseeder.zip
 • 4.3 language.zip
 • 4.4 languageseeder.zip
 • 4. Create Languages Model
 • 5.1 2024 02 03 044726 create language users table.zip
 • 5.2 language.zip
 • 5.3 languageuser.zip
 • 5.4 user.zip
 • 5.5 userfactory.zip
 • 5. Create LanguageUser Model and seed (Pivot)

 • 7. Show Real Users in Swipe Card
 • 1.1 swiper.blade.zip
 • 1.2 swiper.zip
 • 1. Loop Users from database

 • 8. Create Swipe and Match Models
 • 1.1 2024 02 03 080924 create swipes table.zip
 • 1.2 swipe.zip
 • 1.3 user.zip
 • 1. Create Swipe Model
 • 2.1 swiper.blade.zip
 • 2.2 swiper.zip
 • 2. Save Swipes
 • 3.1 2024 02 03 093205 create swipe matches table.zip
 • 3.2 swipe.zip
 • 3.3 swipematch.zip
 • 3. Create Match model
 • 4. Save New Match Between Users
 • 5. Show match Found Alert

 • 9. Load All User Matches
 • 1. Create Tabs Component & load Matches

 • 10. Design Database architecture
 • 1. Create Conversation and Message model
 • 2. Create New Conversation When Match Found
 • 3. Create New Conversation When Match Is Clicked

 • 11. Design Chat Components
 • 1. Create Chat Index
 • 2. Load User Conversations
 • 3. Create Chat component
 • 4. Design Chat Header
 • 5. Design Chat Body
 • 6. Design Chat footer
 • 7. Design User Profile section

 • 12. Make Chat System Dynamic
 • 1. Fetch User & Load Selected Conversation
 • 2. Create Test User and Swipe Factory
 • 3. Send new message
 • 4. Load all messages
 • 5. Fix selected chat highlight issue on new-message-event is fired
 • 6. Scroll Chat to bottom on new message and on load
 • 7. Load more messages
 • 8. Mark Message as read
 • 9. Show unread messages count in tabs and read status in chat

 • 13. Introduction to Broadcasting & Web Sockets
 • 1. What is Broadcasting
 • 2. Install Laravel Echo
 • 3. Create Pusher Account

 • 14. Broadcasting Realtime Message To Matches
 • 1. Create MessageSentNotification & Broadcast message
 • 2. Listen to MessageSentNotification
 • 3. Refresh Chatlist (Tabs) on MessageSentNotification broadcast

 • 15. Add Unmatch Feature
 • 1. Create Unmtach trigger button
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 35848
  حجم: 3505 مگابایت
  مدت زمان: 405 دقیقه
  تاریخ انتشار: 12 اردیبهشت 1403
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید