وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Realtime Chat with Laravel-Livewire: Tall App from Scratch

سرفصل های دوره

Master real-time chat apps with Laravel, Livewire, Tailwind, and Alpine.js for seamless interactivity


1. Introduction
 • 1. Create new Laravel application
 • 2. Install Breeze
 • 3.1 Github Repository.html
 • 3. Install Livewire

 • 2. ChatList Component Design
 • 1.1 Github Repository.html
 • 1.2 index.blade.zip
 • 1.3 web.zip
 • 1. Create Index
 • 2.1 avatar.blade.zip
 • 2. Create x-avatar component
 • 3. Chat list header
 • 4.1 chat-list.blade.zip
 • 4. Chatlist Item

 • 3. ChatBox Component Design
 • 1.1 chat-box.blade.zip
 • 1. Chat.Chat
 • 2. ChatBox
 • 3. Chatbox Header
 • 4. Chatbox messages
 • 5.1 chat-box.blade.zip
 • 5. Chatbox Footer

 • 4. Create Models and Migrations
 • 1.1 2023 06 03 073254 create conversations table.zip
 • 1. Conversation table
 • 2.1 2023 06 03 073305 create messages table.zip
 • 2. Messages Table

 • 5. Design Relationships, scopes and methods
 • 1.1 conversation.zip
 • 1. Conversation Relationship
 • 2.1 message.zip
 • 2. Message Relationship
 • 3.1 user.zip
 • 3. User Relationship

 • 6. Create userlist and conversation
 • 1.1 users.blade.zip
 • 1.2 users.zip
 • 1.3 web.zip
 • 1. Create Users list
 • 2. Create Conversation

 • 7. Get conversation from query parameter
 • 1. Load SelectedConversation in Main Chat

 • 8. Get All Conversations
 • 1.1 chat-list.blade.zip
 • 1.2 chatlist.zip
 • 1. Load All Conversations
 • 2. Scroll to SelectedChat

 • 9. Sending message & Load Messages
 • 1. Make Selected Conversation nullable & Get Receiver
 • 2. Send and save message to database
 • 3. Load messages
 • 4. Message read Status
 • 5. Push message to Chatbox
 • 6. Show Message time
 • 7.1 chat-box.blade.zip
 • 7.2 chatbox.zip
 • 7. Scroll Chat to bottom
 • 8. Hide Avatar of Auth Message
 • 9. Update conversation updated at when new message sent
 • 10.1 chat-box.blade.zip
 • 10.2 chatbox.zip
 • 10. Emit event to Chatlist

 • 10. Mark Messages As Read
 • 1.1 chat.zip
 • 1. Mark Messages in Main Chat

 • 11. Refresh Chatlist ,Get Unread Messages Count
 • 1. Listen to emitted event in Chatlist
 • 2. Get Unread messages count
 • 3.1 chat-list.blade.zip
 • 3.2 chatlist.zip
 • 3.3 conversation.zip
 • 3. Chatlist Message Read Status

 • 12. Load More Messages
 • 1. Load more messages
 • 2.1 chat-box.blade.zip
 • 2.2 chatbox.zip
 • 2. Update Chat Scroll Position

 • 13. Broadcasting
 • 1. Install Pusher SDK & Laravel Echo
 • 2.1 chatbox.zip
 • 2.2 messagesent.zip
 • 2. MessageSent Notification
 • 3.1 chatbox.zip
 • 3. Listen MessageSent Notification
 • 4. Add Queued Jobs
 • 5.1 chat-box.blade.zip
 • 5.2 chat-list.blade.zip
 • 5.3 chatbox.zip
 • 5.4 messageread.zip
 • 5. MessageRead Notification
 • 6. Mark message AsRead using Alpine.js in Chatbox
 • 7. Update Chatlist After message is broadcasted

 • 14. Deleting Conversations
 • 1.1 2023 06 04 084141 create messages table.zip
 • 1.2 chat-list.blade.zip
 • 1.3 chatlist.zip
 • 1. Delete Conversation By User Method
 • 2.1 conversation.zip
 • 2.2 user.zip
 • 2. Filter Deleted Conversations
 • 3.1 chatbox.zip
 • 3.2 Github Repository.html
 • 3. Filter Deleted Messages
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 17218
  حجم: 1359 مگابایت
  مدت زمان: 180 دقیقه
  تاریخ انتشار: 12 مرداد 1402
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید