وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Mastering Game Development with libGDX

سرفصل های دوره

A Comprehensive Guide to Creating Interactive Games


1. Getting Started with Java and libGDX Game Development
 • 1.1 Source Code.zip
 • 1. Install Java and Eclipse
 • 2. Plugin Installation for Eclipse
 • 3. How to Create a LibGDX Project
 • 4. libGDX Sprite and SpriteBatch
 • 5. libGDX Orthographic Camera
 • 6. libGDX Game Lifecycle
 • 7. libGDX Input Proccesing

 • 2. libGDX Project SetUp
 • 1. libGDX Project SetUp

 • 3. In-Depth libGDX Game Development Guide
 • 1. Creating libGDX Game Project
 • 2. Main Class Set-Up
 • 3. Monty Class Development
 • 4. Deep Dive Monty Class Development
 • 5. Door Class Development
 • 6. Deep Dive Door Class Development
 • 7. The Game Manager Class
 • 8. Deep Dive The Game Manager Class
 • 9. Input Management
 • 10. Deep Dive Input Management
 • 11. Handling the Doors
 • 12. Deep Dive Handling the Doors
 • 13. Restarting the Game
 • 14. Deep Dive Restarting the Game
 • 15. Set Background
 • 16. Deep Dive Set Background
 • 17. Text Management
 • 18. Deep Dive Text Management

 • 4. Building a Mole Whacking Game with libGDX
 • 1. Section Overview Creating Mole Game Project
 • 2. Setting Game and Cameras
 • 3. Creating the Mole Class
 • 4. Creating the Game Manager Class
 • 5. Mole Class Update
 • 6. Animating the Moles
 • 7. Game Sound Management
 • 8. Text Management
 • 9. Section Conclusion

 • 5. Developing a Catch Ball Game with libGDX
 • 1. Catch Ball Project Set-Up
 • 2. Game Manager Development
 • 3. Main Class
 • 4. Set Up Cameras and Viewpoints
 • 5. Create the Basket
 • 6. Input Manager Set Up
 • 7. Create the Ball
 • 8. Spawn Manager Development
 • 9. Randomize and Display the Ball
 • 10. Text Manager Class Development
 • 11. Display Score and Record
 • 12. Menu Screen Display
 • 13. Menu Screen Functionality
 • 14. Back Key Set Up
 • 15. Action Sound Implementation
 • 16. Add Background Sound
 • 17. Section Conclusion

 • 6. Building a Cheese Chase Game with libGDX
 • 1. Get The Cheese Section Overview
 • 2. Project Set Up and Cheese Game Class
 • 3. Base Screen Development
 • 4. Creating the Mouse Actor
 • 5. Animating the Mouse Actor
 • 6. Displaying the Mouse
 • 7. Moving the Mouse
 • 8. Displaying the Cheese
 • 9. Mouse - Cheese Intersection
 • 10. Displaying the Background
 • 11. Adding Text Graphics to Your Game
 • 12. Adding Menu Screen to Your Game
 • 13. Section Conclusion
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 29055
  حجم: 5460 مگابایت
  مدت زمان: 569 دقیقه
  تاریخ انتشار: 22 دی 1402

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید