وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Little Adventurer: Make a 3D action game with Godot 4

سرفصل های دوره

Make your first Godot 3D game with good-looking game asset!


1. Introduction & Setup
 • 1. Learn to create a 3D action game with high-quality game assets
 • 2. Download Godot
 • 3.1 Asset.rar
 • 3. Download the Game Asset.html
 • 4. Create our new Godot project with the game asset
 • 5. Create the game scene
 • 6. Setup Godot editor

 • 2. Setup the player
 • 1. Setup the player node
 • 2. Adding a camera to the player
 • 3. Adding a characterBody3D script
 • 4. The players basic movement (Explaining and tweaking the characterBody3D script)
 • 5. Setting up the input map
 • 6. Rotate the player to the input direction
 • 7. Adding an OminLight3D node to light up the player
 • 8. Running animation
 • 9. Attaching the swords to the player

 • 3. Creating the player footstep VFX
 • 1. Setting up the Footstep VFX
 • 2. Writing the Footstep VFX script

 • 4. Creating the Coin
 • 1. Setting up the Coin
 • 2. Writing the Coin Script
 • 3. The Coin pickup VFX
 • 4. Updating the PlayerCharacter Script
 • 5. Creating the Coin Animation
 • 6. Setting up the Coin UI label
 • 7. Writing the GameUIManager Script to update the coin label

 • 5. Creating the Enemy AI Using Navigation
 • 1. Setting up the Enemy
 • 2. Creating the NavigationRegion3D node
 • 3. Creating the NavigationAgent3D node
 • 4. Writing the enemy movement script
 • 5. Handling the enemy movement animation

 • 6. Introduction To A Simple State Pattern
 • 1. What is State Pattern.html
 • 2. Writing the State base script
 • 3. The structure of state machine and state nodes
 • 4. Writing the state machine script

 • 7. Implementing states for the player node
 • 1. Creating the players idle state
 • 2. Creating the players run state
 • 3. Updating the footstep VFX script
 • 4. Setting up the player slide input action and node
 • 5. Creating the player slide state
 • 6. Setting up the hitbox for the player
 • 7. Setting up the player attack input action
 • 8. Creating the player attack state

 • 8. Creating the attack VFX
 • 1. Setting up the sword blade VFX meshes
 • 2. Creating the sword blade VFX material animation
 • 3. Writing the sword blade VFX script
 • 4. Adding a call method track to toggle the hitbox

 • 9. The enemys health & the damaging process
 • 1. Writing the enemys health script
 • 2. Updating the player attack state script

 • 10. Creating the attack VFX
 • 1. Adding material flash VFX to the enemy
 • 2. Adding attack hit VFX
 • 3. Adding slide motion to the players attack

 • 11. Players attack combo
 • 1. Updating the player attack script
 • 2. Setting up the attack state nodes
 • 3. Updating call method tracks to the attack animations

 • 12. The Enemys states
 • 1. Setting up the enemys state nodes
 • 2. Writing the enemy spawn state script
 • 3. Creating the enemy spawn material effect animation
 • 4. Writing the enemy chase state script
 • 5. Setting up the hitbox for the enemy
 • 6. Writing the enemy attack state script
 • 7. Add the animation call method track for the hitbox
 • 8. Handling the enemys damage to the player
 • 9. Creating the enemy attack VFX
 • 10. Writing the enemy dead state script
 • 11. Creating the enemy dead material effect

 • 13. The Player Health
 • 1. Adding the health code to the PlayerCharacter script
 • 2. Writing the player hurt state script
 • 3. Adding hurt impact on the player
 • 4. Adding hurt material effect to the player
 • 5. Writing the player dead state script
 • 6. Creating the player health bar UI
 • 7. Writing the player health bar UI script

 • 14. Creating the Healing Orb
 • 1. Setting up the healing orb
 • 2. Writing the heal orb script
 • 3. Adding the pick-up VFX
 • 4. Updating the enemy dead script to drop the healing orb

 • 15. Creating the Gate
 • 1. Setting up the gate
 • 2. Creating the open gate animation
 • 3. Writing the gate script

 • 16. Enemy Spawner & Level Design
 • 1. Setting up the spawn points
 • 2. Writing the enemy spawn script
 • 3. Fixing the enemy scene missing references problem
 • 4. Setting up the gate
 • 5. Writing the gate control script
 • 6. Design three levels for the game
 • 7. Setting up the final portal
 • 8. Setting up the final portal 3D text
 • 9. Writing the final portal script

 • 17. Game Play UI
 • 1. Setting up the game UI structure
 • 2. Setting up the game finish UI
 • 3. Creating the game manager script & Connecting the button signals
 • 4. Setting up the game over UI & game pause UI
 • 5. Moving the game UI script to the UI node
 • 6. Updating the game UI script

 • 18. Level Manager & Game Play Logic
 • 1. Updating the game manager script
 • 2. Writing the game finish code
 • 3. Writing the game pause function code
 • 4. Writing the game over function code
 • 5. Writing the restart game function code
 • 6. Writing the go to the main menu button code

 • 19. The Main Menu Scene
 • 1. Setting up the main menu scene
 • 2. Writing the start game button and quit game button code

 • 20. Polishing The Game
 • 1. Adding coins & setting up the portals coin requires
 • 2. Blending Animations
 • 3. Setting the players attack direction to the mouse cursor

 • 21. Export the game and play
 • 1. Exporting the game to executable files
 • 2.1 LittleAdventurerAndieGodot.rar
 • 2. Download the Finished Project.html
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 34974
  حجم: 3770 مگابایت
  مدت زمان: 328 دقیقه
  تاریخ انتشار: 11 اردیبهشت 1403
  دسته بندی محصول
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید