وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Java Bootcamp for Beginners 2023: Hands-on approach

سرفصل های دوره

200+ Java & C# exercises, Learn Java with Coding exercises, Interview questions & Quizzes | Programming for Beginners


1 - Course Introduction
 • 1 - Introduction

 • 2 - C Basics
 • 2 - Introduction to IDE
 • 3 - IDE Demo
 • 4 - Intro to NET
 • 5 - Introduction to Csharp
 • 6 - First Csharp Program
 • 7 - First CSharp demo
 • 8 - IDE Demo
 • 9 - CSharp Variables
 • 10 - Data Types
 • 11 - If Statement Part 1
 • 12 - For Loop Part 1
 • 13 - For loop Part 2
 • 14 - For Loop DEMO
 • 15 - Exception Handlingmp4
 • 16 - If Statement Part 1
 • 17 - For Loop Part 1
 • 18 - For loop Part 2
 • 19 - For Loop DEMO
 • 20 - Else If Statement

 • 3 - Java Basics
 • 21 - SOLUTION First Program.html
 • 22 - SOLUTION Variable declarationinteger.html
 • 23 - SOLUTION Variable declarationfloat.html
 • 24 - SOLUTION Variable declarationstring.html
 • 25 - SOLUTION Variable declarationdouble.html
 • 26 - SOLUTION Variable declarationcharacter.html

 • 4 - C QUIZ

  5 - Java Arrays
 • 27 - SOLUTION Comments.html
 • 28 - SOLUTION Operators Arithmetic.html
 • 29 - SOLUTION Array.html

 • 6 - Java Data Types
 • 30 - SOLUTION Type Conversion implicit casting.html
 • 31 - SOLUTION String concatenation.html
 • 32 - SOLUTION Enum.html

 • 7 - Java Code Flow
 • 33 - SOLUTION If Statement.html
 • 34 - SOLUTION Switch Statement.html

 • 8 - Java Loops
 • 35 - SOLUTION For Loop.html
 • 36 - SOLUTION While Loop.html
 • 37 - SOLUTION Do While Loop.html
 • 38 - Foreach Loop.html

 • 9 - Video Challenges
 • 39 - Fibonacci Series Challenge
 • 40 - Factorial Challenge
 • 41 - Roman Numerals Challenge
 • 42 - Prime Number Challenge

 • 10 - Java Methods
 • 43 - SOLUTION Method.html
 • 44 - SOLUTION Method Return Type.html
 • 45 - SOLUTION Method Parameter.html
 • 46 - SOLUTION Math Methods.html
 • 47 - SOLUTION Exception Handling.html

 • 11 - OOP Review
 • 48 - Introduction
 • 49 - Class Members
 • 50 - Constructor
 • 51 - Access Modifiers
 • 52 - Encapsulation
 • 53 - Abstraction
 • 54 - Polymorphism
 • 55 - Inheritance
 • 56 - Encapsulation
 • 57 - Interfaces

 • 12 - Java OOP
 • 58 - SOLUTION Class members.html
 • 59 - SOLUTION Constructors.html
 • 60 - SOLUTION Encapsulation.html
 • 61 - SOLUTION Inheritance.html
 • 62 - SOLUTION Polymorphism.html
 • 63 - SOLUTION Abstraction.html
 • 64 - SOLUTION Interfaces.html

 • 13 - Java Challenges
 • 65 - SOLUTION Count Number of Words.html
 • 66 - SOLUTION Reverse a String.html

 • 14 - Video Challenges part 2
 • 67 - String Compression Challenge
 • 68 - Roman Numerals Challenge
 • 69 - Reverse Word Challenge
 • 70 - Reverse Array Challenge

 • 15 - Video Challenges part 3
 • 71 - Convert Numbers to Text Challenge
 • 72 - Bubble Sort Challenge
 • 73 - Calculator Challenge
 • 74 - Guess Number Challenge
 • 75 - Decimal to Binary Challenge

 • 16 - Video Challenges part 4
 • 76 - Double Addition Challenge
 • 77 - Reverse Sentence Challenge
 • 78 - Palindrome Challenge
 • 79 - Parallelogram Challenge
 • 80 - Guess Number Challenge

 • 17 - Design Patterns
 • 81 - Introduction
 • 82 - Singleton Design Pattern
 • 83 - Diamond Pattern Challenge

 • 18 - SOLID Principles
 • 84 - Single Responsibility Principle
 • 85 - Single Responsibility Principle DEMO
 • 86 - Open Closed Principle
 • 87 - Interface Segregation Principle
 • 88 - Dependency Inversion Principle
 • 89 - Dependency Inversion Principle DEMO

 • 19 - GIT Introduction
 • 90 - Introduction to Git slides
 • 91 - Introduction to Git Demo
 • 92 - Git Branching
 • 93 - Git Branch Demo
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 7914
  حجم: 3957 مگابایت
  مدت زمان: 487 دقیقه
  تاریخ انتشار: 20 اسفند 1401
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید