وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

100 Days of C#: The Practical C# Bootcamp for beginners

سرفصل های دوره

300+ C# Coding exercises, Interview questions & Quizzes, for Beginners Tutorial | C# Programming Tutorial for Beginners


1 - Course Introduction
 • 1 - Course Introduction

 • 2 - C Quiz

  3 - C Challenges Preview
 • 2 - Fibonacci Series Challengemp4
 • 3 - Factorial Challengemp4

 • 4 - C Introducton
 • 4 - Introduction to IDE slides and Visual Studiomp4
 • 5 - IDE Demomp4
 • 6 - Introduction to Csharpmp4
 • 7 - First Csharp Programmp4
 • 8 - First CSharp demomp4
 • 9 - Intro to NETmp4
 • 10 - CSharp Variablesmp4

 • 5 - EXERCISES C Variables

  6 - C Data Types
 • 11 - Data Typesmp4
 • 12 - Numeric Valuesmp4
 • 13 - Data Type Castingmp4
 • 14 - String Data Typemp4
 • 15 - Boolean Data Typemp4

 • 7 - EXERCISES C Casting

  8 - C Conditionals
 • 16 - If Statement Part 1mp4
 • 17 - Else If Statementmp4
 • 18 - Switch Statementmp4

 • 9 - EXERCISES C Conditional Statements

  10 - C Arrays
 • 19 - Array Part 1mp4
 • 20 - Array Part 2mp4
 • 21 - ARRAY Demomp4

 • 11 - EXERCISES C Arrays

  12 - C Method
 • 22 - ref in params Modifiermp4
 • 23 - Method Parametermp4
 • 24 - Method Returnmp4
 • 25 - Math Methodsmp4

 • 13 - EXERCISES C Methods

  14 - EXERCISES C Math Methods

  15 - EXERCISES C String Methods

  16 - C Operators
 • 26 - Arithmetic Operatorsmp4
 • 27 - Assignment Comparison and Logical Operatorsmp4
 • 28 - Methodmp4
 • 29 - Commentsmp4
 • 30 - User Inputmp4
 • 31 - Exception Handlingmp4
 • 32 - enum Part1mp4
 • 33 - enum Part2mp4
 • 34 - DateTime Structmp4

 • 17 - EXERCISES C Operators

  18 - C OOP
 • 35 - Introduction to ObjectOriented Programming OOPmp4
 • 36 - Class Membersmp4
 • 37 - Constructormp4
 • 38 - Encapsulationmp4
 • 39 - Access Modifiersmp4
 • 40 - Inheritancemp4
 • 41 - Interfacesmp4
 • 42 - Polymorphismmp4
 • 43 - Abstractionmp4

 • 19 - C Data Structures
 • 44 - Collectionsmp4
 • 45 - Queue Collection Class DEMOmp4
 • 46 - Queue Part1mp4
 • 47 - Queue Part2 mp4
 • 48 - Stack Part1mp4
 • 49 - Stack Part2mp4
 • 50 - Stack Generic Collection DEMOmp4
 • 51 - Stack Demomp4
 • 52 - Dictionary TkeyTValue mp4
 • 53 - Dictionary TKeyTValue Part2mp4
 • 54 - Generic List Collection DEMOmp4
 • 55 - Generic Dictionary Class DEMOmp4
 • 56 - List T Part2mp4
 • 57 - List Tmp4

 • 20 - C Loops
 • 58 - For Loop Part 1mp4
 • 59 - For loop Part 2mp4
 • 60 - For Loop DEMOmp4
 • 61 - While Loopmp4
 • 62 - Foreach loopmp4
 • 63 - Do While Loopmp4

 • 21 - EXERCISES C Loops

  22 - C Design Patterns
 • 64 - Introduction to Design Patternsmp4
 • 65 - Observer Design Patternmp4
 • 66 - Singleton Design Patternmp4

 • 23 - C SOLID
 • 67 - Introduction to Solid Principlesmp4
 • 68 - Single Responsibility Principlemp4
 • 69 - Open Close Principles DEMOmp4
 • 70 - Open Closed Principlemp4
 • 71 - Liskov Substitutionmp4
 • 72 - Single Responsibility Principle DEMOmp4
 • 73 - Interface Segregation Principlemp4
 • 74 - Dependency Inversion Principle DEMOmp4
 • 75 - Dependency Inversion Principlemp4

 • 24 - C Challenges
 • 76 - String Compression Challengemp4
 • 77 - Reverse Array Challengemp4
 • 78 - Reverse Sentence Challengemp4
 • 79 - Roman Numerals Challengemp4
 • 80 - Swapper Challengemp4
 • 81 - Prime Number Challengemp4
 • 82 - Uppercase Challengemp4
 • 83 - Parallelogram Challengemp4
 • 84 - Triangle Generation Challengemp4
 • 85 - Sum All Numbers in String Challengemp4
 • 86 - Reference Table Challengemp4
 • 87 - Reverse Word Challengemp4
 • 88 - Convert Numbers to Text Challengemp4
 • 89 - Decimal to Binary Challengemp4
 • 90 - Guess Number Challengemp4
 • 91 - Bubble Sort Challengemp4
 • 92 - Month Conversion Challengemp4
 • 93 - Double Addition Challengemp4
 • 94 - Palindrome Challengemp4
 • 95 - Diamond Pattern Challengemp4
 • 96 - Calculator Challengemp4
 • 97 - LOGIN Challengemp4

 • 25 - GIT Intro
 • 98 - Introduction to Git Demomp4
 • 99 - Introduction to Git slidesmp4
 • 100 - Git Branch Demomp4
 • 101 - Git Branching mp4
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 17367
  حجم: 6430 مگابایت
  مدت زمان: 799 دقیقه
  تاریخ انتشار: 13 مرداد 1402

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید