وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Java Bootcamp for Beginners 2023: Hands-on approach

سرفصل های دوره

200+ Java & C# exercises, Learn Java with Coding exercises, Interview questions & Quizzes | Programming for Beginners


1. Course Introduction
 • 1. Introduction

 • 2. C# Basics
 • 1. Introduction to IDE
 • 2. IDE (Demo)
 • 3. Intro to .NET
 • 4. Introduction to Csharp
 • 5. First Csharp Program
 • 6. First CSharp (demo)
 • 7. IDE (Demo)
 • 8. CSharp Variables
 • 9. Data Types
 • 10. If Statement (Part 1)
 • 11. For Loop (Part 1)
 • 12. For loop (Part 2)
 • 13. For Loop DEMO
 • 14. Exception Handling
 • 15. If Statement (Part 1)
 • 16. For Loop (Part 1)
 • 17. For loop (Part 2)
 • 18. For Loop DEMO
 • 19. Else - If Statement

 • 3. Java Basics
 • 1. First Program.html
 • 2. SOLUTION First Program.html
 • 3. Variable declaration integer.html
 • 4. SOLUTION Variable declaration integer.html
 • 5. Variable declaration float.html
 • 6. SOLUTION Variable declaration float.html
 • 7. Variable declaration string.html
 • 8. SOLUTION Variable declaration string.html
 • 9. Variable declaration double.html
 • 10. SOLUTION Variable declaration double.html
 • 11. Variable declaration character.html
 • 12. SOLUTION Variable declaration character.html

 • 4. C# QUIZ
 • 1. C# Basics.html
 • 2. C# OOP.html

 • 5. Java Arrays
 • 1. CommentsComment the line System.out.print(ignored text); EXPECTED RESULT code not commented.html
 • 2. SOLUTION Comments.html
 • 3. Operators Arithmetic.html
 • 4. SOLUTION Operators Arithmetic.html
 • 5. Array.html
 • 6. SOLUTION Array.html

 • 6. Java Data Types
 • 1. Type Conversion, implicit casting.html
 • 2. SOLUTION Type Conversion, implicit casting.html
 • 3. String concatenation.html
 • 4. SOLUTION String concatenation.html
 • 5. Enum.html
 • 6. SOLUTION Enum.html

 • 7. Java Code Flow
 • 1. If Statement.html
 • 2. SOLUTION If Statement.html
 • 3. Switch Statement.html
 • 4. SOLUTION Switch Statement.html

 • 8. Java Loops
 • 1. For Loop.html
 • 2. SOLUTION For Loop.html
 • 3. While Loop.html
 • 4. SOLUTION While Loop.html
 • 5. Do - While Loop.html
 • 6. SOLUTION Do - While Loop.html
 • 7. Foreach Loop.html
 • 8. Foreach Loop.html

 • 9. Video Challenges
 • 1. Fibonacci Series Challenge
 • 2. Factorial Challenge
 • 3. Roman Numerals Challenge
 • 4. Prime Number Challenge

 • 10. Java Methods
 • 1. Method.html
 • 2. SOLUTION Method.html
 • 3. Method Return Type.html
 • 4. SOLUTION Method Return Type.html
 • 5. Method Parameter.html
 • 6. SOLUTION Method Parameter.html
 • 7. Math Methods.html
 • 8. SOLUTION Math Methods.html
 • 9. Exception Handling.html
 • 10. SOLUTION Exception Handling.html

 • 11. OOP Review
 • 1. Introduction
 • 2. Class Members
 • 3. Constructor
 • 4. Access Modifiers
 • 5. Encapsulation
 • 6. Abstraction
 • 7. Polymorphism
 • 8. Inheritance
 • 9. Encapsulation
 • 10. Interfaces

 • 12. Java OOP
 • 1. Class members.html
 • 2. SOLUTION Class members.html
 • 3. Constructors.html
 • 4. SOLUTION Constructors.html
 • 5. Encapsulation.html
 • 6. SOLUTION Encapsulation.html
 • 7. Inheritance.html
 • 8. SOLUTION Inheritance.html
 • 9. Polymorphism.html
 • 10. SOLUTION Polymorphism.html
 • 11. Abstraction.html
 • 12. SOLUTION Abstraction.html
 • 13. Interfaces.html
 • 14. SOLUTION Interfaces.html

 • 13. Java Challenges
 • 1. Count Number of Words.html
 • 2. SOLUTION Count Number of Words.html
 • 3. Reverse a String.html
 • 4. SOLUTION Reverse a String.html

 • 14. Video Challenges part 2
 • 1. String Compression Challenge
 • 2. Roman Numerals Challenge
 • 3. Reverse Word Challenge
 • 4. Reverse Array Challenge

 • 15. Video Challenges part 3
 • 1. Convert Numbers to Text Challenge
 • 2. Bubble Sort Challenge
 • 3. Calculator Challenge
 • 4. Guess Number Challenge
 • 5. Decimal to Binary Challenge

 • 16. Video Challenges part 4
 • 1. Double Addition Challenge
 • 2. Reverse Sentence Challenge
 • 3. Palindrome Challenge
 • 4. Parallelogram Challenge
 • 5. Guess Number Challenge

 • 17. Design Patterns
 • 1. Introduction
 • 2. Singleton Design Pattern
 • 3. Diamond Pattern Challenge

 • 18. SOLID Principles
 • 1. Single Responsibility Principle
 • 2. Single Responsibility Principle DEMO
 • 3. Open Closed Principle
 • 4. Interface Segregation Principle
 • 5. Dependency Inversion Principle
 • 6. Dependency Inversion Principle DEMO

 • 19. GIT Introduction
 • 1. Introduction to Git (slides)
 • 2. Introduction to Git (Demo)
 • 3. Git Branching
 • 4. Git Branch (Demo)
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 7913
  حجم: 3957 مگابایت
  مدت زمان: 487 دقیقه
  تاریخ انتشار: 20 اسفند 1401

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید